Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Studia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi wprowadzają w świat nauk o informacji i dają przygotowanie do wykonywania zawodów archiwisty oraz records menażera, zarządzających dokumentacją historyczną, współczesną, w tym oczywiście również elektroniczną.

Uwzględniają głębiej konteksty działania dokumentacji: historyczny, prawno-administracyjny, urzędowy, biznesowy, organizacyjny, rozwoju technologii informatycznych, itp.

W trakcie studiów student zdobywa wiedzę oraz umiejętności pozwalające na zajmowanie się dokumentami, rozumianymi jako zapisy mające moc urzędową, prawną, dowodową, czy też kontrolną. Dla urzędów, instytucji oraz firm stanowią one niezbędne narzędzie skutecznego administrowania, zarządzania i kierowania.

Studia archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi łączą kształcenie w zakresie archiwistyki tradycyjnej, nastawionej głównie na zachowywanie źródeł historycznych z nowoczesnym zarządzaniem dokumentacją (records management), ważną dziedziną zarządzania wiedzą i informacją (knowledge & information management).

Na kierunku tym oferowane są specjalności:

  • specjalność archiwistyczna
  • zarządzanie dokumentacją współczesną

Program kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi obejmuje:

  • moduł przedmiotów historycznych (podstawy cywilizacji europejskiej, historia powszechna i Polski do końca XVIII wieku, historia powszechna i Polski XIX wieku, historia powszechna i Polski XX wieku), moduł przedmiotów dotyczących historii ustroju, kancelarii i archiwów (dzieje archiwów, dzieje biurokracji, historia administracji i sądownictwa do końca XVIII wieku, historia administracji i sądownictwa XIX i XX wieku, dzieje kancelarii), moduł przedmiotów archiwistycznych (podstawy archiwistyki, podstawy prawne działalności archiwalnej, systemy informacyjne w archiwach), moduł przedmiotów dotyczących zarządzania dokumentacją (technologia informacyjna, podstawy prawne postępowania z informacją i dokumentacją), moduł przedmiotów dotyczących kontekstów funkcjonowania i narastania dokumentacji (podstawy organizacji i zarządzania, wstęp do nauk o administracji, wprowadzenia do nauk o informacji, podstawy ustroju Polski współczesnej,) narzędzia informatyczne współczesnej administracji i zarządzania (wprowadzenia do nauk o dokumencie, elementy polityki informacyjnej i Public Relations, inne przedmioty podstawowe (ochrona własności intelektualnej, wychowanie fizyczne, język nowożytny (kontynuowany), translatorium z języka nowożytnego dla archiwistów i records managerów)

Absolwenci kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi będą posiadali umiejętności z zakresu zarządzania wiedzą, komunikacją i informacją. We wszystkich tych dziedzinach ogromną rolę odgrywa bowiem różnego rodzaju dokumentacja. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania kolejnych generacji systemów informatycznych zarządzających dokumentami elektronicznymi i papierowymi, a także wszelkimi treściami i zasobami informacyjnymi wszelkich organizacji.

Absolwent będzie posiadał kompetencje przydatne do pracy na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych (informacje medyczne, tajemnica przedsiębiorcy, itp). Będzie posiadał wykształcenie specjalistyczne wymagane od osób wykonujących pracę lub działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców.

Będzie posiadał kompetencje umożliwiające wyszukiwanie informacji w zasobie archiwalnym, przydatne zarówno do pracy w archiwach jak i w podmiotach, które do swego działania potrzebują informacji znajdujących się w archiwaliach (urzędy, sądy, kancelarie prawne, biura genealogiczne, szkoły, instytucje kultury, media).

Jakie uczelnie oferują kierunek Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Total 1 item.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

W których miastach można studiować Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 254

Komentarze (0)

No comments found