Psychoprofilaktyka

Studia na kierunku Psychoprofilaktyka to interdyscyplinarne 3-letnie studia licencjackie, które sięgają m.in. po psychologię, pedagogikę, socjologię i filozofię, ale także ekonomię i promocję zdrowia. To wszystko po to, by pomóc zrozumieć mechanizmy, które nas otaczają tak w skali globalnej jak i interpersonalnej. Na tych fundamentach pokażemy jak budować dobre relacje, jak właściwie się komunikować, jak dbać o zdrowie - dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny - zarówno swoje jak i innych, jak zapobiegać jego utracie i jak poprzez terapię zatroszczyć się o jego powrót.

Psychoprofilaktyka to studia z pasją. Dajemy możliwość elastycznego wyboru interesujących studenta przedmiotów, okazję do pracy z indywidualnym nauczycielem - tutorem, bogate praktyki zawodowe, zajęcia w małych grupach. Odbyte ćwiczenia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości czy poradnictwa zawodowego pozwolą absolwentom odnaleźć się na rynku pracy, rozpocząć działania zmierzające do samozatrudnienia i założenia organizacji pozarządowej. Pokażą, jak skutecznie poszukiwać źródła finansowania na realizację własnych, autorskich programów psychoprofilaktycznych.

Idealny kandydat to osoba otwarta, komunikatywna, twórcza, gotowa do pracy z ludźmi, nastawiona na samorozwój oraz chęć pomocy innym. Od kandydatów oczekujemy motywacji do podjęcia studiów na tym kierunku, chęci do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności oraz pozytywnego nastawienia ukierunkowanego na ich zdobywanie, a także chęci do pracy w zespole

Co po studiach na kierunku Psychoprofilaktyka?

Absolwent ma szansę w przyszłości na podejmowanie świadomych działań nastawionych na jednostki lub grupy społeczne, które pozwolą zapobiegać różnorodnym problemom, zanim one wystąpią. Działania z zakresu psychoprofilaktyki są możliwe do zrealizowania w: poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach psychoprofilaktyki i psychoedukacji, w świetlicach socjoterapeutycznych czy środowiskowych, klubach profilaktyki środowiskowej, instytucjach wsparcia osób zmarginalizowanych, punktach konsultacyjno-doradczych, instytucjach pomocy osobom doświadczającym kryzysu, domach pomocy społecznej, interdyscyplinarnych zespołach interwencyjnych, centrach interwencji kryzysowej, ośrodkach dla ofiar przemocy domowej, domach samotnej matki, domach matki i dziecka, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach pomocy rodzinie, biurach bądź urzędach pośrednictwa pracy, itp.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found