Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo narodowe

WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

Bezpieczeństwo może posiadać wiele definicji, ale i tak wszyscy zgodzą się z przekonaniem, że należy ono do najważniejszych wartości. A co oznacza bezpieczeństwo narodowe?

Przede wszystkim możliwość korzystania z autonomii społecznej i określonego statusu społecznego. To warunki, które należy spełnić, aby chronić suwerenność państwa, zdrowie i życie obywateli, a także mienie i majątek narodowy.

Bezpieczeństwo narodowe to również kierunek studiów, który znajdziecie w ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz nabycie umiejętności wykorzystywania jej zarówno w życiu, jak i pracy zawodowej. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej.

Poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, zasady organizowania akcji ratunkowych, jak również organizowania działań niwelujących skutki klęsk żywiołowych, awarii technicznych oraz działań terrorystycznych.

Studenci Bezpieczeństwa narodowego nabywają licznych umiejętności. Jakie są to kompetencje?

Między innymi w zakresie interpretacji przepisów prawnych w obszarze bezpieczeństwa narodowego, analizowania i interpretacji problemów organizacji i procesów zarządzania, rozpoznawania typów systemów politycznych, opisu elementów kierujących i wykonawczych systemu bezpieczeństwa narodowego, podejmowania zadań logistycznych na rzecz poszkodowanej ludności, analizy przyczyn i konsekwencji współczesnych sojuszy i organizacji wojskowych.

Studia I stopnia

 • tytuł zawodowy - licencjat
 • czas trwania - 3 lata
 • tryb studiów - stacjonarne i niestacjonarne

Studia II stopnia

 • tytuł zawodowy - magister
 • czas trwania - 2 lata
 • tryb studiów - stacjonarne i niestacjonarne

Jakie specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe?

Studia licencjackie:

Studia magisterskie:

Studia inżynierskie i magisterskie:

Studia podyplomowe:

Kursy i szkolenia:

Program studiów i przedmioty nauczania

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu podzielone są na specjalności, dzięki którym studenci otrzymują możliwość rozwijania określonych zainteresowań w obszarach bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, obrony narodowej, ochrony informacji niejawnych, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania systemami bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego w administracji.

Jakie przedmioty widnieją w programach nauczania? Między innymi:

 • system bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • kryminologia i kryminalistyka,
 • zwalczanie przestępczości,
 • ochrona infrastruktury krytycznej,
 • psychologiczne aspekty zarządzania kryzysowego,
 • identyfikacja i analiza zagrożeń,
 • pozarządowa strefa bezpieczeństwa państwa

Jaką wiedzę uzyskasz na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe?

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zarządzania bezpieczeństwem w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • prewencji w systemach bezpieczeństwa,
 • interpretacji zjawisk towarzyszących polityce bezpieczeństwa,
 • misji, funkcji i zadań systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • kryminologii i kryminalistyki,
 • zwalczania przestępczości,
 • audytu bezpieczeństwa,
 • zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych,
 • ochrony informacji niejawnych,
 • bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wiemy, że studia w dziedzinie bezpieczeństwa przygotowują do przyjęcia na siebie wielkiej odpowiedzialności, dlatego nasze starania koncentrują się na trzech zakresach:

Kadra dydaktyczna – prowadzimy bezkompromisową politykę kadrową, zatrudniamy tylko najlepszych po to aby studenci uzyskali nowoczesną, pełną wiedzę i kompetencje.

Dostępność wykładowców – wiemy, że dobre poznanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem wymaga nierzadko specjalistycznych konsultacji i okazji do bezpośrednich i indywidualnych rozmów z ekspertami.

Kontakt z praktyką – sprawiamy, że teoria realizuje się w praktyce. Nasi studenci mają szansę w czasie praktyk i staży wcielić się w role zawodowe, do których przygotowują studia.

Gdzie pracują absolwenci WSHiU?

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu kształcenia?

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa narodowego w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • straży granicznej,
 • służbie więziennej,
 • policji,
 • straży miejskiej,
 • centrach i zespołach zarządzania kryzysowego,
 • służbie wywiadu wojskowego,
 • strukturach administracji państwowej i samorządowej,
 • służbie celnej,
 • urzędach kontroli skarbowej.

Bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem, który każdego roku zyskuje na popularności. Co za tym idzie coraz częściej występuje w katalogach dydaktycznych. Planując studia w Poznaniu warto dowiedzieć się, jakie ma opinie Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu?

Piotrek, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„To, co najbardziej przekonało mnie do studiów w WSHIU, to przede wszystkim specjalności, dzięki którym można rozwijać zainteresowania i przygotować się do pracy w wybranych służbach.”

Obejrzyj film


Więcej informacji znajdziesz na stronie www uczelni - https://wshiu.pl/bezpieczenstwo-narodowe/

Zobacz także Prezentację WSHiU w portalu

 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Opolska
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie