Szczegółowy opis uczelni

Poznaj WSKS

Celem Uczel­ni jest ksz­tałcenie na po­zio­mie stu­diów I i II stopnia na kie­run­kach:

 • bez­pie­czeństwo na­ro­dowe
 • pe­dago­gika
 • kierunek administracyjno-ekonomiczny

w za­kresie sze­ro­ko ro­zu­mia­nej ko­mu­nika­cji społecz­nej, w której re­lacje międzyludz­kie i pro­cesy tworze­nia, prze­ksz­tałca­nia oraz wy­ko­rzystania in­for­ma­cji de­ter­mi­nują wszel­kie zmia­ny społecz­ne. Po­sia­danie wia­domości czy in­for­ma­cji staje się więc swoistym ka­pitałem, a nowocze­sne sys­te­my ko­mu­nika­cji między ludźmi przy­czyniają się do pow­stawania nowych in­sty­tu­cji społecz­no-po­li­tycz­nych.

Stu­dia w Wyższej Sz­ko­le Ko­mu­nika­cji Społecz­nej w Gdyni to nie tyl­ko nau­ka. WSKS or­ga­nizuje dla swoich stu­dentów licz­ne wy­jaz­dy za­gra­nicz­ne, współpra­cu­je z sa­morządem spon­so­rując im­pre­zy i kon­cer­ty. Uczel­nia za­pew­nia również cie­ka­we prak­ty­ki za­wodowe w re­nomo­wanych instytucjach z całego Trójmia­sta, a do­sko­nała ka­dra wykładowców dba o to, żeby każdy stu­dent miał możliwość in­dywidu­al­nego ro­z­woju, za­in­tereso­wań i umiejętności. Przy­ja­zny klimat uczel­ni tworzą tu prze­de sa­mi stu­den­ci, których za­do­wole­nie jest naj­lepszą miarą oceny Wyższej Sz­koły Ko­mu­nika­cji Społecz­nej w Gdyni.

Zajęcia w Wyższej Sz­ko­le Ko­mu­nika­cji Społecz­nej w Gdyni pro­wadzone są w bu­dyn­ku przy ul. Ar­mii Krajowej 46 (wejście od ul. 3go Ma­ja) usy­tu­owanym w cen­trum mia­sta, co gwaran­tu­je wy­godną ko­mu­nikację i łatwy dostęp do miejsc par­kin­go­wych.

Sie­dziba Uczel­ni mieści się blisko dwor­ca PKS, PKP i SKM (Gdynia Główna Oso­bo­wa) oraz przy­stanków au­to­bu­so­wych, a na bul­war nad­mor­ski czy plażę miejską można do­trzeć spa­cerem w 5 min.

W dwóch bu­dyn­kach znaj­du­je się 8 sal wykłado­wych wyposażonych w sprzęt audiowizualny mogących po­mieścić od 30 do 200 osób. Do­dat­ko­wo funk­cjonuje też pra­cow­nia mul­timedial­na wy­po­sażona w 11 stanowisk kom­putero­wych oraz bi­blio­teka. Po­miesz­cze­nia w bu­dyn­ku są klima­ty­zowane i w całej sz­ko­le funk­cjonuje również bez­prze­wodowy In­ter­net dostępny dla wszyst­kich stu­dentów WSKS.

Kierunki i specjalności
Rekrutacja na studia

Jak zapisać się na studia w WSKS? To bardzo proste.

 1. Wybierz interesujące Cię studia.
  Rekrutacja prowadzona jest na podstawie kolejności zgłoszeń, dlatego nie zwlekaj z podjęciem decyzji i zapisz się na studia już dziś! Informacje o kierunkach znajdziesz na naszej stronie internetowej.
 2. Pobierz formularze dokumentów znajdujące się na naszej stronie internetowej, wypełnij je na komputerze lub odręcznie.
  Pamiętaj, aby Kwestionariusz osobowy oraz Umowę o świadczenie nauki dokładnie wypełnić i własnoręcznie podpisać.
 3. Przygotuj świadectwo maturalne (w przypadku studiów licencjackich) lub dyplom ukończenia studiów (magisterskie), 4 zdjęcia, kserokopię dowodu osobistego.
  Przy składaniu dokumentów w Dziekanacie nie zapomnij wziąć ze sobą oryginału dowodu w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
 4. Wpłać wpisowe i wydrukuj potwierdzenie wykonania przelewu.
  Jeśli chcesz wpłacić wpisowe gotówką w Dziekanacie - nie ma problemu, zrobisz to przy składaniu dokumentów.
  Wpisowe jest opłatą za przygotowanie dokumentów na drodze rekrutacji i poza czesnym jest to jedyny dodatkowy koszt jaki poniesiesz w trakcie trwania studiów.
 5. Dostarcz dokumenty do Dziekanatu.
  Nie musisz tego robić osobiście, ale pamiętaj, że dokumenty muszą być podpisane przez Ciebie i do wglądu potrzebny będzie oryginał dowodu osobistego.
 6. Na podany w kwestionariuszu e-mail otrzymasz potwierdzenie przyjęcia na studia i informacje o pierwszych zajęciach.
  Obserwuj co się dzieje na stronie internetowej Uczelni w aktualnościach i informacjach dla studentów, żeby być na bieżąco w sprawach związanych z Twoimi studiami.

..........................................................................................................................................................

DOKUMENTY DO POBRANIA:

studia stacjonarne (dzienne):

umowa o świadczenie nauki (2 kopie wymagane)

kwestionariusz osobowy

studia niestacjonarne (zaoczne):

umowa o świadczenie nauki (2 kopie wymagane)

kwestionariusz osobowy

Studia podyplomowe

W roku akademickim 2015/16 Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni prowadzi nabór na dwusemestralne i trzysemestralne niestacjonarne (zaoczne) studia podyplomowe.

Studia dwusemestralne:

Administrowanie bezpieczeństwem publicznym i zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne
Bezpieczeństwo informacji
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo osób i mienia
Bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej
Bezpieczeństwo w komunikacji morskiej
Doradca i asystent rodziny
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą

Studia trzysemestralne:

Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
Pedagogika pracy i doradztwo zawodowe
Przygotowanie pedagogiczne
Socjoterapia i terapia pedagogiczna
Zajęcia odbywają w soboty i niedziele, co dwa tygodnie.

Szczegółówe informacj na temat programów studiów podyplomowych znajdują się TUTAJ

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46 (wejście od ul. 3 maja)
81-365 Gdynia
tel. 661 88 71
tel./faks 661 89 55

www.wsks.pl

e-mail: sekretariat@wsks.pl

Znajdź nas na Facebooku

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-8 z 8 rekordów.

Studia magisterskie w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej

Międzyuczelniany Instytut Naukowo Dydaktyczny (MIND) został utworzony przez Wyższą Szkołę Komunikacj

...

Doradztwo zawodowe i coaching kariery w WSKS w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni zaprasza na studia podyplomowe - Doradztwo zawodowe i c

...

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej - rekrutacja na studia

Trwa na bór na studia w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni. Uczelnia oferuje studia licen

...

Podejmij studia podyplomowe w WSKS w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni oferuje atrakcyjne programy studiów podyplomowych. Szcz

...

Studiuj w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni

Jeśli planujesz studia w Trójmieście, koniecznie pozna ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Komunikacji

Jedyne takie studia w Trójmieście

Studia na kierunku Administracyjno-Ekonomicznym w WSKS w Gdyni łączą wiedzę z obszarów nauk prawnych...

Dokończ studia w WSKS i zrób 2 dyplomy w 2 lata

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni powołuje Międzyuczelniany Instytut Naukowo Dydaktyczny

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni - kierunek pedagogika

Studia na pedagogice można podjąć w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej (WSKS) w Gdyni. Studia rea...

Lokalizacja