Włókiennictwo i przemysł mody

Włókiennictwo i przemysł mody to kierunek dla osób zainteresowanych rozwojem swoich pasji i zainteresowań. Prowadzony na studiach stacjonarnych, inżynierskich kształci specjalistów w branży o wysokim potencjale innowacyjnym. Program nauczania umożliwia uzyskanie umiejętności w zakresie wzorniczego i technologicznego projektowania tekstyliów w oparciu o nowoczesne technologie materiałowe oraz tworzenie specjalistycznych aplikacji włókienniczych do zastosowań w różnych dziedzinach życia.

Specjalności na kierunku Włókiennictwo i przemysł mody:

  • chemiczne projektowanie materiałów tekstylnych
  • konstrukcja i technologia odzieży
  • projektowanie i technologia tekstyliów

Ab­sol­wenci poszczególnych specjalności po­trafią ro­z­wiązać pro­ble­my tech­nicz­ne do­tyczące odzieży, zi­den­ty­fi­ko­wać wyrób lub kom­po­zyt włókien­niczy oraz do­ko­nać jego oceny, ro­z­wiązać pro­ble­my tech­nicz­ne do­tyczące za­sto­so­wań chemii we włókien­nic­twie oraz pro­ble­my tech­nologicz­ne do­tyczące wy­ro­bu, ma­szyn i urządzeń oraz pro­cesów włókien­niczych.

Absolwenci kierunku Włókiennictwo i przemysł mody przygotowani są do pracy w zakładach włókienniczych, jednostkach i laboratoriach akredytacyjnych i atestacyjnych, w służbach celnych i biur ochronny konsumenta oraz jednostkach obrotu handlowego obiektami włókienniczymi. w zakładach tekstylnych a w szczególności w zakładach konfekcjonujących tekstylia. zakładach wytwarzania włókien chemicznych, barwiarniach i zakładach wykończalniczych przemysłu włókienniczego.

Jakie uczelnie oferują kierunek Włókiennictwo i przemysł mody
Total 1 item.

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
W których miastach można studiować Włókiennictwo i przemysł mody

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 326
Komentarze (0)
No comments found