​Obronność w Warszawie

Obronność państw zmieniła swój charakter. Konflikty zbrojne znane z kart historii nie stanowią najważniejszego niebezpieczeństwa. Cyber-ataki na kluczowe instytucje państwa czy firmy dostarczające np. energię elektryczną, groźba ataków terrorystycznych, coraz częstsze katastrofy naturalne to zagrożenia, jakie niesie za sobą rozwój cywilizacji.


Kierunek Obronność - perspektywy zawodowe


Kandydaci na studia oprócz predyspozycji analitycznych, powinni się wykazać dobrą znajomością historii Polski, poszanowaniem tradycji narodowych, ukształtowaną postawą patriotyczną.

Studia przygotowują do pracy w służbach związanych z bezpieczeństwem państwa. Absolwenci będą przygotowani do analizy potencjalnych zagrożeń, podejmowania działań zmierzających do ich minimalizowania i eliminowania. Zdobędą wiedzę z zakresu teorii i praktyki dowodzenia, ochrony informacji niejawnych. Będą ekspertami w dziedzinie zarządzania kryzysowego, cyber-zagrożeń, funkcjonowania sił zbrojnych, taktyki wojskowej, współczesnych konfliktów zbrojnych.

Przewidywane miejsca pracy absolwentów to przede wszystkim organizacje związane z obronnością państwa, takie jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Siły Zbrojne RP, przemysł obronny, instytuty naukowe czy spółki skarbu państwa, podmioty gospodarcze.


Gdzie studiować Obronność w Warszawie?


Studia na kierunku Obronność mają w ofercie uczelnie:

Studia realizowane są na poziomie licencjackim (I stopnia) oraz magisterskim (II stopnia) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Specjalności na kierunku obronność w Akademii Sztuki Wojennej:

  • obrona terytorialna
  • współczesne konflikty zbrojne.

Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe, najczęściej powiązane z tematyką pacy dyplomowej.

Studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Specjalności na kierunku obronność państwa w Wojskowej Akademii Technicznej:

  • logistyka obronności i bezpieczeństwa
  • zarządzanie obronnością państwa
  • system militarny państwa
  • system pozamilitarny państwa.

Jakie przedmioty na maturze?


Kandydaci na studia w ASM będą rekrutowani na podstawie wyniku na maturze z języka obcego oraz dwóch przedmiotów do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, informatyka i wiedza o społeczeństwie.

Rekrutacja na WAT odbywa się na podstawie wyniku z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz do wyboru geografii, historii lub wiedzy o społeczeństwie.


Opłaty za studia na kierunku Obronność


Studia niestacjonarne na kierunku obronność w Akademii Sztuki Wojennej kosztują 3800 zł rocznie.

Rok nauki w Wojskowej Akademii Technicznej to 5000 zł.