Techniczne zastosowanie internetu

Studia na kierunku techniczne zastosowanie internetu ma na celu wykształcenie specjalistów, którzy mogliby zająć się zastosowaniem Internetu w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Absolwent tego interdyscyplinarnego kierunku wykazuje szeroką znajomość wielu zagadnień: wiedzę o czujnikach i sensorach (fizyka), transmisji danych (telekomunikacja), przetwarzaniu danych (informatyka) oraz umiejętności wprowadzenia uzyskanych innowacyjnych rozwiązań na rynek (ekonomia i zarządzanie).

Kierunek ten prowadzony jest jedynie w ramach dwuletnich studiów uzupełniających magisterskich dla osób posiadających wykształcenie I stopnia – licencjackie lub inżynierskie z zakresu nauk technicznych, ekonomicznych lub ścisłych.

W ramach makrokierunku techniczne zastosowanie internetu realizuje się m. in. przedmioty:

 • fizyka nośników informacji,
 • systemy telekomunikacyjne,
 • elektroniczna gospodarka,
 • teoria pomiaru kwantowego,
 • Internet rzeczy,
 • telekomunikacja bezprzewodowa,
 • optotelekomunikacja,
 • integracja systemów informatycznych,
 • symulacje komputerowe
 • biznesplan,
 • analiza finansowa przedsięwzięć.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku techniczne zastosowanie internetu:

Po ukończeniu studiów magisterskich w obszarze technicznych zastosowań Internetu można podjąć zatrudnienie na stanowiskach związanych z wdrażaniem innowacji w sferze wysokich technologii, w zespołach badawczych, wdrożeniowych i przemysłowych oraz przedsiębiorstwach biorących czynny udział w procesach transformacji gospodarczej w sferze produkcji i usług.

Jakie uczelnie oferują kierunek Techniczne zastosowanie internetu
W których miastach można studiować Techniczne zastosowanie internetu

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found