Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

Studia na kierunku Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka skierowane do osób, które chcą działać w różnych obszarach wsparcia, rzecznictwa czy ochrony praw dzieci.

Kształcenie ma charakter ogólnoakademicki - są to studia drugiego stopnia łączące badania z działaniem i kształceniem (action research), odnoszące się do polskich i europejskich regulacji prawnych i społeczno-kulturowych związanych z badaniami, działaniami i ochroną praw dziecka.

Absolwenci kierunku Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka nabędą umiejętności, które pozwolą pełnić rolę lidera i obrońcy praw dziecka w różnych instytucjach i środowiskach pedagogicznych. Dzięki rozbudowanym różnorodnym praktykom absolwent nabędzie umiejętności pracy z dziećmi i na rzecz dziecka oraz dysponuje także kapitałem społecznym polskiego i międzynarodowego środowiska działaczy praw dziecka.

Jak wyglądają studia na kierunku Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka?

Studenci są objęci tutoringiem pedagogicznym. Studia mają charakter zindywidualizowany, co dotyczy przede wszystkim zajęć fakultatywnych, wybranych miejsc praktyk, specyficznych projektów oraz badań praktycznych prowadzonych w ramach prac magisterskich, a także w zakresie języka obcego i kontaktów międzynarodowych studenta.

Absolwent uzyskuje dyplom magisterski poświadczający ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka – dyscyplina wiodąca – Pedagogika. Takie kwalifikacje pozwolą mu pełnić rolę lidera i obrońcy praw dziecka w różnych instytucjach i środowiskach pedagogicznych. Może on także uzyskać zatrudnienie w mediach zajmujących się problemami dziecka, w organizacjach pozarządowych w samorządzie lokalnym w charakterze eksperta, specjalisty, ewaluatora i kreatora rozwiązań systemowych na dowolnym szczeblu polityki społecznej: samorządowym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnokrajowym. Może zajmować specjalne stanowiska związane z badaniami i działaniami na rzecz praw dziecka, może występować jako doradca, społeczny rzecznik, obrońca czy edukator praw dziecka. Dzięki rozbudowanym różnorodnym praktykom absolwent ma umiejętności pracy z dziećmi i na rzecz dziecka.

Jakie kompetencje po kierunku interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka?

Absolwent staje się ekspertem w zakresie systemów wsparcia dziecka, praw dziecka i zagadnień związanych z środowiskowym wymiarem.

  • Ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną socjologiczną, politologiczną, prawną i medyczną pozwalającą mu rozumieć proces rozwoju dziecka oraz wychowanie dziecka w różnych środowiskach. Zna i rozumie różne oblicza dzieciństwa, jego indywidualne społeczne, kulturowe i ekonomiczno-polityczne uwarunkowania w dzisiejszym świecie. Jest skłonny do krytycznej analizy źródeł informacji oraz głębokiej analizy tekstów akademickich, doskonaląc swój własny warsztat pisarstwa akademickiego. Ma wiedzę na temat metodologii badań, ale przede wszystkim prawno-instytucjonalnych ram pomocy i wsparcia dziecka w wielorakich sytuacjach.
  • Umie patrzeć na proces wychowania w perspektywie indywidualnej i społecznej. Rozumie indywidualny wysiłek i trud dziecka oraz społeczno-kulturowe konteksty wychowania i socjalizacji.
  • Jest refleksyjnym praktykiem, potrafi kierować własnym rozwojem, zdobywać i wiedzę teoretyczna i praktyczną, refleksyjnie oceniać siebie i swoje działania, budować i rozwijać swój kapitał intelektualny i społeczny, z poszanowaniem własności intelektualnej.
  • Jest troskliwym opiekunem dziecka służącym radą i pomocą, a jednocześnie szanującym podmiotowość i autonomię dziecka, umiejącym stwarzać wyzwania i sytuacje skłaniające dziecko do podejmowania indywidualnych i zbiorowych działań edukacyjnych.
  • Buduje swoją biografię zawodową na podstawie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych wcześniej na studiach licencjackich popartych różnorodnymi doświadczeniami pracy z dziećmi i wokół ich dobrostanu i ich praw, które rozwija, biorąc udział w działalności naukowej na studiach II stopnia.
  • Swój profesjonalizm opiera na uniwersalnych wartościach w służbie dobra dziecka, poszanowaniu jego godności, wolności i dziecięcego obywatelstwa połączonych ze spolegliwym stosunkiem do dziecka, wspieraniem jego rozwoju i budowaniem ładu społecznego przyjaznego dzieciom, skierowanego na działania antydyskryminacyjne i inkluzyjne.
  • Ma pozytywne nastawienie do siebie, do dziecka, do innych ludzi i do świata. To człowiek kreatywny, twórczy, poszukujący nowych rozwiązań, gotowy do inicjowania i wdrażania zmian.
  • Buduje swoją tożsamość zawodową w perspektywie lokalnej i globalnej. Zna, rozumie i rozwija polskie tradycje, doświadczania i osiągnięcia w zakresie praw dziecka, a jednocześnie jest otwarty na międzynarodowe procesy, wyzwania i rozwiązania podejmowane przez różne międzynarodowe środowiska i agendy.

Jaka praca po studiach Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka?

Prezentowane studia przygotują kadry przyszłości do centralnych i lokalnych instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się przestrzeganiem praw dziecka (Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Edukacji, Urząd miasta Warszawy, urzędy powiatowe, starostwa), a także do mediów oraz pedagogicznych instytucji socjalnych, kulturalnych i edukacyjnych zajmujących się projektowaniem pracy z dziećmi, działalnością różnych instytucji edukacyjnych oraz interwencją w sprawach naruszania praw dzieci.

Ważnym miejscem pracy dla absolwentów interdyscyplinarnych studiów nad dzieciństwem i prawami dziecka są organizacje pozarządowe (ponad 80 organizacji, stowarzyszeń związanych z Biurem Rzecznika Praw Dziecka i Instytutem Praw Dziecka).

Jakie uczelnie oferują kierunek Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka
W których miastach można studiować Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found