Environmental protection – speciality: agroecology

W ramach kierunku ochrona środowiska organizowane są stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) na specjalności agroecology. Studia trwają 4 semestry (120 ECTS). Zajęcia prowadzone są w języku angielskim, a warunkiem przyjęcia kandydatów jest dobra znajomość tego języka oraz ukończenie studiów licencjackich lub inżynierskich w zakresie ochrony środowiska, ogrodnictwa, biologii, technologii żywności, agronomii lub innych pokrewnych dziedzin.

Program studiów podzielony jest na moduły tematyczne dotyczące m.in. wpływu rolniczej działalności człowieka na środowisko, ekologicznych systemów uprawy i produkcji żywności, wielofunkcyjnego rozwoju wsi wraz z aspektami ekonomicznymi tych procesów. Każdy moduł składa się z przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych. Około 1/3 godzin w planie studiów stanowią przedmioty wybierane przez studentów oraz seminaria magisterskie. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów.

Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego, co pozwala na uzyskanie tytułu magistra (po licencjacie) lub magistra inżyniera kierunku ochrony środowiska w zakresie agroekologii. W suplemencie zamieszczona zostaje informacja, że studia odbywały się w języku angielskim. Ma to istotne znaczenie dla zwiększenia możliwości zatrudnienia przyszłych absolwentów w instytucjach Unii Europejskiej.

Studies in Agroecology are offered as a two-year (4 semesters) programme, a specialization within the Environmental Protection. The programme comprises thematic areas (modules) addressing a variety of issues, including agricultural activity impact on the environment, organic systems of farming and food production, multifunctional rural development and economic aspects of these processes. Each module is composed of lectures, seminars and laboratory classes. About one third of all courses is optional.

We welcome the graduates from first degree programmes such as Bachelor (BA or BSc.) in: Protection of the Natural Environment, Horticulture, Economics, Biology, Food Technology or other fields of Agriculture. All candidates should present a language certificate from a well recognized language school or will be requested to take an examination in English at the University of Agriculture.

Admission numbers to Agroecology Programme have been limited to 15 persons, which will ensure individual working relations between students and teachers. Students progress is evaluated on the basis of their active participation in and contribution to the programme. The programme concludes with Master Thesis leading to a Magister degree in Agroecology with a note that the programme was taught in English.

Jakie uczelnie oferują kierunek Environmental protection – speciality: agroecology

No results found.

W których miastach można studiować Environmental protection – speciality: agroecology

No results found.

Komentarze (0)

No comments found