Jakiego kierunku studiów szukasz?

Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

Studia na kierunku Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia nakierowane są na wykształcenie dla różnych instytucji systemu ochrony zdrowia (szpitale, przychodnie, centra rehabilitacyjne, NFZ, ubezpieczyciele prywatni, administracja rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe i międzynarodowe) profesjonalistów doskonale znających możliwości zastosowania narzędzi ekonomicznych, organizacyjnych i regulacyjnych do optymalizacji procesów zachodzących w tym sektorze, jednocześnie rozumiejących, że naczelnym zadaniem ochrony zdrowia jest podtrzymywanie społeczeństwa w dobrym zdrowiu, a w razie wystąpienia problemów ratowanie zdrowia i życia.

Po zaliczeniu przedmiotów podstawowych (w tym statystyka, podstawy socjologii, ekonomii, demografii, organizacji i administracji) studenci zaznajamiają się na przedmiotach kierunkowych z głównymi problemy zdrowotnymi i ich determinantami, rozwiązaniami prawnymi, finansowymi i organizacyjnymi obowiązującymi w systemie, celami polityki zdrowotnej, problemami kadr, jakości i sterowania zamianami w ochronie zdrowia.

Na trzecim roku studenci realizują przedmioty na wybranej ścieżce specjalistycznej.

Pierwsza - Organizacja ochrony zdrowia oferuje możliwość dogłębnego zapoznania się z zadaniami administracji publicznej w ochronie zdrowia, prowadzeniem adresowanej polityki zdrowotnej, tworzeniem programów i map potrzeb zdrowotnych.

Druga - Ekonomika ochrony zdrowia pogłębia wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia analiz ekonomicznych, oceny technologii medycznych, tworzenia biznesplanów i strategii marketingowych, liczenia kosztów, zarządzania finansami i inwestycjami, zawsze mając na uwadze specyfikę sektora.

Studia kładą nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności analitycznych, komunikacyjnych i wdrożeniowych. Część zajęć poprowadzą osoby z doświadczeniem praktycznym w sektorze. Program przewiduje dwie praktyki, czterotygodniową po czwartym semestrze i ośmiotygodniową na początku szóstego semestru.

Studenci kierunku Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia mogą włączyć się w pracę różnych studenckich kół naukowych, np. Promocji Zdrowia, Oceny Leków i Badań Klinicznych, Oceny Technologii Medycznych. Mogą również korzystać z programu wymiany zagranicznej w ramach umów ERASMUS podpisanych z uczelniami w Niemczech, Norwegii, Danii, Hiszpanii i na Litwie.

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia przygotowany jest do podjęcia pracy na stanowiskach samodzielnych i wykonawczych wymagających posiadania umiejętności i wiedzy w zakresie definiowania i rozwiązywania specyficznych problemów ekonomicznych, organizacyjnych i administracyjnych występujących w instytucjach szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia.

Absolwent potrafi prawidłowo zidentyfikować i ocenić wpływ ekonomicznych, prawnych, politycznych, organizacyjnych i epidemiologicznych uwarunkowań funkcjonowania sektora oraz zna zasady prowadzenia polityki zdrowotnej i programów zdrowotnych opartych na wiarygodnej informacji i dowodach naukowych. Posiada również umiejętności inicjowania oraz udziału w tworzeniu i wdrażaniu projektów i działań w obszarze ochrony zdrowia.

Absolwent kierunku Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia umie zastosować różne narzędzia ekonomiczne, zarządcze, organizacyjne i administracyjne wykorzystywane w organizacjach ochrony zdrowia, w tym w szczególności metody gromadzenia i analizy danych, uwzględniając specyfikę sektora w kontekście jego potrzeb organizacji i racjonalizacji. Ponadto zna rozwiązania ekonomiczne i organizacyjne wykorzystywane w innych krajach w sektorze ochrony zdrowia.

Absolwent efektywnie prezentuje własne opinie, wątpliwości i sugestie. Zna język angielski, w szczególności komunikuje się słownictwem specjalistycznych w zakresie kierunku zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi też samodzielnie zdobywać wiedzę i podejmować działania zmierzające do rozwoju własnej kariery zawodowej.

Absolwent kierunku Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach specjalistów w różnych komórkach i działach ekonomicznych, organizacyjnych oraz administracyjnych:

 • placówek opieki zdrowotnej (np. szpitale, przychodnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze),
 • administracji rządowej i agend rządowych, samorządu terytorialnego, inspekcji sanitarnej i innych organów nadzoru, certyfikacji i kontrolnych związanych z ochroną zdrowia,
 • instytucji płatników (NFZ, prywatne ubezpieczenia, fundacje),
 • instytucji zajmujących się prewencją i promocją zdrowia,
 • instytucji odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową w zakresie organizacji i funkcjonowania systemów ochrony zdrowia oraz podmiotów w nich działających.

Absolwent kierunku Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia przygotowany jest do podjęcia dalszych studiów na kierunku Zdrowie Publiczne i kierunkach z obszaru ekonomii, zarządzania, organizacji i administracji publicznej.

Dla kogo studia na kierunku organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

Jakie uczelnie oferują kierunek organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

W których miastach można studiować kierunek organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu