Szczegółowy opis uczelni
WSHiG zaprasza

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu jest uczelnią niepaństwową, powstałą w 1993 roku z inicjatywy dr Romana Dawida Taubera, jej wieloletniego Rektora. Bogaty program studiów pierwszego stopnia (licencjackich), studiów drugiego stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych łączy z atrakcyjną ofertą praktyk krajowych i zagranicznych.

Uczelnia stworzona z pasji

Celem jej działań edukacyjnych jest przygotowanie kadry zarządzającej hotelami, restauracjami, obiektami rekreacyjnymi i agencjami turystycznymi według międzynarodowych standardów obowiązujących w branży. Dlatego w WSHiG ogromny nacisk stawiamy na harmonijne połączenie przygotowania teoretycznego z wypracowaniem umiejętności praktycznych. Zdajemy sobie sprawę, że wykształcenie elity przyszłych hotelarzy i gastronomów wymaga umiejętności przewidywania i adaptowania programów kształcenia do ciągle zmieniających się wymagań na rynku usług.

Ważną część edukacji w WSHiG stanowi nauczanie języków obcych. Studenci uczą się trzech dowolnie wybranych języków oraz obowiązkowo języka migowego. Uczelnia oferuje również szeroką gamę lektoratów nadobowiązkowych w ramach tego samego czesnego. Zdobyte w ramach lektoratów i zagranicznych wyjazdów szerokie kompetencje językowe są bardzo cenione przez pracodawców i ułatwiają naszym absolwentom zdobycie atrakcyjnej pracy. Uczelnia jest aktywnym uczestnikiem programu Unii Europejskiej Erasmus LLP.

Tą drogą WSHiG prowadzi wymianę swoich studentów i pracowników naukowych z uczelniami zachodnimi. Szkoła współpracuje tylko z renomowanymi hotelami i restauracjami w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Francji, Grecji, Hiszpanii, USA, Niemczech, we Włoszech oraz Szwajcarii, starając się zdobywać nowe kontakty oraz eliminować te, które z różnych przyczyn nie spełniły oczekiwań studentów - http://www.wshig.pl/praktyki-zagraniczne-i-krajowe...

Kontakty zagraniczne to także liczne wyjazdy w ramach pokazów i międzynarodowych konkursów kulinarnych m.in. w Hiszpanii, Peru, Meksyku, Ekwadorze, Brazylii, Argentynie, Portugalii, na Kubie i w Emiratach Arabskich. W związku z przynależnością do AEHT (Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Luksemburgu) uczelnia bierze czynny udział w międzynarodowych konferencjach i spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenie - http://www.wshig.pl/o-uczelni/mapa-konkursow/

Absolwenci naszej Uczelni to specjaliści o szerokiej wiedzy i praktycznych umiejętnościach. Wynika to z realizowania w programie studiów założeń daleko wykraczających poza sformułowane w ministerialnych standardach nauczania. Posiadają wiedzę umożliwiającą działanie na wolnym rynku z uwzględnieniem przepisów prawa, pozwalającą na sprawne zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem z wykorzystaniem technik i metod z zakresu gromadzenia i przetwarzania informacji, pozwalającą na prowadzenie badań rynkowych i planowanie strategii marketingowych. Sukces zawodowy zapewnia studentowi zdobyta wiedza z zakresu zarządzania, problematyki ekonomicznej, finansowej i marketingu w sferze usług turystycznych.

Przygotowanie absolwenta WSHiG do życia w trudnej rzeczywistości gospodarczej gwarantuje:

 • wiedza społeczno-ekonomiczna pozwalająca poznać potrzeby ludzkie oraz rozumieć związki i procesy społeczne
 • umiejętność samodzielnej oceny i wartościowania zjawisk społeczno-politycznych zapewniająca zrozumienie istoty procesów integracyjnych we współczesnej Europie
 • umiejętność budowy strategii i polityki rozwoju turystyki w ogniwach samorządu terytorialnego
 • zdolność dokonywania trafnej oceny możliwości i zagrożeń rozwoju turystyki w gminach i regionach turystycznych
 • umiejętność krytycznej oceny posiadanej wiedzy i przekonanie o potrzebie ustawicznego doskonalenia swej osobowości oraz umiejętności aktualizowania i podwyższania kwalifikacji zawodowych
 • kreowanie kultury czasu przeznaczonego na odpoczynek

http://www.wshig.pl/o-uczelni/sylwetka-absolwenta/BAZA DYDAKTYCZNA WSHiG

Studenci Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii mogą korzystać z nowoczesnej bazy dydaktycznej, która mieści się w zespole dwóch budynków przy ulicy Nieszawskiej 19 w Poznaniu. Powierzchnia użytkowa starej części dydaktycznej wynosi 5.455,08 m² natomiast nowa część biblioteczno-administracyjna oddana do użytku w 2008 roku zajmuje 1296,51 m².
Na parterze nowej części, w obszernym holu znajduje się recepcja. Stąd można dotrzeć windą panoramiczną na każde piętro starej lub nowej części budynku. Dzięki temu studenci mający problemy z poruszaniem się mogą samodzielnie dotrzeć do każdej sali wykładowej czy ćwiczeniowej. W przyziemiu mieści się sklep ze skryptami, punkt ksero oraz szatnie z szafkami dla wszystkich studentów studiów dziennych.

Na I piętrze studenci mogą korzystać z przestronnej biblioteki o powierzchni 347,5 m2. Na II piętrze nowej części znajduje się rektorat, czyli gabinety prorektorów, kwestora, dyrektora ds. administracyjnych i radcy prawnego. Na ostatniej III kondygnacji budynku znajdują się dwa wygodne apartamenty dla dojeżdżających wykładowców.

W starej części budynku Uczelnia posiada z prawej strony parteru pomieszczenia administracyjne: Dział Obsługi Studenta, biuro Prorektora ds. Studiów Niestacjonarnych, biuro Działu Praktyk Krajowych oraz Zagranicznych, Pracownia Gastronomiczna z lustrzanym sufitem pozwalająca studentom obserwować technologię przygotowywania potraw. Sala ta jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć z przedmiotów związanych z żywieniem człowieka. W dalszej części parteru znajduje się biuro Dz. Marketingu i pomieszczenia Dz. Księgowości, Dz. Dokumentacji oraz Biuro Kasjera. Z lewej strony korytarza na parterze Uczelni znajduje się biuro Dz. Gospodarczego w dalszej części Sala Ćwiczeń Barmańskich, Biuro Kierownika części gastronomicznej i Restauracja Wersal. W głębi korytarza znajduje się nowoczesna restauracja filmowa Beverly Hills wraz z profesjonalnym zapleczem kuchennym, gdzie studenci specjalności Hotelarstwo i Gastronomia uczą się przygotowywania potraw i obsługi konsumenta. W usytuowanym obok Ogrodzie Zimowym, miła atmosfera sprzyja odpoczynkowi i zachęca do integracyjnych spotkań.

Ze względu na olbrzymie zainteresowanie studentów zajęciami z zakresu usprawnień ruchowych, Uczelnia oddała do dyspozycji salę fitness, która została wyposażona w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń. Wszystkie sale są wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny i środki dydaktyczne. Uczelnia korzysta również z wynajmu miejskich obiektów sportowych m.in. sal gimnastycznych, basenu, sali sportowej, kortów tenisowych.

Do dyspozycji studentów jest również baza żeglarska z wykwalifikowaną kadrą szkoleniową, prowadzącą kursy na stopnie żeglarskie. Wszystkie zajęcia z zakresu usprawnień ruchowych oraz obozów i turystyki kwalifikowanej są prowadzone przez specjalistów pracowni sportów rekreacyjnych - http://www.wshig.pl/o-uczelni/baza-dydaktyczna/.

Oferta Kształcenia

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu oferuje studentom:

 • Studia I stopnia [licencjackie] 3-letnie
 • Studia II stopnia [magisterskie] 2-letnie
 • Studia podyplomowe - roczne

Studia I i II stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja w ramach specjalności:

 • hotelarstwo i gastronomia
 • obsługa ruchu turystycznego
 • zarządzanie i marketing w hotelarstwie gastronomii, turystyce i rekreacji
 • rekreacja ruchowa

Standardy te są zgodne z wytycznymi zawartymi w Uchwale nr 120/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie modelu kształcenia na poziomie wyższym oraz celami Deklaracji Bolońskiej.
Uczelnia prowadzi kształcenie w trybie studiów stacjonarnych /dziennych/ i studiów niestacjonarnych /zaocznych/.
Harmonogram zajęć na dany semestr podaje się studentom do wiadomości najpóźniej podczas inauguracji roku akademickiego.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do odbycia praktyk studenckich.

 • studia stacjonarne [dzienne] – zajęcia prowadzone są w dni powszednie od godziny 8:00
 • studia niestacjonarne [zaoczne] – zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele od godziny 8:00

http://www.wshig.pl/kandydat/oferta-edukacyjna/sys...


SPECJALNOŚCI w ofercie WSHiG

Hotelarstwo i Gastronomia

Pracownicy Katedry Hotelarstwo i Gastronomia prowadzą zajęcia na studiach I i II dla specjalności hotelarstwo i gastronomia m.in. z zakresu:

 • nauki o żywności i żywieniu
 • technologii produkcji potraw towaroznawstwo produktów spożywczych
 • usług hotelarsko-gastronomicznych
 • zarządzania hotelami i restauracjami

Zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi prowadzonymi na terenie WSHiG, restauracji i w ogrodzie zimowym. Specjalność hotelarstwo i gastronomia uczy studentów praktycznych umiejętności na krajowych i zagranicznych stażach oraz dostarcza studentom wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy kulinarnej w zawodzie dobrze wyszkolonych kucharzy, barmanów, kierowników restauracji i barów, zgodnie z międzynarodowymi standardami, w ramach przemysłu turystycznego i hotelarskiego.

http://www.wshig.pl/kandydat/oferta-edukacyjna/spe...

NOWOŚĆ - Dietetyka kliniczna

Specjalność Dietetyka kliniczna daje możliwość kształcenia połączonego z praktykami w instytucjach, dla których żywienie człowieka jest priorytetem. Zdobyte podczas studiów kwalifikacje pozwalają na organizowanie żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów lub posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Tytuł zdobyty w tej specjalizacji otwiera wiele dróg kariery dla naszych absolwentów np. w publicznych i niepublicznych zakłady opieki zdrowotnej, zakłady dostarczające pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), placówki sportowe i inne (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji).

NOWOŚĆ - Dyplomacja w turystyce i rekreacji

Specjalność Dyplomacja w turystyce i rekreacji kierowana do osób, które planują ubieganie si ę o pracę w placówkach zagranicznych – zarówno ambasadach, jak i konsulatach RP na całym świecie, a także w organizacjach międzynarodowych, w tym w strukturach Unii Europejskiej. Absolwenci będą posiadali m.in. umiejętności przygotowania korespondencji dyplomatycznej, zachowania się podczas oficjalnych spotkań, przyjęć i nieformalnych kontaktów dyplomatycznych, organizacji wizyty zagranicznej, wystąpienia publicznego zgodnego z przyjętymi normami w działalności dyplomatycznej.

NOWOŚĆ - Turystyka i rekreacja dla niepełnosprawnych

Specjalność Turystyka i rekreacja dla niepełnosprawnych skupia się na otwarciu branży turystycznej na indywidualne potrzeby m.in. osób z niepełnosprawnością (np. ruchową, wzrokową, słuchową) w tym również osób starszych. Umożliwia zdobycie umiejętności planowania i prowadzenia różnych form rekreacyjno-ruchowych dla różnych grup odbiorców, w tym dla osób niepełnosprawnych i o specjalnych wymaganiach. Absolwent studiów posiada kompetencje kluczowe dla prawidłowego przygotowania oferty oraz obsługi tych grup, jest świadom ich potrzeb oraz ograniczeń i wie w jaki sposób je przezwyciężyć. W trakcie studiów studenci poznają podstawy języka migowego.

Możliwość studiowania na tej specjalności przez osoby niepełnosprawne: uczelnia zapewnia wsparcie w formie asystenta osoby niepełnosprawnej oraz wsparcie w formie indywidualnych zajęć dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości niepełnosprawnych studentów.

Języki obce w turystyce, hotelarstwie i gastronomii

Specjalność Języki obce w turystyce, hotelarstwie i gastronomii został stworzony z myślą o studentach, których pasją są języki obce. Szeroka gama oferowanych przez nas języków (min. angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański czy norweski) pozwala na wybór aż 4 języków jednocześnie. Nasza wyspecjalizowana kadra lektorska kładzie ogromny nacisk na praktyczną naukę języka, tak aby absolwent opuszczając mury naszej szkoły posługiwał się swobodnie w wybranych przez siebie językach. Ta umiejętność otwiera wiele drzwi na wymagającym dziś rynku pracy, gdzie języki obce są nieocenioną wartością dodaną przyszłego kandydata. Również drzwi pracodawców firm zagranicznych stają otworem dla absolwentów posługujących się tak wieloma językami.

Obsługa ruchu turystycznego

Plan studiów realizowany w Katedrze Turystyki i Rekreacji kształci studentów w zakresie specjalności: obsługa ruchu turystycznego, w ramach studiów I i Ii stopnia. Program kształcenia dostosowany jest do wymogów międzynarodowego rynku turystycznego. Obok przedmiotów obligatoryjnych, zawiera przedmioty do wyboru, tzw. specjalistyczne. Absolwenci specjalności przygotowywani są do pracy w biurach i agencjach podróży, firmach touroperatorskich, zakładach hotelarskich, domach wczasowych, administracji rządowej i samorządowej oraz innych organizacjach i instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i organizacją turystyki i rekreacji.”
http://www.wshig.pl/kandydat/oferta-edukacyjna/spe...

Zarządzanie i marketing w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji

W Katedrze Zarządzania i Marketingu WSHiG w Poznaniu realizowane są przedmioty związane z ekonomią w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji oraz organizacją, zarządzaniem i marketingiem z tej dziedziny wiedzy.
Celem prowadzenia nauk ekonomicznych jest zapoznanie studentów ze zjawiskami społeczno-gospodarczymi, o których wiedza będzie im niezbędna zarówno podczas studiów jak i w przyszłym życiu zawodowym.
Bardzo istotną cechą przedmiotów z tego zakresu jest fakt, że student przyzwyczajony do myślenia technicznego i technologicznego, może poszerzyć swoje horyzonty myślowe o nowe, istotne aspekty otaczającej rzeczywistości techniczno-ekonomicznej z równoczesnym zrozumieniem procesów zachodzących w tej sferze.
http://www.wshig.pl/kandydat/oferta-edukacyjna/spe...

Rekrutacja na studia

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

W poczet studentów Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu zostanie przyjęty każdy, kto ukończył szkołę średnią i uzyskał świadectwo dojrzałości.
Uczelnia nie stawia wymagań co do przedmiotów wybieranych na maturze. W momencie składania dokumentów, kandydaci wypełniają kwestionariusz osobowy, dokonują wyboru systemu studiów, specjalności oraz stopnia zaawansowania języków i podpisują umowę. Wszyscy rozpoczynający studia I stopnia + licencjackie, mają możliwość kontynuowania studiów II stopnia - magisterskich na wybranej specjalności w WSHiG.
Studenci specjalności hotelarstwo i gastronomia oraz wszyscy ci, którzy chcą wyjechać na praktyki, powinni wykonać badanie na nosicielstwo (w Sanepidzie). Na jego podstawie lekarz medycyny pracy wydaje zaświadczenie dotyczące osób wykonujących pracę w procesie produkcji i obrocie żywnością, należy je dostarczyć z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego.


STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Na studia II stopnia w pierwszej kolejności przyjmowani są absolwenci WSHiG. W procesie rekrutacji uczelnia kieruje się następującymi zasadami:

 • podstawą przyjęcia na I rok studiów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia [licencjackich, inżynierskich] lub studiów II stopnia [magisterskich] oraz złożenie kompletu dokumentów
 • o przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci: kierunku Turystyka i Rekreacja na WSHiG, przyjmowani w pierwszej kolejności, kierunku Turystyka i Rekreacja z innych uczelni, innych niż Turystyka i Rekreacja kierunków studiów i specjalności zawodowych.
 • na studia II stopnia będą przyjęci kandydaci posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera oraz magistra i magistra inżyniera z innych niż Turystyka i Rekreacja kierunków studiów. Rekrutacja tych kandydatów prowadzona jest indywidualnie po złożeniu wymaganych dokumentów i określeniu na podstawie kserokopii indeksu /lub suplementu do dyplomu/ różnic programowych.


STUDIA PODYPLOMOWE

O przyjęcie na studia może ubiegać się każdy absolwent wyższych studiów I i II stopnia.

 • Dokument należy złożyć w Dziale Obsługi Studentów w WSHiG w Poznaniu, ul. Nieszawska 19 od poniedziałku o piątku od godz. 9:00 o 14:00 lub wysłać komplet dokumentów pocztą na w/w adres. Termin składania dokumentów rozpoczyna się 15 maja .
 • Czas trwania studiów 2 semestry lub 3 semestry dla osób ubiegających się o pracę w szkole zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (III-ci semestr – metodyka prowadzenia zajęć z zakresu studium oraz praktyki)
 • Absolwenci WSHiG studiów I lub II stopnia zwolnieni są z opłat wpisowego

WYMAGANE DOKUMENTY

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

 • opłata wpisowego
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 3 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35×45 mm z widocznym lewym półprofilem (zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • podanie i umowa do wypełnienia na miejscu
 • skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska)
 • ew. kopia zaświadczenia o niepełnosprawności

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

 • opłata wpisowego
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem
 • 3 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35×45 mm z widocznym lewym półprofilem (zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • podanie i umowa do wypełnienia na miejscu
 • skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska)
 • ew. kopia zaświadczenia o niepełnosprawności

STUDIA PODYPLOMOWE

 • formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony internetowej uczelni www.wshig.poznan.pl)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich) lub kserokopia dyplomu potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • 2 szt. zdjęć legitymacyjnych (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

Studenci specjalności Hotelarstwo i Gastronomia oraz wszyscy ci, którzy chcą wyjechać na praktyki, powinni wykonać badanie na nosicielstwo (w Sanepidzie). Na jego podstawie lekarz medycyny pracy wydaje zaświadczenie dotyczące osób wykonujących pracę w procesie produkcji i obrocie żywnością, należy je dostarczyć z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego lub przed wyjazdem na praktyki, w przypadku praktyk zerowych

BIURO REKRUTACJI

Dział obsługi studenta
tel. [+48] 61 8 711 530 lub 550 lub 532
dos@wshig.poznan.pl

Szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych dostępne pod numerami telefonów
tel. 061 8711 558, 8711 538
rrasinska@wshig.poznan.pl

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14.00

Studia Podyplomowe

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu zaprasza na studia podyplomowe w ramach specjalności:

 • Executive MBA dla praktyków z dziedziny hotelarstwa

https://www.wshig.pl/kandydat/oferta-edukacyjna/mb...

 • Dietetyka i planowanie żywienia

http://wshig.pl/pdf/Podyplomowe_dietetyka.pdf

 • Animator i Manager kultury

http://wshig.pl/pdf/Podyplomowe_animator.pdf

 • Zarządzanie nowoczesnym obiektem hotelowym

http://wshig.pl/pdf/Podyplomowe_zarzadzanie_hotele...

 • Nowoczesne zarządzanie w gastronomii

http://wshig.pl/pdf/Podyplomowe_zarzadzanie_gastro...

 • Zarządzanie imprezami i obiektami sportowymi

http://wshig.pl/pdf/Podyplomowe_zarzadzanie_sporte...

 • Organizacja SPA i Wellness w hotelarstwie

http://wshig.pl/pdf/Organizacja_SPA_i_Wellness_w_h...

 • Organizacja imprez turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych
 • Obsługa naziemna portów lotniczych

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich I stopnia, jak również studiów magisterskich II stopnia.

Absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie;
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych w WSHiG w jednym z języków: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. rosyjski;

Metody kształcenia:

 • ćwiczenia, case study, warsztaty praktyczne, pokazy gastronomiczne, panele dyskusyjne i wykłady
 • w trakcie zajęć wykładowcy przekazują materiały w formie elektronicznej
 • zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele
 • terminy zjazdów: plany podane są na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć
 • warunkiem ukończenia jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów podyplomowych egzaminów i zaliczeń oraz napisanie i obrona projektu z zakresu przewidzianego w programie.

Rekomendujemy unikatowy w skali kraju program MBA:

Wideo

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu o WSHiG na stronie internetowej Uczelni:

http://www.wshig.pl/zobacz-film/

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii

ul. Nieszawska 19, 61-022 Poznań

tel. + 48 61 87 11 530

fax. + 48 61 87 11 533


www.wshig.poznan.pl

wshig@wshig.poznan.pl

http://www.wshig.pl/kontakt/

Artykuły dotyczące uczelni
Total 4 items.
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii - turystyka i rekreacja

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii - tur...

Turystykę i rekreację w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu można studiować w trybie…
WSHiG Poznań stawia na praktyki zagraniczne

WSHiG Poznań stawia na praktyki zagraniczne

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii współpracuje z renomowanymi hotelami i restauracjami w Wielkiej Brytanii, Irlandii,…
Student WSHiG zwyciężył w konkursie kulinarnym

Student WSHiG zwyciężył w konkursie kulinarny...

Siedmiu studentów z Poznania i Warszawy walczyło w środę 23 maja o główną nagrodę w…
WSHIG w Poznaniu zaprasza przez cały rok

WSHIG w Poznaniu zaprasza przez cały rok

Jeśli planujesz swoją przyszłość w turystyce, rekreacji, hotelarstwie, rozważ ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Hotelarstwa i…
Lokalizacja