Mediacja międzykulturowa

Mediacje to metoda rozwiązywania sporów, w której neutralna i bezstronna osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego porozumienia.

Tak więc mediacje międzykulturowe dotyczą sporów na tle kultury, religii czy różnorodności etnicznej.

Student mediacji międzykulturowej przyswają ogólną wiedzę o sytuacji i zmianach zachodzących w nowoczesnych społeczeństwach. Uczą się rozpoznawać problemy, jakie niosą ze sobą wielokulturowość, zróżnicowania etniczne i religijne oraz migracje. Identyfikuje i rozwiązuje problemy praktyczne i etyczne związane z ogólną dostępnością informacji, rozwojem międzynarodowych korporacji oraz zbiorowości wielokulturowych.

Rozpoznaje problemy komunikacyjne wynikające z wielokulturowego charakteru społeczeństwa współczesnego i dostosowuje sposoby przekazywania informacji do zróżnicowanego kulturowo otoczenia. Przykładowymi treściami wykładanymi na mediacji międzykulturowej są: komunikacja międzykulturowa, metody i techniki badań społecznych, kultura i mediacja, etyka pracy i przedsiębiorczości w społeczeństwie wielokulturowym, medioznawstwo, techniki dialogu międzykulturowego.

Miejsca, w których absolwent kierunku mediacja międzykulturowa może znaleźć zatrudnienie:

  • uniwersytety, szkoły wyższe i inne placówki naukowe, struktury administracji publicznej, organizacje zajmujące się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych, zespoły reagowania kryzysowego, instytucje i urzędy w krajach Unii Europejskiej, instytucje kulturalne i oświatowe, muzealne, turystyczne i informacyjne (media), archiwa, szkoły podstawowe i średnie, placówki pozaszkolne, np. domy kultury, placówki państwowe, samorządowe i społeczne zajmujące się pracą socjalną, m.in. w środowisku lokalnym: w świetlicach szkolnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, firmy prowadzące badania rynku, badania opinii publicznej, badania marketingowe, firmy doradcze, ośrodki psychoterapeutyczne, poradnie psychologiczne.

Jakie uczelnie oferują kierunek Mediacja międzykulturowa

Total 1 item.

W których miastach można studiować Mediacja międzykulturowa

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 196

Komentarze (0)

No comments found