Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo narodowe

WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

Bezpieczeństwo może posiadać wiele definicji, ale i tak wszyscy zgodzą się z przekonaniem, że należy ono do najważniejszych wartości. A co oznacza bezpieczeństwo narodowe?

Przede wszystkim możliwość korzystania z autonomii społecznej i określonego statusu społecznego. To warunki, które należy spełnić, aby chronić suwerenność państwa, zdrowie i życie obywateli, a także mienie i majątek narodowy.

Bezpieczeństwo narodowe to również kierunek studiów, który znajdziecie w ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz nabycie umiejętności wykorzystywania jej zarówno w życiu, jak i pracy zawodowej. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej.

Poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, zasady organizowania akcji ratunkowych, jak również organizowania działań niwelujących skutki klęsk żywiołowych, awarii technicznych oraz działań terrorystycznych.

Studenci Bezpieczeństwa narodowego nabywają licznych umiejętności. Jakie są to kompetencje?

Między innymi w zakresie interpretacji przepisów prawnych w obszarze bezpieczeństwa narodowego, analizowania i interpretacji problemów organizacji i procesów zarządzania, rozpoznawania typów systemów politycznych, opisu elementów kierujących i wykonawczych systemu bezpieczeństwa narodowego, podejmowania zadań logistycznych na rzecz poszkodowanej ludności, analizy przyczyn i konsekwencji współczesnych sojuszy i organizacji wojskowych.

Studia I stopnia

 • tytuł zawodowy - licencjat
 • czas trwania - 3 lata
 • tryb studiów - stacjonarne i niestacjonarne

Studia II stopnia

 • tytuł zawodowy - magister
 • czas trwania - 2 lata
 • tryb studiów - stacjonarne i niestacjonarne

Jakie specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe?

Studia licencjackie:

Studia magisterskie:

Studia inżynierskie i magisterskie:

Studia podyplomowe:

Kursy i szkolenia:

Program studiów i przedmioty nauczania

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu podzielone są na specjalności, dzięki którym studenci otrzymują możliwość rozwijania określonych zainteresowań w obszarach bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, obrony narodowej, ochrony informacji niejawnych, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania systemami bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego w administracji.

Jakie przedmioty widnieją w programach nauczania? Między innymi:

 • system bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • kryminologia i kryminalistyka,
 • zwalczanie przestępczości,
 • ochrona infrastruktury krytycznej,
 • psychologiczne aspekty zarządzania kryzysowego,
 • identyfikacja i analiza zagrożeń,
 • pozarządowa strefa bezpieczeństwa państwa

Jaką wiedzę uzyskasz na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe?

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zarządzania bezpieczeństwem w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • prewencji w systemach bezpieczeństwa,
 • interpretacji zjawisk towarzyszących polityce bezpieczeństwa,
 • misji, funkcji i zadań systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • kryminologii i kryminalistyki,
 • zwalczania przestępczości,
 • audytu bezpieczeństwa,
 • zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych,
 • ochrony informacji niejawnych,
 • bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wiemy, że studia w dziedzinie bezpieczeństwa przygotowują do przyjęcia na siebie wielkiej odpowiedzialności, dlatego nasze starania koncentrują się na trzech zakresach:

Kadra dydaktyczna – prowadzimy bezkompromisową politykę kadrową, zatrudniamy tylko najlepszych po to aby studenci uzyskali nowoczesną, pełną wiedzę i kompetencje.

Dostępność wykładowców – wiemy, że dobre poznanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem wymaga nierzadko specjalistycznych konsultacji i okazji do bezpośrednich i indywidualnych rozmów z ekspertami.

Kontakt z praktyką – sprawiamy, że teoria realizuje się w praktyce. Nasi studenci mają szansę w czasie praktyk i staży wcielić się w role zawodowe, do których przygotowują studia.

Gdzie pracują absolwenci WSHiU?

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu kształcenia?

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa narodowego w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • straży granicznej,
 • służbie więziennej,
 • policji,
 • straży miejskiej,
 • centrach i zespołach zarządzania kryzysowego,
 • służbie wywiadu wojskowego,
 • strukturach administracji państwowej i samorządowej,
 • służbie celnej,
 • urzędach kontroli skarbowej.

Bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem, który każdego roku zyskuje na popularności. Co za tym idzie coraz częściej występuje w katalogach dydaktycznych. Planując studia w Poznaniu warto dowiedzieć się, jakie ma opinie Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu?

Piotrek, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„To, co najbardziej przekonało mnie do studiów w WSHIU, to przede wszystkim specjalności, dzięki którym można rozwijać zainteresowania i przygotować się do pracy w wybranych służbach.”

Obejrzyj film


Więcej informacji znajdziesz na stronie www uczelni - https://wshiu.pl/bezpieczenstwo-narodowe/

Zobacz także Prezentację WSHiU w portalu

 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Opolski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Gdański
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Coventry University Wrocław
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu