Studia pedagogiczne to oferta dla osób, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z pracą z dziećmi, młodzieżą, ale też osobami dorosłymi i starszymi. Jeśli więc lubisz pracę z ludźmi, jesteś osobą cierpliwą, wyrozumiałą, empatyczną, pomocną, zdobycie wykształcenia pedagogicznego może być dobrym pomysłem na przyszłe życie zawodowe.

Praca po pedagogice

Absolwenci pracują w placówkach oświatowo-wychowawczych: żłobkach, przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach poradnictwa rodzinnego, świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, domach dziecka, zakładach poprawczych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, placówkach resocjalizacyjnych, instytucjach pomocy społecznej dla osób starszych, klubach seniora.

Pedagodzy znajdują zatrudnienie tam, gdzie niezbędne są rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wiedza psychologiczno-pedagogiczna: firmach szkoleniowych, działach HR czy instytucjach zajmujących się doradztwem personalnym.

Gdzie w Katowicach można studiować pedagogikę?

Studia na pedagogice są dwustopniowe. Ukończenie licencjatu uprawnia do kontynuowania kształcenia na magisterskich studiach II stopnia – tylko wybrane uczelnie oferują takie studia na pedagogice.

Zapoznajcie się z ofertą śląskich uczelni. Podane specjalności odnoszą się do studiów stacjonarnych:

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Pedagogiki i Psychologii, specjalności:

 • pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką
 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną,
 • promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień
 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z animacją zabawy
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuk, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, matematyka.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2050 zł.

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, specjalność:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie konkursu świadectw: średnia arytmetyczna wyników z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1990 zł.

Uczelnia oferuje również magisterskie studia II stopnia.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • resocjalizacja z profilaktyką społeczną
 • pedagogika opiekuńcza i opieka nad osobami starszymi z elementami gerontologii i geriatrii.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 2625 zł, niestacjonarnych – 3750 zł.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, specjalności:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika opiekuńczo wychowawcza
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • pedagogika sądowo-penitencjarna
 • pedagogika kryminologiczno-resocjalizacyjna
 • pedagogika prewencji i profilaktyki kryminalnej.

Uczelnia oferuje również magisterskie studia II stopnia.

Jak przewrotnie dobrym wyborem okazały się studia na pedagogice opowiada autorka bloga:

Choć kierunek ten wydawał się odległy od jej zainteresowań, to studia stały się czasem poznania siebie i pozwoliły znaleźć swoją drogę zawodową