Szczegółowy opis uczelni

Poznaj UTP w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jest uczelnią o 65-letniej tradycji. Jego początki związane są z powstaniem w 1951 roku, pierwszej w Bydgoszczy wyższej uczelni akademickiej - Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. W początkowym okresie funkcjonowania uczelnia kształciła w systemie wieczorowym inżynierów chemików i mechaników. Po przekształceniu w Wyższą Szkołę Inżynierską, od 1964 roku, na 4 wydziałach technicznych nauka odbywała się w systemie stacjonarnym, wieczorowym i zaocznym.

Idea utworzenia wyższych studiów rolniczych w Bydgoszczy zrealizowana została w drugiej połowie lat 60. poprzez utworzenie punktu konsultacyjnego Zawodowego Studium Zaocznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, a następnie w 1969 roku filii tej uczelni. W 1972 roku, równolegle z przekształceniem WSR w Poznaniu w Akademię Rolniczą, nastąpiło usamodzielnienie jednostek organizacyjnych filii poprzez powołanie w Bydgoszczy Zamiejscowego Wydziału Rolniczego z Oddziałem Zootechnicznym.

Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1974 r. nastąpiło połączenie tych dwóch uczelni w Akademię Techniczno-Rolniczą im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. W roku 55-lecia uczelni, w 2006 roku, Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie nazwy Akademii Techniczno-Rolniczej na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest wieloprofilową uczelnią kształcącą licencjatów, inżynierów, magistrów i doktorów oraz jedyną w regionie integrującą nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne. W ciągu 65 lat mury uczelni opuściło ponad 55 000 absolwentów. Absolwentami są m.in. światowej sławy projektant stadionu olimpijskiego w Sydney mgr inż. Edmund Obiała oraz kryptolog profesor Józef Pieprzyk.

Obecnie na siedmiu wydziałach, w jednostkach międzywydziałowych oraz w administracji zatrudnionych jest około 1300 pracowników, z czego 632 stanowią nauczyciele akademiccy, wśród nich 158 profesorów i 345 doktorów ponad 129 asystentów, lektorów, instruktorów i wykładowców.

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranckich i podyplomowych kształci się ponad 9 000 studentów. Konsekwentnie realizowany jest proces kształcenia nowoczesnych kadr inżynieryjno-technicznych poprzez uruchamianie nowych potrzebnych regionowi kierunków studiów, budowanie i rozszerzanie indywidualnego toku studiów, elastyczność procesu kształcenia, wdrażanie systemu ETCS oraz programów MostAR i MOSTECH umożliwiających studentom odbywanie części studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicznych. UTP zajmuje wysokie miejsca w rankingach wyższych uczelni, zwłaszcza w tych, w których oceniane jest przygotowanie absolwentów do zdobycia dobrej pracy. W 2006 roku w rankingu "Newsweeka" uczelnia uplasowała się na 1. pozycji wśród uczelni rolniczych i na 14. pozycji w grupie uczelni wyższych (łącznie publiczne i niepubliczne).

Sześć wydziałów UTP posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a cztery spośród nich (Wydziały: Inżynierii Mechanicznej, Rolnictwa i Biotechnologii, Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska) także do nadawania stopnia doktora habilitowanego z równoczesną możliwością przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna oparta jest na współpracy z prawie wszystkimi krajowymi uczelniami technicznymi i rolniczymi oraz z wieloma ośrodkami zagranicznymi. Uczestniczymy w programach europejskich Erasmus +, Leonardo da Vinci, CEEPUS, COST i począwszy od 5. w kolejnych Programach Ramowych. Władze uczelni prowadzą działania zmierzające do włączenia UTP w system Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz w obszar funkcjonowania regionalnych i resortowych programów społeczno-gospodarczych.

Pracownicy uczelni odnoszą liczne sukcesy związane z aplikacją wyników badań do praktyki. Dowodem tego są m.in. złote i srebrne medale na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli, wyróżnienie za rozwiązania techniczne na Międzynarodowej Wystawie w Genewie, odznaki Premiera RP - "Zasłużony dla Wynalazczości", nagrody ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wojewody kujawsko-pomorskiego, prezydenta Bydgoszczy oraz liczne patenty, wdrożenia i świadectwa autorskie.

Wyniki prowadzonych badań publikowane są w renomowanych czasopismach ogólnopolskich i międzynarodowych. Uczelnia każdego roku jest organizatorem kilkudziesięciu konferencji naukowych Sześciu pracowników uczelni dostąpiło zaszczytu najwyższej godności akademickiej - tytułu doktora honoris causa. Dowodem autorytetu, jakim cieszą się pracownicy UTP w środowisku akademickim, jest liczny udział w gremiach najważniejszych dla polskiej nauki.

Zmiana nazwy uczelni z Akademii Techniczno-Rolniczej na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest wynikiem spełnienia przez nią wymagań stawianych w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym uczelniom profilowanym oraz wyrazem aspiracji wyznaczania kierunków rozwoju nowoczesnej technice i rolnictwu.

Ostatnie lata działalności UTP to okres dynamicznego rozwoju uczelni na wielu płaszczyznach. W 2007 r. otwarte zostało Regionalne Centrum Innowacyjności - kompleks jednostek informacyjnych i szkoleniowych, dzięki czemu pełni ono funkcję ośrodka pośredniczącego między sferą badawczą a przedsiębiorstwami. Realizacja drugiego etapu RCI obejmowała powstanie 28 nowoczesnych laboratoriów badawczych w ramach struktur wszystkich wydziałów uczelni. Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy europejskich możliwe jest sukcesywne wzmacnianie potencjału naukowego uniwersytetu. Także poszerzenie współpracy z otoczeniem gospodarczym UTP prowadzi do wzmocnienia jego pozycji w regionie jako instytucji mającej istotne znaczenie dla ekonomii Kujaw i Pomorza.

Otwarcie Wydziału Zarządzania w 2007 r. zapoczątkowało poszerzanie oferty edukacyjnej uniwersytetu. W tym samym roku jako pierwszy tego typu kierunek w regionie zadebiutowało wzornictwo. Dzięki rozwijaniu możliwości edukacyjnych UTP konsekwentnie wzbogaca swoją ofertę o nowe kierunki studiów. Uruchomione w ostatnich latach architektura, inżynieria biomedyczna, czy finanse i rachunkowość cieszą się nie słabnącą popularnością. Obecnie Uniwersytet oferuje 33 kierunki w 90 specjalnościach.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy prowadzi wiele inicjatyw ukierunkowanych na lokalną społeczność. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się Uniwersytet Dziecięcy i Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Oferta kształcenia

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich prowadzi na rok 2017/2018 rekrutację kandydatów na następujące kierunki studiów:

Rekrutacja na studia

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej Uczelni

Życie studenckie

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UTP

W skład Samorządu Studenckiego wchodzą wszyscy studenci danej Uczelni (art. 202 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Jednak aby głos studentów był silny i znaczący, wybieramy swoich przedstawicieli na drodze wyborów. To oni działają w oficjalnych strukturach samorządu, m.in. w Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego UTP, która jest najwyższym organem reprezentującym studentów na naszej Uczelni.
Zajmujemy się przede wszystkim reprezentowaniem i dbaniem o prawa studentów jak i opracowywaniem nowych rozwiązań korzystnych dla nas wszystkich. Wielu z nas jest członkami Kolegium Elektorów Studentów (mając prawo wyboru Dziekanów i Rektora), Kolegium Senatorów Studentów (zasiadając w Senacie Uczelni, czyli najwyższego jej organu) i wielu komisji uczelnianych i senackich. Dbamy by wszędzie interes studentów nie został pominięty.
Wspieramy też każdy przejaw studenckiej aktywności a sami organizujemy wiele cyklicznych wydarzeń, jak Otrzęsiny, Juwenalia Bydgoskie UTP oraz wiele mniejszych imprez razem z naszymi partnerami. Działamy w :
 • Parlamencie Studentów RP
 • Forum Uczelni Technicznych
 • Forum Uczelni Rolniczych
 • Porozumieniu Samorządów Uczelni Bydgoskich

Organizacje studenckie

KOŁA ARTYSTYCZNE

 1. Chór Akademicki
  Dyrygent: mgr Agnieszka Sowa chorutp@gmail.com

ORGANIZACJE STUDENCKIE

 1. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UTP
  Prezes: dr inż. Magdalena Banach-Szott swfis@utp.edu.pl

 2. Akademicki Klub Krótkofalowców
  Prezes: Konrad Pawlikowski sp2put@utp.edu.pl

 3. Niezależne Zrzeszenie Studentów Komisja Uczelniana UTP
  Przewodnicząca: Hanna Wojciechowska hanna.wojciechowska@nzs.org.pl

 4. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego
  Przewodnicząca: Patryk Kleczka samorzad@utp.edu.pl

 5. Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów
  Przewodniczący: mgr inż. Waldemar Studziński ursd@utp.edu.pl

 6. Akademicki Klub Badań Podwodnych ARIUS
  Prezes: mgr inż. Krzysztof Chodakowski arius@utp.edu.pl

 7. Studenckie Forum Business Centre Club
  Przewodniczący: Marcin Kośmider m.kosmider@sfbcc.org.pl

Koła naukowe

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Koło Naukowe Inżynierii Ruchu
Opiekun naukowy: mgr inż. Marcin Karwasz

Koło Naukowe Inżynierii Sanitarnej i Wodnej
Opiekun naukowy: dr inż. Rafał Pasela

Koło Naukowe Mechaniki Budowli
Opiekun naukowy: mgr inż. Magdalena Sosnowska

Koło Naukowe Nowoczesnych Metod Projektowania Technologii Robót Budowlanych
Opiekun naukowy: dr inż. Zbigniew Tokarski

Koło Naukowe Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji KLIMA
Opiekun naukowy: dr inż. Magdalena Nakielska

Koło Naukowe Architektury i Urbanistyki Grupa B
Opiekun naukowy: mgr inż. arch. Łukasz Lewandowski

Koło Naukowe FASTLANE
Opiekun naukowy: mgr inż. Radosław Klusek

Naukowe Koło Artystyczne Sztuk Wizualnych
Opiekun naukowy: mgr Agnieszka Mierzwa

Koło Naukowe Budownictwo Energooszczędne
Opiekun naukowy: dr inż. Krzysztof Pawłowski

Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA
Opiekun naukowy: dr inż. Jarosław Górecki

Koło Naukowe Historii Architektury i Konserwacji Zabytków ECHINUS
Opiekun naukowy: dr Daria Bręczewska - Kulesza

Koło Naukowe A4F LAB
Opiekun naukowy: mgr inż. arch. Jan Janusz

Koło Naukowe ArTak
Opiekun naukowy: mgr Barbara Linowiecka

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

1.Koło Naukowe Ekologii Zwierząt
Opiekun naukowy: dr inż. Radomir Graczyk

2.Koło Naukowe Hodowców Trzody Chlewnej
Opiekun naukowy: dr inż. Jan Dybała

3.Naukowe Koło Łowieckie HUBERTUS
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Witold Brudnicki

4.Koło Naukowe Pasjonatów Hodowli Bydła
Opiekun naukowy: dr inż. Mariusz Bogucki

5.Koło Naukowe Zoologów
Opiekun naukowy: dr inż. Piotr Indykiewicz

6.Koło Naukowe Hobbyści Zwierząt Amatorskich
Opiekun naukowy: dr inż. Ewa Peter

7.Koło Naukowe LEVADA
Opiekun naukowy: dr inż. Magdalena Drewka

8.Koło Naukowe Zoofizjoterapeutów
Opiekun naukowy: dr inż. Konrad Walasik

Wydział Inżynierii Mechanicznej

1.Koło Naukowe CAD
Opiekun naukowy: dr inż. Artur Cichański

2.Koło Naukowe Mechaników
Opiekun naukowy: dr inż. Tadeusz Mikołajczyk

3.Koło Naukowe NARZĘDZIOWIEC
Opiekun naukowy: dr inż. Robert Polasik

4.Koło Naukowe TECH - PLAST
Opiekun naukowy: mgr inż. Piotr Czyżewski

5.Koło Naukowe Sterowania i Robotyki
Opiekun naukowy: dr inż. Sylwester Wawrzyniak

6.Koło Naukowe TOP GRAN
Opiekun naukowy: dr inż. Izabela Piasecka

7.Koło Naukowe Designu
Opiekun naukowy: mgr sztuki Aleksandra Lau

8.Koło Naukowe Transportowców
Opiekun naukowy: mgr inż. Michał Lewalski

9.Koło Naukowe Mechatronika
Opiekun naukowy: dr inż. Łukasz Pejkowski

10.Koło Naukowe Fanów Motoryzacji
Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Kałaczyński

11.Koło Naukowe BioMed
Opiekun naukowy: dr inż. Adam Mazurkiewicz

12.Koło Naukowe Innowacji w Technologii i Środowisku
Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Kałaczyński

13.Koło Naukowe Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Opiekun naukowy: dr inż. Adam Mroziński

14.Koło Naukowe Tech-Med Team
Opiekun naukowy: mgr Marek Andryszczyk

15.Koło Naukowe Metod Komputerowych w Transporcie
Opiekun naukowy: dr inż. Robert Kostek

16.Koło Naukowe Pojazdów Szynowych
Opiekun naukowy: mgr inż. Paweł Maćkowiak

17.Studenckie Koło Projektów Naukowych ECLIPSE
Opiekun naukowy: dr inż. Franciszek Bromberek doc.

18.Koło naukowe Koło/Kwadrat
Opiekun naukowy: mgr inż. Michał Stopel

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

1.Koło Naukowe Agronomii
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski

2.Koło Naukowe Biotechnologii BioX
Opiekun naukowy: dr inż. Iwona Jędrzejczyk

3.Koło Naukowe Botaniki i Ekologii
Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Stosik

4.Koło Naukowe Chemii Rolnej
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Barbara Murawska

5.Koło Naukowe Doradztwa w Agrobiznesie
Opiekun naukowy: dr inż. Piotr Prus

6.Koło Naukowe Ochrony Roślin
Opiekun naukowy: dr inż. Małgorzata Jeske

7.Koło Naukowe Genetyki i Hodowli Roślin
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Paweł Nowaczyk

8.Koło Naukowe Architektury Krajobrazu
Opiekun naukowy: dr inż. Maciej Korczyński

9.Koło naukowe EXPLANT
Opiekun naukowy: dr inż. Natalia Miler

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

1.Koło Naukowe Chemików PENTRYT
Opiekun naukowy: dr inż. Katarzyna Jurek

2.Koło Naukowe Technologów Żywności CIBUS
Opiekun naukowy: dr inż. Wojciech Poćwiardowski

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektroniki

1.Koło Naukowe Elektroników SONDA
Opiekun naukowy: dr inż. Damian Ledziński

2.Studenckie Koło Naukowe Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Opiekun naukowy: mgr inż. Tomasz Jaczyński

3.Koło Naukowe Programistów
Opiekun naukowy: dr inż. Mścisław Śrutek

4.Koło Naukowe Matematyków
Opiekun naukowy: dr Magdalena Alama – Bućko

Wydział Zarządzania

1.Studenckie Koło Artystyczne "TheATR"
Opiekun naukowy: dr Daniel Sobota

2.Koło Naukowe Rynku Finansowego
Opiekun naukowy: dr Grażyna Owczarczyk - Szpakowska

3.Międzywydziałowe Koło Naukowe EuroProjekt
Opiekun naukowy: dr inż. Małgorzata Zajdel

4.Koło Naukowe Akademia Postępu
Opiekun naukowy: dr inż. Małgorzata Michalcewicz – Kaniowska

5.Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe „ProEuropa“
Opiekun naukowy: doc. dr Wojciech Szymborski

6.Koło Naukowe Secretum Servantum
Opiekun naukowy: dr Anna Michalska

7.Koło Naukowe EkoSzansa
Opiekun naukowy: dr inż. Ewa Koreleska

8.Studenckie Koło Naukowe Marketingu i Reklamy
Opiekun naukowy: dr Maciej Schulz

Instytut Matematyki i Fizyki

1.Koło Naukowe Fizyków NABLA
Opiekun naukowy: dr inż. Łukasz Skowroński

Studium Języków Obcych

1.Koło Naukowo-Dyskusyjne Wspólny Język
Opiekun naukowy: mgr Alina Macią

Skontaktuj się z nami

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

(UTP Bydgoszcz)

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

tel: 52 374 94 01, 52 374 94 11

fax: 52 374 94 05

www.utp.edu.pl

rekrutacja.utp.edu.pl

kontakty e-mail:

rdd@utp.edu.pl (dział spraw studenckich)

rekrutacja@utp.edu.pl (biuro rekrutacji)

rdk@utp.edu.pl (dział kształcenia)

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7, bud. 3.1, pok. 108 - 110, 85 - 796 Bydgoszcz
tel. 52 374 94 01, 52 374 94 06


e-mail: rdd@utp.edu.pl

http://www.utp.edu.pl

Dział Kształcenia

tel. 52 374 93 67, 374 92 23

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

e-mail: rdk@utp.edu.pl

http://www.utp.edu.pl

Dziekanat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

tel. 52 340 85 19, 340 85 32, 340 85 32, 340 85 54

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

e-mail: dzwbiis@utp.edu.pl

http://wbis.utp.edu.pl

Dziekanat Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

tel. 52 374 90 50

ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz

e-mail: dzwtiich@utp.edu.pl

http://wtiich.utp.edu.pl

Sekretariat Instytutu Matematyki i Fizyki

tel. 52 340 86 50, 340 86 92

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

e-mail: dzimif@utp.edu.pl

http://imif.utp.edu.pl

Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej

tel. 52 340 82 70, 340 82 73

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

e-mail: dzwim@utp.edu.pl

http://wim.utp.edu.pl

Dziekanat Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

tel. 52 340 80 16, 340 80 38, 340 80 54

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

e-mail: wtie@utp.edu.pl

http://wtie.utp.edu.pl

Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

tel. 52 374 95 40, 374 95 63

ul. Bernardyńska 6/8, 85-029 Bydgoszcz

e-mail: dzwr@utp.edu.pl

http://wr.utp.edu.pl

Dziekanat Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

tel. 52 374 97 67, 374 97 76

ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz

e-mail: whibz@utp.edu.pl

http://whbz.utp.edu.pl

Dziekanat Wydziału Zarządzania

tel. 52 340 82 28, 340 88 55

ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz

e-mail: dzwzr@utp.edu.pl

http://wz.utp.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-8 z 8 rekordów.

UTP w Bydgoszczy zaprasza na Drzwi Otwarte

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na Drz...

UTP w Bydgoszczy rekrutuje na studia drugiego stopnia

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy prowadzi rekrutację na studia drugiego stopnia

UTP w Bydgoszczy zaprasza na Drzwi Otwarte

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy zaprasza wszyst...

UTP w Bydgoszczy – kierunek zoofizjoterapia

niwersytet Techniczno-Przyrodniczy zaprasza na nowy kierunek studiów zoofizjoterapię. Są to studia

UTP w Bydgoszczy prowadzi rekrutację uzupełniającą na studia

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzi rekrutację uzupeł...

​Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP) - zootechnika

Zootechnika to ciekawy kierunek studiów proponowany przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im...

Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, kierunki studiów, zasady rekrutacji

Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy do 2006 roku funkcjonował pod nazwą Akademii Techni...

UTP w Bydgoszczy zaprasza na huczne "Otrzęsiny"

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy serdecznie za...

Lokalizacja