Jakiego kierunku studiów szukasz?

Design krajobrazu

Celem studiów licencjackich na kierunku Design krajobrazu jest kształcenie elitarnych kadr projektantów krajobrazu kulturowego w zakresie rewitalizacji i konserwacji przestrzeni wyróżnionych w krajobrazie zurbanizowanym.

Zakres problemowy i dydaktyczny programu jest odmienny i komplementarny do przyrodniczego charakteru kierunku architektura krajobrazu w uczelniach rolniczych. Krajobraz jest wyrazem kultury czasów minionych i przesłaniem duchowej obecności w przyszłość. Przestrzenie wyróżnione identyfikują miejsca, stanowią logo, markę i wizerunek obszaru, miasta lub wioski.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Design krajobrazu posiada niezbędną do wykonywania zawodu wiedzę z zakresów:

 • przedmiotów przyrodniczych (szata roślinna, podstawy dendrologii, podstawy gleboznawstwa),
 • ekologii i uwarunkowań prawnych,
 • inwentaryzacji, klasycznego zapisu projektowego łącznie z makietowaniem oraz
 • modelowania przestrzeni w komputerowych programach 3D,
 • techniki i technologii,
 • historii sztuki i historii założeń krajobrazowych,
 • rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni krajobrazu.

Umiejętności projektowe absolwent uzyskuje w siedmiu pracowniach kierunkowych. Możliwość wyboru pracowni uzupełniających (z zakresu designu, mebla oraz architektury i urbanistyki) umożliwia absolwentowi rozszerzenie umiejętności zawodowych.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Design krajobrazu jest wyposażony w umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji projektowych. Rozwinięta osobowość artystyczna pozwala mu formułować oryginalne idee artystyczne dotyczące krajobrazu kulturowego. Pogłębiona wiedza z zakresów sztuki i nauki oraz umiejętność systematycznego, samodzielnego studiowania są gwarantem przyszłego rozwoju.

Umiejętność przewidywania i planowania efektów estetycznych, społecznych i prawnych stwarza potencjał sprawnego kierowania zespołami złożonymi ze specjalistów różnych dziedzin związanych z kształtowaniem krajobrazu. Świadomość uwarunkowań cywilizacyjnych i kulturowych daje absolwentowi możliwość szerokiej, inicjatywnej działalności społecznej. Umiejętność formułowania szczegółowych tekstów i opisów dotyczących projektowania, rewaloryzacji oraz konserwacji krajobrazu kulturowego otwiera możliwość aktywności krytycznej i popularyzatorskiej w mediach.

Wymienione kompetencje pozwalają absolwentowi na swobodne i świadome wyznaczanie własnej drogi twórczej w różnych zakresach aktywności zawodowej.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Design krajobrazu jest przygotowany do:

 • założenia własnej działalności w zakresie projektowania,
 • pełnienia funkcji kierowniczych w biurach projektowych, w biurach konserwacji zabytków, w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.
Dla kogo studia na kierunku design krajobrazu
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku design krajobrazu
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku design krajobrazu
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku design krajobrazu
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku design krajobrazu
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku design krajobrazu
Jakie uczelnie oferują kierunek design krajobrazu
W których miastach można studiować kierunek design krajobrazu
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu