Szczegółowy opis uczelni

WSHiG zaprasza

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu jest uczelnią niepaństwową, powstałą w 1993 roku z inicjatywy dr Romana Dawida Taubera, jej obecnego rektora. Bogaty program studiów pierwszego stopnia (licencjackich), studiów drugiego stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych łączy z atrakcyjną ofertą praktyk krajowych i zagranicznych. Celem jej działań edukacyjnych jest przygotowanie kadry zarządzającej hotelami, restauracjami, obiektami rekreacyjnymi i agencjami turystycznymi według międzynarodowych standardów obowiązujących w branży. Dlatego w WSHiG ogromny nacisk stawiamy na harmonijne połączenie przygotowania teoretycznego z wypracowaniem umiejętności praktycznych. Zdajemy sobie sprawę, że wykształcenie elity przyszłych hotelarzy i gastronomów wymaga umiejętności przewidywania i adaptowania programów kształcenia do ciągle zmieniających się wymagań na rynku usług.
Ważną część edukacji w WSHiG stanowi nauczanie języków obcych. Studenci uczą się trzech dowolnie wybranych języków oraz obowiązkowo języka migowego. Uczelnia oferuje również szeroką gamę lektoratów nadobowiązkowych w ramach tego samego czesnego. Zdobyte w ramach lektoratów i zagranicznych wyjazdów szerokie kompetencje językowe są bardzo cenione przez pracodawców i ułatwiają naszym absolwentom zdobycie atrakcyjnej pracy. Uczelnia jest aktywnym uczestnikiem programu Unii Europejskiej Erasmus LLP.

Tą drogą WSHiG prowadzi wymianę swoich studentów i pracowników naukowych z uczelniami zachodnimi. Szkoła współpracuje tylko z renomowanymi hotelami i restauracjami w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Francji, Grecji, Hiszpanii, USA, Niemczech, we Włoszech oraz Szwajcarii, starając się zdobywać nowe kontakty oraz eliminować te, które z różnych przyczyn nie spełniły oczekiwań studentów.

http://www.wshig.pl/praktyki-zagraniczne-i-krajowe...

Kontakty zagraniczne to także liczne wyjazdy w ramach pokazów i międzynarodowych konkursów kulinarnych m.in. w Hiszpanii, Peru, Meksyku, Ekwadorze, Brazylii, Argentynie, Portugalii, na Kubie i w Emiratach Arabskich. W związku z przynależnością do AEHT (Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Luksemburgu) uczelnia bierze czynny udział w międzynarodowych konferencjach i spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenie.
http://www.wshig.pl/o-uczelni/mapa-konkursow/

Absolwenci naszej Uczelni to specjaliści o szerokiej wiedzy i praktycznych umiejętnościach. Wynika to z realizowania w programie studiów założeń daleko wykraczających poza sformułowane w ministerialnych standardach nauczania. Posiadają wiedzę umożliwiającą działanie na wolnym rynku z uwzględnieniem przepisów prawa, pozwalającą na sprawne zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem z wykorzystaniem technik i metod z zakresu gromadzenia i przetwarzania informacji, pozwalającą na prowadzenie badań rynkowych i planowanie strategii marketingowych. Sukces zawodowy zapewnia studentowi zdobyta wiedza z zakresu zarządzania, problematyki ekonomicznej, finansowej i marketingu w sferze usług turystycznych.
Przygotowanie absolwenta WSHiG do życia w trudnej rzeczywistości gospodarczej gwarantuje:

 • wiedza społeczno-ekonomiczna pozwalająca poznać potrzeby ludzkie oraz rozumieć związki i procesy społeczne
 • umiejętność samodzielnej oceny i wartościowania zjawisk społeczno-politycznych zapewniająca zrozumienie istoty procesów integracyjnych we współczesnej Europie
 • umiejętność budowy strategii i polityki rozwoju turystyki w ogniwach samorządu terytorialnego
 • zdolność dokonywania trafnej oceny możliwości i zagrożeń rozwoju turystyki w gminach i regionach turystycznych
 • umiejętność krytycznej oceny posiadanej wiedzy i przekonanie o potrzebie ustawicznego doskonalenia swej osobowości oraz umiejętności aktualizowania i podwyższania kwalifikacji zawodowych
 • kreowanie kultury czasu przeznaczonego na odpoczynek

http://www.wshig.pl/o-uczelni/sylwetka-absolwenta/


BAZA DYDAKTYCZNA

Studenci Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii mogą korzystać z nowoczesnej bazy dydaktycznej, która mieści się w zespole dwóch budynków przy ulicy Nieszawskiej 19 w Poznaniu. Powierzchnia użytkowa starej części dydaktycznej wynosi 5.455,08 m² natomiast nowa część biblioteczno-administracyjna oddana do użytku w 2008 roku zajmuje 1296,51 m².
Na parterze nowej części, w obszernym holu znajduje się recepcja. Stąd można dotrzeć windą panoramiczną na każde piętro starej lub nowej części budynku. Dzięki temu studenci mający problemy z poruszaniem się mogą samodzielnie dotrzeć do każdej sali wykładowej czy ćwiczeniowej. W przyziemiu mieści się sklep ze skryptami, punkt ksero oraz szatnie z szafkami dla wszystkich studentów studiów dziennych.
Na I piętrze studenci mogą korzystać z przestronnej biblioteki o powierzchni 347,5 m2.
Na II piętrze nowej części znajduje się rektorat, czyli gabinety prorektorów, kwestora, dyrektora ds. administracyjnych i radcy prawnego. Na ostatniej III kondygnacji budynku znajdują się dwa wygodne apartamenty dla dojeżdżających wykładowców.
W starej części budynku Uczelnia posiada z prawej strony parteru pomieszczenia administracyjne: Dział Obsługi Studenta, biuro Prorektora ds. Studiów Niestacjonarnych, biuro Działu Praktyk Krajowych oraz Zagranicznych, Pracownia Gastronomiczna z lustrzanym sufitem pozwalająca studentom obserwować technologię przygotowywania potraw. Sala ta jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć z przedmiotów związanych z żywieniem człowieka. W dalszej części parteru znajduje się biuro Dz. Marketingu i pomieszczenia Dz. Księgowości, Dz. Dokumentacji oraz Biuro Kasjera. Z lewej strony korytarza na parterze Uczelni znajduje się biuro Dz. Gospodarczego w dalszej części Sala Ćwiczeń Barmańskich, Biuro Kierownika części gastronomicznej i Restauracja Wersal. W głębi korytarza znajduje się nowoczesna restauracja filmowa Beverly Hills wraz z profesjonalnym zapleczem kuchennym, gdzie studenci specjalności Hotelarstwo i Gastronomia uczą się przygotowywania potraw i obsługi konsumenta. W usytuowanym obok Ogrodzie Zimowym, miła atmosfera sprzyja odpoczynkowi i zachęca do integracyjnych spotkań.
Ze względu na olbrzymie zainteresowanie studentów zajęciami z zakresu usprawnień ruchowych, Uczelnia oddała do dyspozycji salę fitness, która została wyposażona w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń.
Wszystkie sale są wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny i środki dydaktyczne. Uczelnia korzysta również z wynajmu miejskich obiektów sportowych m.in. sal gimnastycznych, basenu, sali sportowej, kortów tenisowych.
Do dyspozycji studentów jest również baza żeglarska z wykwalifikowaną kadrą szkoleniową, prowadzącą kursy na stopnie żeglarskie. Wszystkie zajęcia z zakresu usprawnień ruchowych oraz obozów i turystyki kwalifikowanej są prowadzone przez specjalistów pracowni sportów rekreacyjnych.
http://www.wshig.pl/o-uczelni/baza-dydaktyczna/

Oferta Kształcenia

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu oferuje studentom:

 • Studia I stopnia [licencjackie] 3-letnie
 • Studia II stopnia [magisterskie] 2-letnie
 • Studia podyplomowe - roczne

Studia I i II stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja w ramach trzech specjalności:

 • hotelarstwo i gastronomia
 • obsługa ruchu turystycznego
 • zarządzanie i marketing w hotelarstwie gastronomii, turystyce i rekreacji
 • rekreacja ruchowa

Standardy te są zgodne z wytycznymi zawartymi w Uchwale nr 120/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie modelu kształcenia na poziomie wyższym oraz celami Deklaracji Bolońskiej.
Uczelnia prowadzi kształcenie w trybie studiów stacjonarnych /dziennych/ i studiów niestacjonarnych /zaocznych/.
Harmonogram zajęć na dany semestr podaje się studentom do wiadomości najpóźniej podczas inauguracji roku akademickiego. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do odbycia praktyk studenckich.

 • studia stacjonarne [dzienne] – zajęcia prowadzone są w dni powszednie od godziny 8:00
 • studia niestacjonarne [zaoczne] – zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele od godziny 8:00

http://www.wshig.pl/kandydat/oferta-edukacyjna/sys...

SPECJALNOŚCI

Hotelarstwo i Gastronomia

Pracownicy Katedry Hotelarstwo i Gastronomia prowadzą zajęcia na studiach I i II dla specjalności hotelarstwo i gastronomia m.in. z zakresu:

 • nauki o żywności i żywieniu
 • technologii produkcji potraw towaroznawstwo produktów spożywczych
 • usług hotelarsko-gastronomicznych
 • zarządzania hotelami i restauracjami


Zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi prowadzonymi na terenie WSHiG, restauracji i w ogrodzie zimowym. Specjalność hotelarstwo i gastronomia uczy studentów praktycznych umiejętności na krajowych i zagranicznych stażach oraz dostarcza studentom wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy kulinarnej w zawodzie dobrze wyszkolonych kucharzy, barmanów, kierowników restauracji i barów, zgodnie z międzynarodowymi standardami, w ramach przemysłu turystycznego i hotelarskiego.
http://www.wshig.pl/kandydat/oferta-edukacyjna/spe...

Obsługa ruchu turystycznego

Plan studiów realizowany w Katedrze Turystyki i Rekreacji kształci studentów w zakresie specjalności: obsługa ruchu turystycznego, w ramach studiów I i Ii stopnia. Program kształcenia dostosowany jest do wymogów międzynarodowego rynku turystycznego. Obok przedmiotów obligatoryjnych, zawiera przedmioty do wyboru, tzw. specjalistyczne. Absolwenci specjalności przygotowywani są do pracy w biurach i agencjach podróży, firmach touroperatorskich, zakładach hotelarskich, domach wczasowych, administracji rządowej i samorządowej oraz innych organizacjach i instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i organizacją turystyki i rekreacji.”
http://www.wshig.pl/kandydat/oferta-edukacyjna/spe...

Zarządzanie i marketing w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji

W Katedrze Zarządzania i Marketingu WSHiG w Poznaniu realizowane są przedmioty związane z ekonomią w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji oraz organizacją, zarządzaniem i marketingiem z tej dziedziny wiedzy.
Celem prowadzenia nauk ekonomicznych jest zapoznanie studentów ze zjawiskami społeczno-gospodarczymi, o których wiedza będzie im niezbędna zarówno podczas studiów jak i w przyszłym życiu zawodowym.
Bardzo istotną cechą przedmiotów z tego zakresu jest fakt, że student przyzwyczajony do myślenia technicznego i technologicznego, może poszerzyć swoje horyzonty myślowe o nowe, istotne aspekty otaczającej rzeczywistości techniczno-ekonomicznej z równoczesnym zrozumieniem procesów zachodzących w tej sferze.
http://www.wshig.pl/kandydat/oferta-edukacyjna/spe...

Rekreacja ruchowa

W ramach specjalności Rekreacja Ruchowa studenci zdobywają umiejętności organizowania oraz nadzorowania różnych imprez rekreacyjnych. Potrafią zaktywizować oraz dobierać formy aktywnego wypoczynku dla osób w każdym wieku. Mogą pracować w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, jako animatorzy i opiekunowie oraz w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, pensjonatach a także placach zabaw dla dzieci.
Bardzo istotną cechą przedmiotów z tego zakresu jest fakt, że student przyzwyczajony do myślenia technicznego i technologicznego, może poszerzyć swoje horyzonty myślowe o nowe, istotne aspekty otaczającej rzeczywistości techniczno-ekonomicznej z równoczesnym zrozumieniem procesów zachodzących w tej sferze.
Nauka przedmiotów z dziedzin przyrodniczo-społecznych pozwoli na kompetentne oddziaływanie na sprawność i zdrowie osób w różnym wieku, w tym dzieci i młodzieży. Absolwent będzie też mógł prowadzić zajęcia rehabilitacyjne np. w sanatoriach. Po uzyskaniu odpowiednich uprawnień (w ramach odrębnych szkoleń) będzie też mógł prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego w szkołach. Absolwenci tej specjalności będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności umożliwiające im otwarcie własnych placówek zajmujących się rekreacją ruchową i odnową biologiczną. Będą mogli podjąć także pracę w ośrodkach rekreacyjnych oraz różnego rodzaju jednostkach zajmujących się upowszechnianiem i organizacją rekreacji, takich jak: gabinety odnowy biologicznej, kluby fitness, siłownie, kręgielnie, kluby bilardowe, ośrodki sportów wodnych, hydroterapii, hale sportowe, lodowiska, ośrodki rekreacyjno-sportowe czy towarzystwa zajmujące się krzewieniem szeroko rozumianej rekreacji ruchowej, lądowej i wodnej. Specjalistów takich poszukują również hotele, placówki kulturalno-oświatowe, ośrodki agroturystyczne, domy opieki społecznej, sanatoria oraz kluby seniora. Zajęcia prowadzone podczas studiów przybliżą słuchaczom polskie i światowe dziedzictwo w zakresie promocji zdrowia oraz kultury fizycznej. W zajęciach praktycznych poznają oni podstawowe zasady prowadzenia gabinetów odnowy biologicznej. Studenci tej specjalności uzyskają również możliwość ukończenia kursów specjalistycznych z podstaw fizjoterapii oraz nadających uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej w: aerobiku, fitness, jeździectwie, samoobronie lub kajakarstwie (dyscyplinę wybierają studenci).
http://www.wshig.pl/kandydat/oferta-edukacyjna/spe...

Rekrutacja na studia

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

W poczet studentów Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu zostanie przyjęty każdy, kto ukończył szkołę średnią i uzyskał świadectwo dojrzałości.
Uczelnia nie stawia wymagań co do przedmiotów wybieranych na maturze. W momencie składania dokumentów, kandydaci wypełniają kwestionariusz osobowy, dokonują wyboru systemu studiów, specjalności oraz stopnia zaawansowania języków i podpisują umowę. Wszyscy rozpoczynający studia I stopnia + licencjackie, mają możliwość kontynuowania studiów II stopnia - magisterskich na wybranej specjalności w WSHiG.
Studenci specjalności hotelarstwo i gastronomia oraz wszyscy ci, którzy chcą wyjechać na praktyki, powinni wykonać badanie na nosicielstwo (w Sanepidzie). Na jego podstawie lekarz medycyny pracy wydaje zaświadczenie dotyczące osób wykonujących pracę w procesie produkcji i obrocie żywnością, należy je dostarczyć z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego.

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Na studia II stopnia w pierwszej kolejności przyjmowani są absolwenci WSHiG. W procesie rekrutacji uczelnia kieruje się następującymi zasadami:

 • podstawą przyjęcia na I rok studiów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia [licencjackich, inżynierskich] lub studiów II stopnia [magisterskich] oraz złożenie kompletu dokumentów
 • o przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci: kierunku Turystyka i Rekreacja na WSHiG, przyjmowani w pierwszej kolejności, kierunku Turystyka i Rekreacja z innych uczelni, innych niż Turystyka i Rekreacja kierunków studiów i specjalności zawodowych.
 • na studia II stopnia będą przyjęci kandydaci posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera oraz magistra i magistra inżyniera z innych niż Turystyka i Rekreacja kierunków studiów. Rekrutacja tych kandydatów prowadzona jest indywidualnie po złożeniu wymaganych dokumentów i określeniu na podstawie kserokopii indeksu /lub suplementu do dyplomu/ różnic programowych.

STUDIA PODYPLOMOWE

O przyjęcie na studia może ubiegać się każdy absolwent wyższych studiów I i II stopnia.

 • Dokument należy złożyć w Dziale Obsługi Studentów w WSHiG w Poznaniu, ul. Nieszawska 19 od poniedziałku o piątku od godz. 9:00 o 14:00 lub wysłać komplet dokumentów pocztą na w/w adres. Termin składania dokumentów rozpoczyna się 15 maja .
 • Czas trwania studiów 2 semestry lub 3 semestry dla osób ubiegających się o pracę w szkole zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (III-ci semestr – metodyka prowadzenia zajęć z zakresu studium oraz praktyki)
 • Absolwenci WSHiG studiów I lub II stopnia zwolnieni są z opłat wpisowego

WYMAGANE DOKUMENTY

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

 • opłata wpisowego
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 3 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35×45 mm z widocznym lewym półprofilem (zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • podanie i umowa do wypełnienia na miejscu
 • skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska)
 • ew. kopia zaświadczenia o niepełnosprawności

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

 • opłata wpisowego
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem
 • 3 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35×45 mm z widocznym lewym półprofilem (zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • podanie i umowa do wypełnienia na miejscu
 • skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska)
 • ew. kopia zaświadczenia o niepełnosprawności

STUDIA PODYPLOMOWE

 • formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony internetowej uczelni www.wshig.poznan.pl)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich) lub kserokopia dyplomu potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • 2 szt. zdjęć legitymacyjnych (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

Studenci specjalności Hotelarstwo i Gastronomia oraz wszyscy ci, którzy chcą wyjechać na praktyki, powinni wykonać badanie na nosicielstwo (w Sanepidzie). Na jego podstawie lekarz medycyny pracy wydaje zaświadczenie dotyczące osób wykonujących pracę w procesie produkcji i obrocie żywnością, należy je dostarczyć z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego lub przed wyjazdem na praktyki, w przypadku praktyk zerowych

BIURO REKRUTACJI

Dział obsługi studenta
tel. [+48] 61 8 711 530 lub 550 lub 532
dos@wshig.poznan.pl

Szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych dostępne pod numerami telefonów
tel. 061 8711 558, 8711 538
e-mail: rrasinska@wshig.poznan.pl
e-mail: ewam@wshig.poznan.pl

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14.00

Studia Podyplomowe

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu zaprasza na jednoroczne niestacjonarne studia podyplomowe w ramach specjalności:

 • Dietetyka i planowanie żywienia

http://wshig.pl/pdf/Podyplomowe_dietetyka.pdf

 • Animator i Manager kultury

http://wshig.pl/pdf/Podyplomowe_animator.pdf

 • Zarządzanie nowoczesnym obiektem hotelowym

http://wshig.pl/pdf/Podyplomowe_zarzadzanie_hotele...

 • Nowoczesne zarządzanie w gastronomii

http://wshig.pl/pdf/Podyplomowe_zarzadzanie_gastro...

 • Zarządzanie imprezami i obiektami sportowymi

http://wshig.pl/pdf/Podyplomowe_zarzadzanie_sporte...

 • Organizacja SPA i Wellness w hotelarstwie

http://wshig.pl/pdf/Organizacja_SPA_i_Wellness_w_h...

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich I stopnia, jak również studiów magisterskich II stopnia. Absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie;
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych w WSHiG w jednym z języków: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. rosyjski;

Metody kształcenia:

 • ćwiczenia, case study, warsztaty praktyczne, pokazy gastronomiczne, panele dyskusyjne i wykłady
 • w trakcie zajęć wykładowcy przekazują materiały w formie elektronicznej
 • zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele
 • terminy zjazdów: plany podane są na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć
 • warunkiem ukończenia jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów podyplomowych egzaminów i zaliczeń oraz napisanie i obrona projektu z zakresu przewidzianego w programie.
Wideo

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu o WSHiG na stronie internetowej Uczelni:

http://www.wshig.pl/zobacz-film/

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii

ul. Nieszawska 19, 61-022 Poznań

tel. + 48 61 87 11 530

fax. + 48 61 87 11 533


www.wshig.poznan.pl

wshig@wshig.poznan.pl

http://www.wshig.pl/kontakt/

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-6 z 6 rekordów.

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii - turystyka i rekreacja

Turystykę i rekreację w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu można studiować w trybie...

WSHiG Poznań stawia na praktyki zagraniczne

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii współpracuje z renomowanymi hotelami i restauracjami w Wielk

...

WSHIG w Poznaniu zaprasza przez cały rok

Jeśli planujesz swoją przyszłość w turystyce, rekreacji, hotelarstwie, rozważ ofertę edukacyjną Wyżs

...

Student WSHiG zwyciężył w konkursie kulinarnym

Siedmiu studentów z Poznania i Warszawy walczyło w środę 23 maja o główną nagrodę w konkursie kulina

...

Międzynarodowy charakter WSHiG w Poznaniu

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu od zawsze stawiała na najwyższą jakość kształceni

...

Pokaz "Stołów Wigilijnych" w WSHIG Poznań

W dniach od 6 do 8 grudnia Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu zaprasza na XI Ogólnop

...

Lokalizacja