Szczegółowy opis uczelni

Instytut Spraw Publicznych UJ

JEŚLI CHCESZ zmienić świat…

mieć wpływ na miejsce, w którym mieszkasz…

zarządzać organizacjami…

pracować w urzędzie miasta, ministerstwie lub instytucji Unii Europejskiej…

zarządzać projektami w mieście, dzielnicy lub małej wiosce…

założyć fundację, żeby pomagać dzieciom...

z przyjaciółmi założyć innowacyjną spółdzielnię, żeby budować najlepsze latawce na świecie…


Zapraszamy na studia do INSTYTUTU SPRAW PUBLICZNYCH Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szlifujemy talenty od 1997 roku


Proponujemy nowe spojrzenie na zarządzanie, gdzie człowiek jest podmiotem a nie zasobem.

Zostań nowoczesnym menadżerem, liderem organizacji, przywódcą grupy!

Naucz się zarządzać, nie zapominając o ludziach w swoim otoczeniu i wartościach, w których wyrosłeś.


Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (ISP UJ) został powołany do życia w 1997 roku. Obecnie kształcimy społecznie wrażliwych menedżerów na trzech kierunkach studiów:

 • zarządzaniu (specjalność: zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym) studia uzupełniające magisterskie
 • polityce społecznej (specjalność: zarządzanie organizacjami publicznymi obywatelskimi) studia licencjackie i magisterskie
 • zarządzaniu publicznym – studia licencjackie

Nasi absolwenci mogą podejmować pracę na różnych stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w instytucjach sektora publicznego, obywatelskiego, społecznego, non-profit i w biznesie.

Studia w naszym Instytucie są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym). Są to studia licencjackie, studia uzupełniające magisterskie oraz studia podyplomowe. Co roku w ISP UJ kształci się 1000 - 1100 studentów. Oprócz przedmiotów podstawowego kształcenia oferujemy szeroką gamę przedmiotów do wyboru.

W Instytucie Spraw Publicznym zatrudnionych jest 30 pracowników naukowych. Wielu z nas posiada osobistą praktykę menedżerską w instytucjach sektora publicznego, obywatelskiego i w biznesie. Nasi pracownicy z pasją przekazują swoją wiedzę i doświadczenia, zawsze starają się być dostępni oraz służyć studentom radą i pomocą.

W 2009 roku ISP UJ przeprowadził się do nowej siedziby – Kampusu UJ . Wszystkie zajęcia obywają się w nowoczesnych salach. W nowym budynku znajduje się również doskonale wyposażona biblioteka wydziałowa, gdzie studenci mogą znaleźć książki potrzebne do studiowania. Nasi studenci biorą udział w projektach Unijnych oraz wymianie krajowej i międzynarodowej, tj. ERASMUS+, MOST. Uczestniczą w konferencjach naukowych organizowanych przez Instytut oraz w na których nauka spotyka się z praktycznym zarządzaniem.

W ISP UJ działają Koła Naukowe "Meritum", "Focus" oraz "Innowatorzy Zarządzania", które aktywnie prowadzi swoją działalność organizując: warsztaty, debaty, konferencje, wystawy, cotygodniowe spotkania specjalistów z różnych dziedzin ze studentami. Studenci ISP UJ mają możliwość działania w organizacjach studenckich i zdobycia doświadczenia organizacyjnego, niezbędnego do podjęcia pracy po studiach. Ponadto mogą czynnie uczestniczyć w wielu imprezach ogólnouniwersyteckich, tj. Festiwal Nauki, Dzień Otwarty Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Dzień Otwarty Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Studenci ISP UJ mogą również ubiegać się o certyfikat z zakresu zarządzania projektami IPMA POLSKA STUDENT.

Decyzja, którą podejmiecie teraz będzie miała wpływ na to, jaką zdobędziecie wiedzę, doświadczenie i praktyczne umiejętności.

Myślę, że studia w ISP UJ to dobra inwestycja na całe życie, umożliwiająca pasjonującą karierę zawodową.

Zapraszam na studia w ISP UJ. Do zobaczenia w październiku w Krakowie.

Ewa Bogacz-Wojtanowska

Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJZarządzanie

Kierunek: ZARZĄDZANIE (od 2017 roku – Zarządzanie Publiczne)
Specjalność: ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM I POZARZĄDOWYM
Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek: ZARZĄDZANIE
Specjalność: ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM I POZARZĄDOWYM
Studia stacjonarne II stopnia

Wiek XXI niesie rozwój demokracji w życiu publicznym oraz uwrażliwienie na problemy społeczne. Wzrasta zapotrzebowanie na usługi publiczne i społeczne. Z kolei członkostwo w Unii Europejskiej wiąże się z korzystaniem ze wspólnych środków finansowych i umiędzynarodowieniem karier zawodowych. Wszystko to wymaga sprawnego zarządzania w sferze publicznej, znacznie różniącego się od zarządzania w biznesie.

Kierunek zarządzanie ze specjalnością zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym powstał z myślą o kształceniu specjalistów dla sektora publicznego, pozarządowego i społecznego. Program kształcenia obejmuje nowoczesne metody zarządzania w sektorze publicznym i pozarządowym. Realizowane kursy w trakcie studiów pozwalają zdobyć wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności z każdego obszaru zarządzania. Specjalność zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym charakteryzuje się całościowym ujęciem tematu. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców akademickich specjalizujących się w zarządzaniu organizacjami publicznymi i organizacjami non-profit. Zajęcia są również prowadzone przez praktyków - ekspertów zarządzania publicznego i organizacji pozarządowych. Instytut współpracuje z organizacjami sektora publicznego (urzędami administracji publicznej i samorządowej).

Absolwenci kierunku zarządzanie specjalność zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym są przygotowani do uczestnictwa w działaniach rozwiązujących problemy współczesnej sfery publicznej Polski i Unii Europejskiej. Mogą oni być zatrudniani na licznych stanowiskach w modernizującej się administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach świadczących usługi publiczne oraz w organizacjach obywatelskich (pozarządowych) w Polsce, a także na stanowiskach urzędniczych w strukturach unijnych i innych organizacji międzynarodowych.

Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie funkcjonowania sektora publicznego, społecznego i pozarządowego oraz chcesz w przyszłości pracować w organizacjach sektora publicznego lub non-profit to zapraszamy na studia do ISP UJ.

Szczegółówe informacje o programie studiów znajdziecie pod poniższymi linkami:

http://www.isp.uj.edu.pl/studia-i-stopnia

http://www.isp.uj.edu.pl/studia-ii-stopnia

Polityka społeczna

POLITYKA SPOŁECZNA to nowy i perspektywiczny kierunek o profilu praktycznym, na którym kształcimy liderów społecznych, samorządowców oraz pracowników organizacji publicznych i pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych o charakterze krajowym i międzynarodowym (ewentualnie lokalnym i globalnym). Problemy te dotyczą takich obszarów jak: rynek pracy, edukacja, ochrona zdrowia, migracje, mieszkalnictwo, wykluczenia społeczne, rodzina, bezpieczeństwo publiczne, czy pomoc społeczna.

 • Chcesz pracować na stanowisku kierowniczym lub doradczym w strukturach Unii Europejskiej, ministerstwie, powiatowym urzędzie pracy, ośrodku polityki społecznej lub centrum pomocy rodzinie? Nauczymy Cię opracowywać diagnozy społeczne, analizy statystyczne, programy aktywizujące, strategie rozwoju i rozwiązywania problemów społecznych.
 • Chcesz zostać samorządowcem lub działaczem lokalnym? Nauczymy Cię identyfikować i badać potrzeby społeczności lokalnych oraz włączać obywateli do wspólnego działania.
 • Chcesz założyć pogotowie opiekuńcze lub pełnić rolę rodziny zastępczej? Nauczymy Cię, jak zmierzyć się z problemami wychowawczo-opiekuńczymi i formalno-prawnymi.
 • Chcesz pracować na własny rachunek? Podpowiemy Ci, jak założyć przedsiębiorstwo społeczne i skutecznie nim zarządzać.
 • I co bardzo ważne! Wiedzę pozyskasz nie tylko na uczelni, ale także biorąc udział w rozwiązywaniu realnych problemów w ramach praktyk w instytucjach publicznych i pozarządowych.

Kierunek Polityka społeczna prowadzony przez Instytut Spraw Publicznych UJ zajął II miejsce w rankingu kierunków studiów Perspektywy 2016 wśród kierunków: stosunki międzynarodowe, politologia oraz kierunki pokrewne.

http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-kierunko...

Kierunek Polityka Społeczna prowadzony przez Instytut Spraw Publicznych otrzymał certyfikat „Studia z przyszłością” przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w II Konkursie i Program Akredytacji „Studia z Przyszłością”. Certyfikat służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach.

http://www.studiazprzyszloscia.pl/glowna, http://www.studiazprzyszloscia.pl/strona-55

Opis kierunku na elektronicznej rejestracji UJ - https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/4...

Zarządzanie publiczne

ZARZĄDZANIE PUBLICZNE to innowacyjny kierunek, na którym kształcimy pracowników instytucji publicznych, przywódców organizacji pozarządowych, liderów zespołów i przyszłych przedsiębiorców społecznych. Przygotowujemy ludzi zorientowanych na wspólne wartości do pracy w organizacjach publicznych i społecznych.

 • Chcesz pracować w urzędzie gminy lub miasta, ministerstwie lub innym urzędzie administracji publicznej? Pokażemy Ci co jest najważniejsze dla współczesnego zarządzania publicznego i nauczymy jak skutecznie korzystać z instrumentów zarządzania w sektorze publicznym.
 • Chcesz pracować w organizacjach pozarządowych takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Greenpeace? Pokażemy Ci jak ważne są takie inicjatywy i nauczymy skutecznie działać dla dobra innych ludzi.
 • Widzisz swoją przyszłość w instytucji Unii Europejskiej? Pokażemy Ci specyfikę pracy w międzynarodowych instytucjach publicznych oraz nauczymy skutecznie działać na szczeblu międzynarodowym i w wymiarze globalnym.
 • Chcesz być liderem grupy walczącej ze smogiem? Podpowiemy Ci, jak to zrobić tak, żeby przekonać do swoich racji mieszkańców i polityków.
 • Chcesz realizować własne pomysły i pracować na swój rachunek? Pokażemy Ci, jak można połączyć pasję i własną kreatywność z misją i wrażliwością na innych w społecznie odpowiedzialnej firmie lub innowacyjnym przedsiębiorstwie społecznym.
 • Chcesz realizować projekty w swoim mieście lub dzielnicy, a może duże projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej? Nauczymy Cię skutecznego zarządzania projektami.
 • Chcesz poznać skuteczne metody i narzędzia tworzenia strategii, zarządzania ludźmi, funkcjonowania finansów publicznych czy tworzenia i zarządzania kampanią marketingową? W takim razie Instytut Spraw Publicznych jest dla Ciebie właściwym miejscem.

Opis kierunku na elektronicznej rejestracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/4...

Studia podyplomowe

Zarządzanie w oświacie

Zarządzanie oświatą jest jednym ze sposobów na unowocześnienie polskich placówek oświatowych różnego szczebla. W związku z rozwijającym się i konkurencyjnym rynkiem usług edukacyjnych, wzrasta również potrzeba unowocześnienia stylu i zasad zarządzania szkołą. Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie wiedzy nauczycieli, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe i wymagane kwalifikacje z zakresu organizacji zarządzania oświatą, a także nabyć wiedzę niezbędną do zarządzania finansami w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. Studia te pozwalają uzyskać kwalifikacji umożliwiające pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w oświacie w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych, podwyższyć kwalifikacje zawodowych pracowników szkolnej, samorządowej oraz rządowej administracji oświatowej, podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zgodnie z ich osobistą ścieżką kariery zawodowej, z uwzględnieniem ich ścieżki awansu zawodowego. Studia te przygotowują menedżerów oświaty do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji oraz kształtują umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą menedżerską w pracy zawodowej.

Ewaluacja w edukacji

Studia pozwalają poznać metody i sposoby zarządzanie ewaluacją jako jedną z możliwych form podnoszenia jakości w edukacji, dającą szansę na: doskonalenie kompetencji kadry kierowniczej oświaty zarówno w obszarze ewaluacji wewnętrznej jak zewnętrznej, wsparcie kadry kierowniczej a także wymiany doświadczeń, przy założeniu, że ewaluacja w edukacji jest mechanizmem wspierającym rozwój szkół i placówek oraz rozwój całego systemu oświatowego.

Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości

Ustawa „Prawo o ustroju sądów powszechnych" wprowadza w struktury sądownictwa tzw. menadżera sądowego. Idea profesjonalnego zarządzania sądami wyraża się poprzez zmianę dotychczasowego modelu podziału kompetencji pomiędzy prezesów i dyrektorów sądów i dopełnienie kompetencji tego ostatniego organu o wykonywanie pozostałych zadań związanych z zapewnieniem organizacyjno-technicznego zaplecza dla realizowania podstawowych zadań sądu. Celem studiów jest zatem zapoznanie kadry kierowniczej sądów oraz osób aplikujących na stanowiska kierownicze w wymiarze sprawiedliwości z szeroko pojętą problematyką funkcjonowania sądów, przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do sprawnego kierowania kadrą sądów, z mechanizmami efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, zaznajomienie słuchaczy z psychologicznymi aspektami zarządzania w wymiarze sprawiedliwości, z problematyką budowania zespołu czy zagadnieniami etyki pracy i kultury organizacyjnej.

Zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy, rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających wykonywanie zadań z zakresu zarządzania funduszami i projektami UE. W szczególności studia rozszerzają umiejętności w zakresie: pozyskiwania funduszy unijnych, sporządzania wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych, procedur zarządzania finansami i programami, zarządzania operacyjnego finansami, przygotowania i prowadzenia ocen programów i projektów, kontroli procesu, monitoringu programów i projektów. Moduły kształcenia są realizowane z perspektywy instytucji publicznych, pozarządowych oraz gospodarczych, a treści w nich poruszane obejmują m.in.: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, zarządzanie strategiczne, zarządzanie portfelem projektów oraz politykę regionalną. Studia łączą wykłady wraz z zajęciami praktycznymi (konwersatoria, laboratoria, studia przypadków, prace z dokumentami).

Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w różnego rodzaju wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania instytucjami sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego potrzebną w pracy osób kierujących tymi instytucjami na różnych szczeblach. Słuchacze po ukończeniu studiów mają aktualną wiedzę w dziedzinie zarządzania w służbach sfery porządku i bezpieczeństwa. Zajęcia prowadzą profesorowie i wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także przedstawiciele jednostek sfery porządku i bezpieczeństwa publicznego, posiadający wysokie kwalifikacje i udokumentowany dorobek praktyczny z zakresu zarządzania w tego typu instytucjach. Studia są przeznaczone dla zajmujących stanowiska kierownicze w jednostkach Policji, Straży Miejskich i innych instytucjach tego typu oraz dla kandydatów na te stanowiska.

IPMA

Certyfikat IPMA Student (International Project Management Association) - stanowi podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami oraz jest obiektywnym i rozpoznawalnym przez pracodawców świadectwem posiadanych kwalifikacji, które są uniwersalne i niezależne od branży. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy jak pokazuje praktyka, aktualnie tylko niewielki procent absolwentów podejmuje swoją pierwszą pracę zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów i specjalnością (IPMA).

W Instytucie Spraw Publicznych o certyfikat IPMA Student ubiegać się mogą wszyscy studenci II roku SUM, którzy zrealizują 3 przedmioty ze ścieżki certyfikacyjnej: Zarządzanie projektami, Zarządzanie finansami i ryzykiem w projektach oraz Zarządzanie programami i projektami. Przedmioty te realizowane są w I oraz II semestrze. Przedmioty trwają łącznie 90 godzin i w sposób kompleksowy przygotowują naszych studentów do egzaminu IPMA.

Egzamin certyfikacyjny odbywa się pod koniec danego roku akademickiego. Studenci zdają egzamin certyfikacyjny w akredytowanej pracowni komputerowej. Zdawalność egzaminu jest na wysokim poziomie - aż 85% naszych studentów uzyskuje certyfikat w pierwszym podejściu.

Koordynatorem programu w ISP jest dr Beata Jałocha beata.jalocha@uj.edu.pl

Więcej informacji nt. IPMA http://www.ipma.pl/ i http://www.ipma.pl/certyfikacja-ipma

Kontakt

Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

sekretariat ogólny: tel. 12 664 55 44

kierownik sekretariatu: tel. 12 664 58 30

sekretariat ds. studenckich: tel. 12 664 55 84, 12 664 55 85

fax: 12 664 58 59

adres e-mail: isp@uj.edu.pl

Adres do korespondencji:

Instytut Spraw Publicznych UJ

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4

30-348 Kraków

http://www.isp.uj.edu.pl/

https://www.facebook.com/isp.uj/?fref=ts

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-4 z 4 rekordów.

Program poprawy bezpieczeństwa dla Krakowa - ISP zaprasza na konferencję

Organizowana przez Instytut Spraw Publicznych UJ wraz z partnerami konferencja ma na celu upowszechn

...

Instytut Spraw Publicznych UJ ma 20 lat

Instytut Spraw Publicznych jest jednostką świetnie zrównoważoną, w której badania naukowe, projekty,

...

Zarządzanie i przywództwo w oświacie - studia podyplomowe w ISP UJ

Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy nauczycieli, pracown

...

Poznajcie Koło naukowe FOCUS

Koło naukowe FOCUS zostało oficjalnie zarejestrowane 7 maja 2015 roku. Powstało z inicjatywy dr Mart

...

Lokalizacja