Inżynieria gazu łupkowego

Ta propozycja edukacyjna to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na fachowe kadry inżynieryjno-techniczne w przemyśle gazowym, naftowym, energetycznym.

Program kształcenia na kierunku inżynieria gazu łupkowego został opracowany we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, przy wykorzystaniu wytycznych Zespołu Ekspertów Bolońskich, a także programów innych europejskich szkół wyższych kształcących na tym samym lub podobnym kierunku.

Student na początku pozna przedmioty humanistyczne, w tym psychologiczne aspekty sukcesu zawodowego oraz do wyboru: historia architektury i urbanistyki, historia sztuki, współczesne stosunki międzynarodowe, człowiek a środowisko lub podstawy ekonomii. Zdobędzie podstawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, a także ergonomię, prawo w budownictwie i ochronie środowiska oraz prawo górnicze, geologiczne i energetyczne. Program przewiduje 4 semestry języka obcego i 2 semestry wychowania fizycznego.

Potem dochodzą przedmioty podstawowe dla kierunku inżynieria gazu łupkowego, a więc matematyka, fizyka, chemia, podstawy ekologii, hydrogeologia zasobów wodnych, pertografia skał osadowych, ochrona środowiska, informatyczne podstawy projektowania, geometria wykreślna i grafika inżynierska, mechanika i wytrzymałość materiałów, termodynamika i hydrodynamika, hydrologia i kształtowanie środowiska oraz mechanika płynów, a na koniec kierunkowe z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej, geologii złóż niekonwencjonalnych, geomatyki, monitoringu i ochrony środowiska w eksploatacji złóż niekonwencjonalnych, technologii oczyszczania ścieków powydobywczych, sieci gazowych, urządzeń i napędów w przemyśle wydobywczym, wentylacji i pożarnictwa, ochrony przed hałasem i wibracjami, techniki rekultywacji i renaturyzacji, podstaw budownictwa przemysłowego, budowy i eksploatacji naziemnej infrastruktury technicznej, mechaniki skał, podstaw szczelinowania i właściwości płynów złożowych, techniki eksploatacji gazu łupkowego, technologii wiertniczych i dowiercania złóż, organizacji i projektowanie prac geologicznych, podstaw ekonomiki inwestycji, procedur oceny oddziaływania na środowisko.

Osiągnięcie założonych na kierunku efektów kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zwiększających mobilność studentów i absolwentów oraz ułatwi uznawanie zdobytych na naszym Wydziale kwalifikacji w innych krajach europejskich.

Po ukończeniu studiów inżynierskich student może kontynuować naukę na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych 3 semestralnych studiach magisterskich na kierunku inżynieria środowiska.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku inżynieria gazu łupkowego

Absolwent może pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem oraz eksploatacją urządzeń i sieci infrastruktury technicznej wykorzystywanej w pracach poszukiwawczych, wydobywaniu gazu łupkowego oraz rekultywacji mającej na celu przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia wierceń.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

No results found.

Komentarze (0)

No comments found