Design krajobrazu

Celem studiów licencjackich na kierunku Design krajobrazu jest kształcenie elitarnych kadr projektantów krajobrazu kulturowego w zakresie rewitalizacji i konserwacji przestrzeni wyróżnionych w krajobrazie zurbanizowanym.

Zakres problemowy i dydaktyczny programu jest odmienny i komplementarny do przyrodniczego charakteru kierunku architektura krajobrazu w uczelniach rolniczych. Krajobraz jest wyrazem kultury czasów minionych i przesłaniem duchowej obecności w przyszłość. Przestrzenie wyróżnione identyfikują miejsca, stanowią logo, markę i wizerunek obszaru, miasta lub wioski.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Design krajobrazu posiada niezbędną do wykonywania zawodu wiedzę z zakresów:

  • przedmiotów przyrodniczych (szata roślinna, podstawy dendrologii, podstawy gleboznawstwa),
  • ekologii i uwarunkowań prawnych,
  • inwentaryzacji, klasycznego zapisu projektowego łącznie z makietowaniem oraz
  • modelowania przestrzeni w komputerowych programach 3D,
  • techniki i technologii,
  • historii sztuki i historii założeń krajobrazowych,
  • rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni krajobrazu.

Umiejętności projektowe absolwent uzyskuje w siedmiu pracowniach kierunkowych. Możliwość wyboru pracowni uzupełniających (z zakresu designu, mebla oraz architektury i urbanistyki) umożliwia absolwentowi rozszerzenie umiejętności zawodowych.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Design krajobrazu jest wyposażony w umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji projektowych. Rozwinięta osobowość artystyczna pozwala mu formułować oryginalne idee artystyczne dotyczące krajobrazu kulturowego. Pogłębiona wiedza z zakresów sztuki i nauki oraz umiejętność systematycznego, samodzielnego studiowania są gwarantem przyszłego rozwoju.

Umiejętność przewidywania i planowania efektów estetycznych, społecznych i prawnych stwarza potencjał sprawnego kierowania zespołami złożonymi ze specjalistów różnych dziedzin związanych z kształtowaniem krajobrazu. Świadomość uwarunkowań cywilizacyjnych i kulturowych daje absolwentowi możliwość szerokiej, inicjatywnej działalności społecznej. Umiejętność formułowania szczegółowych tekstów i opisów dotyczących projektowania, rewaloryzacji oraz konserwacji krajobrazu kulturowego otwiera możliwość aktywności krytycznej i popularyzatorskiej w mediach.

Wymienione kompetencje pozwalają absolwentowi na swobodne i świadome wyznaczanie własnej drogi twórczej w różnych zakresach aktywności zawodowej.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Design krajobrazu jest przygotowany do:

  • założenia własnej działalności w zakresie projektowania,
  • pełnienia funkcji kierowniczych w biurach projektowych, w biurach konserwacji zabytków, w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.
Jakie uczelnie oferują kierunek Design krajobrazu
W których miastach można studiować Design krajobrazu

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found