Inżynieria gazu łupkowego

Ta propozycja edukacyjna to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na fachowe kadry inżynieryjno-techniczne w przemyśle gazowym, naftowym, energetycznym.

Program kształcenia na kierunku inżynieria gazu łupkowego został opracowany we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, przy wykorzystaniu wytycznych Zespołu Ekspertów Bolońskich, a także programów innych europejskich szkół wyższych kształcących na tym samym lub podobnym kierunku.

Student na początku pozna przedmioty humanistyczne, w tym psychologiczne aspekty sukcesu zawodowego oraz do wyboru: historia architektury i urbanistyki, historia sztuki, współczesne stosunki międzynarodowe, człowiek a środowisko lub podstawy ekonomii. Zdobędzie podstawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, a także ergonomię, prawo w budownictwie i ochronie środowiska oraz prawo górnicze, geologiczne i energetyczne. Program przewiduje 4 semestry języka obcego i 2 semestry wychowania fizycznego.

Potem dochodzą przedmioty podstawowe dla kierunku inżynieria gazu łupkowego, a więc matematyka, fizyka, chemia, podstawy ekologii, hydrogeologia zasobów wodnych, pertografia skał osadowych, ochrona środowiska, informatyczne podstawy projektowania, geometria wykreślna i grafika inżynierska, mechanika i wytrzymałość materiałów, termodynamika i hydrodynamika, hydrologia i kształtowanie środowiska oraz mechanika płynów, a na koniec kierunkowe z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej, geologii złóż niekonwencjonalnych, geomatyki, monitoringu i ochrony środowiska w eksploatacji złóż niekonwencjonalnych, technologii oczyszczania ścieków powydobywczych, sieci gazowych, urządzeń i napędów w przemyśle wydobywczym, wentylacji i pożarnictwa, ochrony przed hałasem i wibracjami, techniki rekultywacji i renaturyzacji, podstaw budownictwa przemysłowego, budowy i eksploatacji naziemnej infrastruktury technicznej, mechaniki skał, podstaw szczelinowania i właściwości płynów złożowych, techniki eksploatacji gazu łupkowego, technologii wiertniczych i dowiercania złóż, organizacji i projektowanie prac geologicznych, podstaw ekonomiki inwestycji, procedur oceny oddziaływania na środowisko.

Osiągnięcie założonych na kierunku efektów kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zwiększających mobilność studentów i absolwentów oraz ułatwi uznawanie zdobytych na naszym Wydziale kwalifikacji w innych krajach europejskich.

Po ukończeniu studiów inżynierskich student może kontynuować naukę na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych 3 semestralnych studiach magisterskich na kierunku inżynieria środowiska.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku inżynieria gazu łupkowego

Absolwent może pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem oraz eksploatacją urządzeń i sieci infrastruktury technicznej wykorzystywanej w pracach poszukiwawczych, wydobywaniu gazu łupkowego oraz rekultywacji mającej na celu przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia wierceń.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria gazu łupkowego

No results found.

W których miastach można studiować Inżynieria gazu łupkowego

No results found.

Komentarze (0)

No comments found