Szczegółowy opis uczelni
Instytut Spraw Publicznych UJ

JEŚLI CHCESZ zmienić świat…

mieć wpływ na miejsce, w którym mieszkasz…

zarządzać organizacjami…

pracować w urzędzie miasta, ministerstwie lub instytucji Unii Europejskiej…

zarządzać projektami w mieście, dzielnicy lub małej wiosce…

założyć fundację, żeby pomagać dzieciom...

z przyjaciółmi założyć innowacyjną spółdzielnię, żeby budować najlepsze latawce na świecie…


Zapraszamy na studia do INSTYTUTU SPRAW PUBLICZNYCH Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szlifujemy talenty od 1997 roku :-)


Proponujemy nowe spojrzenie na zarządzanie, gdzie człowiek jest podmiotem a nie zasobem.

Zostań nowoczesnym menadżerem, liderem organizacji, przywódcą grupy!

Naucz się zarządzać, nie zapominając o ludziach w swoim otoczeniu i wartościach, w których wyrosłeś.


Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (ISP UJ) został powołany do życia w 1997 roku. Obecnie kształcimy społecznie wrażliwych menedżerów na kierunkach studiów:

  • polityka społeczna - studia licencjackie i magisterskie
  • zarządzanie publiczne – studia licencjackie i magisterskie

Nasi absolwenci mogą podejmować pracę na różnych stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w instytucjach sektora publicznego, obywatelskiego, społecznego, non-profit i w biznesie.

Studia w naszym Instytucie są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym). Są to studia licencjackie, studia uzupełniające magisterskie oraz studia podyplomowe. Co roku w ISP UJ kształci się 1000 - 1100 studentów. Oprócz przedmiotów podstawowego kształcenia oferujemy szeroką gamę przedmiotów do wyboru.

W Instytucie Spraw Publicznym zatrudnionych jest 30 pracowników naukowych. Wielu z nas posiada osobistą praktykę menedżerską w instytucjach sektora publicznego, obywatelskiego i w biznesie. Nasi pracownicy z pasją przekazują swoją wiedzę i doświadczenia, zawsze starają się być dostępni oraz służyć studentom radą i pomocą.

W 2009 roku ISP UJ przeprowadził się do nowej siedziby – Kampusu UJ . Wszystkie zajęcia obywają się w nowoczesnych salach. W nowym budynku znajduje się również doskonale wyposażona biblioteka wydziałowa, gdzie studenci mogą znaleźć książki potrzebne do studiowania. Nasi studenci biorą udział w projektach Unijnych oraz wymianie krajowej i międzynarodowej, tj. ERASMUS+, MOST. Uczestniczą w konferencjach naukowych organizowanych przez Instytut oraz w na których nauka spotyka się z praktycznym zarządzaniem.

W ISP UJ działają Koła Naukowe "Meritum", "Focus" oraz "Innowatorzy Zarządzania", które aktywnie prowadzi swoją działalność organizując: warsztaty, debaty, konferencje, wystawy, cotygodniowe spotkania specjalistów z różnych dziedzin ze studentami. Studenci ISP UJ mają możliwość działania w organizacjach studenckich i zdobycia doświadczenia organizacyjnego, niezbędnego do podjęcia pracy po studiach. Ponadto mogą czynnie uczestniczyć w wielu imprezach ogólnouniwersyteckich, tj. Festiwal Nauki, Dzień Otwarty Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Dzień Otwarty Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Studenci ISP UJ mogą również ubiegać się o certyfikat z zakresu zarządzania projektami IPMA POLSKA STUDENT.

Decyzja, którą podejmiecie teraz będzie miała wpływ na to, jaką zdobędziecie wiedzę, doświadczenie i praktyczne umiejętności.

Myślę, że studia w ISP UJ to dobra inwestycja na całe życie, umożliwiająca pasjonującą karierę zawodową.

Zapraszam na studia w ISP UJ. Do zobaczenia w październiku w Krakowie.

Ewa Bogacz-Wojtanowska

Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJZarządzanie publiczne

Zarządzanie publiczne I stopień

Opis programu studiów

Studia dla wszystkich osób o szerokich horyzontach, zainteresowanych rozwijaniem wiedzy i kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających wykonywanie zadań z zakresu zarządzania i polityki publicznej w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych. Podstawowe moduły realizowane w procesie kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE PUBLICZNE dotyczą nauk o organizacji i zarządzaniu, które uzupełnione są o moduły z zakresu ekonomii i finansów, socjologii, psychologii, prawa i komunikacji społecznej.

Program kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE PUBLICZNE realizowany jest w duchu fundamentalnych zasad, do których należą przede wszystkim: wolność nauczania, swoboda głoszenia poglądów, poszukiwanie prawdy i przekazywanie swoich dokonań następnym pokoleniom, jak również solidarność społeczna, poczucie wspólnoty i służby publicznej. Zarządzanie publiczne opiera się na ideach i wartościach, które na pierwszym miejscu stawiają człowieka i jego dobro w organizacji.

Wykaz modułów kształcenia z ich przyporządkowaniem do poszczególnych semestrów, określeniem rodzaju i wymiaru zajęć dydaktycznych, wskazaniem modułów obowiązkowych oraz podlegających wyborowi przez studenta, określeniem rodzaju oceny podsumowującej w module kształcenia znajduje się na stronie www.isp.uj.edu.pl/studia Sylabusy są umieszczone w Internecie, w systemie USOS www.usosweb.uj.edu.pl

Wyróżnienia

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny instytucjonalnej przyznała Wydziałowi Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ ocenę wyróżniającą.

Studencki ruch naukowy

Koło Naukowe MERITUM; Koło Naukowe INNOWATORZY ZARZĄDZANIA; Koło Naukowe FOCUS; Koło Naukowe BADACZE ROZWOJU

Możliwości wyjazdów zagranicznych

W ramach program Erasmus+ można wyjechać do Universität Konstanz, University of Salamanca, University of Murcia, L’ Universita di Milano-Bicocca, University of Rijeka, Szent István University, Bahcesehir University, Aleksandro Stulginskio Universitetas, Europa-Universität Viadrina.

Suma ECTS przewidziana programem

Suma ECTS przewidziana programem to 180.

Profil absolwenta

Studia na kierunku ZARZĄDZANIE PUBLICZNE kształcą ludzi wrażliwych, odpowiedzialnych, mających szerokie horyzonty intelektualne oraz w sposób szczególny przestrzegających zasady moralne, jak również odnoszących się w swej pracy do wartości humanistycznych.

Absolwenci oprócz pogłębionej wiedzy, nabywają również umiejętności menedżerskie. Studia pozwalają także na kształtowanie postaw przedsiębiorczych w organizacjach publicznych i sferze społecznej, na odgrywanie roli lidera zmian w organizacjach, wspólnotach i społecznościach lokalnych.

Program studiów umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy w organizacjach publicznych (organach administracji rządowej, samorządowej wszystkich szczebli, instytucjach edukacyjnych, ochrony zdrowia, agencjach państwowych i funduszach celowych organach kontroli państwowej i ochrony prawa itd.) organizacjach pozarządowych (fundacjach, stowarzyszeniach) i podmiotach ekonomii społecznej.

Program kształtuje także umiejętności pozwalające na zakładanie własnych organizacji, działających w sferze społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni, spółek non-profit).

Ścieżki rozwoju zawodowego

Studia na kierunku ZARZĄDZANIE PUBLICZNE kształcą liderów i przywódców, kierowników i menadżerów dla organizacji publicznych i pozarządowych, zarówno polskich, jak i funkcjonujących w realiach Unii Europejskiej. Pozwalają poznać i zrozumieć wyzwania współczesnego świata, nabyć wyjątkowe umiejętności w zakresie metod, technik i instrumentów zarządzania w organizacjach publicznych i pozarządowych. Studia nie tylko wzbogacają o niezbędną wiedzą pozwalającą na rozwiązywanie problemów związanych z działalnością organizacji sektora publicznego, ale także kształtują określone wartości i wrażliwość społeczną.

Możliwości podjęcia dalszych studiów

Po zakończeniu kolejnych stopni studiów istnieje możliwość podjęcia pracy zawodowej i aktualizacji swojej wiedzy w ramach studiów podyplomowych, a po ukończeniu studiów drugiego stopnia możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach III stopnia.

Znajomość języków po zakończeniu studiów

Język angielski, poziom B2

Zarządzanie publiczne II stopień

Opis programu studiów

Studia na kierunku ZARZĄDZANIE PUBLICZNE kierowane są do osób, zainteresowanych działaniem instytucji publicznych i pozarządowych, które w przyszłości chciałyby pełnić rolę menadżerów instytucji publicznych.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia wszystkich kierunków.Program studiów ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania, które uzupełnione są o moduły z zakresu ekonomii i finansów, socjologii, psychologii, prawa i komunikacji interkulturowej.

Studia pełnią w procesie przygotowania menadżerów dla sektora publicznego potrójną funkcję: pozwalają poszerzyć wiedzę o bardziej zaawansowane metody i techniki zarządzania, wprowadzają przyszłych zarządzających w sektorze publicznym do funkcjonowania w realiach Unii Europejskiej, a także wzbogacają o niezbędne informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z działalnością instytucji samorządowych. Program studiów umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy w organach administracji rządowej oraz samorządowej wszystkich szczebli, w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach.

Profil absolwenta

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent może podejmować wyzwania badawcze oraz kontynuować edukację na studiach trzeciego stopnia.
Polityka społeczna

Polityka społeczna I stopień

Opis programu studiów

Studia wyróżnione certyfikatem Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego "Studia z przyszłością".

Studia o charakterze praktycznym są dobrym wyborem dla osób, które zainteresowane są życiem społecznym i wyzwaniami, przed którymi staje współczesne polskie społeczeństwo, i które chcą wprowadzać zmiany, zarządzając organizacjami publicznymi i pozarządowymi.

Program kierunku ma charakter interdyscyplinarny dostarcza zaawansowaną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu wykorzystania instrumentów prawnych i finansowych; diagnozowania i poszukiwania rozwiązań problemów i wyzwań, przed którymi staje współczesne polskie społeczeństwo; zarządzania w sferze polityki społecznej i funkcjonowania instytucji sfery społecznej, w tym prawidłowości związane z zarządzaniem organizacjami publicznymi i obywatelskimi.

Profil absolwenta

Jest przygotowany do wykonywania zadań operacyjnych i administracyjnych z zakresu polityki społecznej realizowanych na samodzielnych stanowiskach pracy w urzędach i instytucjach rządowych, strukturach samorządowych i organizacjach obywatelskich oraz do pracy w charakterze specjalisty w zakresie organizacji i wykorzystania instrumentów zarządzania pomocą społeczną. Przygotowany jest do pełnienia funkcji menedżera/kierownika organizacji zajmujących się rozwiązywaniem problemów i kwestii społecznych, w tym – do integrowania działań społecznych z lokalnymi uwarunkowaniami o charakterze gospodarczym, szczególnie w kontekście potrzeb obszarów o charakterze kryzysowym. Otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

Polityka społeczna II stopień

Opis programu studiów

Studia wyróżnione certyfikatem Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego "Studia z przyszłością".

Studia o charakterze praktycznym kierowane są do osób zainteresowanych sprawami społecznymi i wyzwaniami, przed którymi stają współczesne społeczeństwa, które chcą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności organizowania i zarządzania w organizacjach publicznych i pozarządowych. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia wszystkich kierunków.

Program studiów ma charakter interdyscyplinarny, dostarcza zaawansowanej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu społecznych uwarunkowań procesów gospodarczych i ekonomicznych, aspektów rozwoju społecznego oraz zarządzania instytucjami społecznymi.

Studia na tym kierunku rozwijają kompetencje przydatne w pracy zawodowej (na stanowiskach analityków, menedżerów lub ekspertów) w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i organizacjach pozarządowych oraz w organizacjach międzynarodowych wyspecjalizowanych w zakresie zagadnień społecznych.

Profil absolwenta

Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje dające możliwość: teoretycznego i praktycznego stosowania zaawansowanej wiedzy z zakresu polityki społecznej; krytycznej analizy procesów powstawania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych; prognozowania przebiegu procesów społecznych; projektowania rozwiązań indywidualnych i grupowych problemów społecznych; poszukiwania nowatorskich sposobów realizacji zadań różnych podmiotów polityki społecznej oraz animowania współpracy z europejskimi strukturami kreującymi i realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej. Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w różnych instytucjach sfery społecznej zarówno sektora publicznego, jak też organizacji pozarządowych. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Studia podyplomowe

Zarządzanie w oświacie

Zarządzanie oświatą jest jednym ze sposobów na unowocześnienie polskich placówek oświatowych różnego szczebla. W związku z rozwijającym się i konkurencyjnym rynkiem usług edukacyjnych, wzrasta również potrzeba unowocześnienia stylu i zasad zarządzania szkołą. Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie wiedzy nauczycieli, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe i wymagane kwalifikacje z zakresu organizacji zarządzania oświatą, a także nabyć wiedzę niezbędną do zarządzania finansami w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. Studia te pozwalają uzyskać kwalifikacji umożliwiające pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w oświacie w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych, podwyższyć kwalifikacje zawodowych pracowników szkolnej, samorządowej oraz rządowej administracji oświatowej, podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zgodnie z ich osobistą ścieżką kariery zawodowej, z uwzględnieniem ich ścieżki awansu zawodowego. Studia te przygotowują menedżerów oświaty do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji oraz kształtują umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą menedżerską w pracy zawodowej.

Ewaluacja w edukacji

Studia pozwalają poznać metody i sposoby zarządzanie ewaluacją jako jedną z możliwych form podnoszenia jakości w edukacji, dającą szansę na: doskonalenie kompetencji kadry kierowniczej oświaty zarówno w obszarze ewaluacji wewnętrznej jak zewnętrznej, wsparcie kadry kierowniczej a także wymiany doświadczeń, przy założeniu, że ewaluacja w edukacji jest mechanizmem wspierającym rozwój szkół i placówek oraz rozwój całego systemu oświatowego.

Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości

Ustawa „Prawo o ustroju sądów powszechnych" wprowadza w struktury sądownictwa tzw. menadżera sądowego. Idea profesjonalnego zarządzania sądami wyraża się poprzez zmianę dotychczasowego modelu podziału kompetencji pomiędzy prezesów i dyrektorów sądów i dopełnienie kompetencji tego ostatniego organu o wykonywanie pozostałych zadań związanych z zapewnieniem organizacyjno-technicznego zaplecza dla realizowania podstawowych zadań sądu. Celem studiów jest zatem zapoznanie kadry kierowniczej sądów oraz osób aplikujących na stanowiska kierownicze w wymiarze sprawiedliwości z szeroko pojętą problematyką funkcjonowania sądów, przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do sprawnego kierowania kadrą sądów, z mechanizmami efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, zaznajomienie słuchaczy z psychologicznymi aspektami zarządzania w wymiarze sprawiedliwości, z problematyką budowania zespołu czy zagadnieniami etyki pracy i kultury organizacyjnej.

Zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy, rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających wykonywanie zadań z zakresu zarządzania funduszami i projektami UE. W szczególności studia rozszerzają umiejętności w zakresie: pozyskiwania funduszy unijnych, sporządzania wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych, procedur zarządzania finansami i programami, zarządzania operacyjnego finansami, przygotowania i prowadzenia ocen programów i projektów, kontroli procesu, monitoringu programów i projektów. Moduły kształcenia są realizowane z perspektywy instytucji publicznych, pozarządowych oraz gospodarczych, a treści w nich poruszane obejmują m.in.: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, zarządzanie strategiczne, zarządzanie portfelem projektów oraz politykę regionalną. Studia łączą wykłady wraz z zajęciami praktycznymi (konwersatoria, laboratoria, studia przypadków, prace z dokumentami).

Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w różnego rodzaju wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania instytucjami sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego potrzebną w pracy osób kierujących tymi instytucjami na różnych szczeblach. Słuchacze po ukończeniu studiów mają aktualną wiedzę w dziedzinie zarządzania w służbach sfery porządku i bezpieczeństwa. Zajęcia prowadzą profesorowie i wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także przedstawiciele jednostek sfery porządku i bezpieczeństwa publicznego, posiadający wysokie kwalifikacje i udokumentowany dorobek praktyczny z zakresu zarządzania w tego typu instytucjach. Studia są przeznaczone dla zajmujących stanowiska kierownicze w jednostkach Policji, Straży Miejskich i innych instytucjach tego typu oraz dla kandydatów na te stanowiska.

IPMA

Certyfikat IPMA Student (International Project Management Association) - stanowi podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami oraz jest obiektywnym i rozpoznawalnym przez pracodawców świadectwem posiadanych kwalifikacji, które są uniwersalne i niezależne od branży. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy jak pokazuje praktyka, aktualnie tylko niewielki procent absolwentów podejmuje swoją pierwszą pracę zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów i specjalnością (IPMA).

W Instytucie Spraw Publicznych o certyfikat IPMA Student ubiegać się mogą wszyscy studenci II roku SUM, którzy zrealizują 3 przedmioty ze ścieżki certyfikacyjnej: Zarządzanie projektami, Zarządzanie finansami i ryzykiem w projektach oraz Zarządzanie programami i projektami. Przedmioty te realizowane są w I oraz II semestrze. Przedmioty trwają łącznie 90 godzin i w sposób kompleksowy przygotowują naszych studentów do egzaminu IPMA.

Egzamin certyfikacyjny odbywa się pod koniec danego roku akademickiego. Studenci zdają egzamin certyfikacyjny w akredytowanej pracowni komputerowej. Zdawalność egzaminu jest na wysokim poziomie - aż 85% naszych studentów uzyskuje certyfikat w pierwszym podejściu.

Koordynatorem programu w ISP jest dr Beata Jałocha beata.jalocha@uj.edu.pl

Więcej informacji nt. IPMA http://www.ipma.pl/ i http://www.ipma.pl/certyfikacja-ipma

Kontakt

Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

sekretariat ogólny: tel. 12 664 55 44

kierownik sekretariatu: tel. 12 664 58 30

sekretariat ds. studenckich: tel. 12 664 55 84, 12 664 55 85

fax: 12 664 58 59

adres e-mail: isp@uj.edu.pl

Adres do korespondencji:

Instytut Spraw Publicznych UJ

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4

30-348 Kraków

http://www.isp.uj.edu.pl/

https://www.facebook.com/isp.uj/?fref=ts

Artykuły dotyczące uczelni
Total 6 items.
Polityka społeczna

Polityka społeczna

Interesują Cię problemy społeczne dotyczące takich obszarów jak rynek pracy, edukacja, ochrona zdrowia, wykluczenie społeczne…
Zarządzanie publiczne w Instytucie Spraw Publicznych UJ

Zarządzanie publiczne w Instytucie Spraw Publ...

Trwa rekrutacja w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chcesz zostać studentem zarządzania publicznego?…
Program poprawy bezpieczeństwa dla Krakowa - ISP zaprasza na konferencję

Program poprawy bezpieczeństwa dla Krakowa -...

Organizowana przez Instytut Spraw Publicznych UJ wraz z partnerami konferencja ma na celu upowszechnienie wiedzy…
Instytut Spraw Publicznych UJ ma 20 lat

Instytut Spraw Publicznych UJ ma 20 lat

Instytut Spraw Publicznych jest jednostką świetnie zrównoważoną, w której badania naukowe, projekty, konferencje i aktywność…
Zarządzanie i przywództwo w oświacie - studia podyplomowe w ISP UJ

Zarządzanie i przywództwo w oświacie - studia...

Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy nauczycieli, pracowników oświatowej administracji samorządowej i…
Poznajcie Koło naukowe FOCUS

Poznajcie Koło naukowe FOCUS

Koło naukowe FOCUS zostało oficjalnie zarejestrowane 7 maja 2015 roku. Powstało z inicjatywy dr Marty…
Lokalizacja