Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych

Studia na kierunku Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych kształcą specjalistów przygotowanych do planowania, projektowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego w obszarach:

 • sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • sieci i wewnętrznych instalacji gazowych,
 • sieci i instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach mieszkalnych, komunalnych i przemysłowych
 • instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych,
 • urządzeń i technologii ograniczających emisje gazowo-pyłowe w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem energetyki,
 • urządzeń i technologii racjonalnej gospodarki energią,
 • urządzeń i technologii ujmowania, magazynowania i dystrybucji wody dla gospodarki komunalnej, przemysłu i rolnictwa, • urządzeń i technologii neutralizacji i usuwania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz osadów ściekowych, • procesów i urządzeń do oczyszczania i uzdatniania wody pitnej i przemysłowej,
 • urządzeń i technologii produkcji i przetwarzania energii,
 • urządzeń i technologii służących wykorzystaniu przemysłowej energii odpadowej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunkach: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, biotechnologia i kierunkach pokrewnych.

Gdzie i jaka praca po kierunku Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych?

Absolwent ma możliwość zatrudnienia w: przedsiębiorstwach specjalistycznych energetyki cieplnej, biurach projektowych, zakładach przemysłowych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych, placówkach naukowo-badawczych gospodarki wodnej i ochrony środowiska, specjalistycznych przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego, wydzielonych jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, organach administracji centralnej i lokalnej, placówkach naukowo-badawczych gospodarki energetycznej, ma możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w zakresie projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.

Absolwenci Sieci i instalacji w obiektach mieszkalnych i przemysłowych mogą ubiegać się o:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej.

Studenci po piątym semestrze studiów stacjonarnych, wybierają jeden z dwóch bloków tematycznych ukierunkowanych na:

 • Sieci i instalacje kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe,
 • Sieci ciepłownicze i instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Jakie uczelnie oferują kierunek Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych

W których miastach można studiować Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych

Częstochowa

Uczelnie: 6
Kierunki: 98

Komentarze (0)

No comments found