Ekonomia w Opolu


Perspektywy pracy po ekonomii


Absolwenci kierunku zatrudniani są w bankach, instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych, konsultingowych. Zajmują kierownicze stanowiskach w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności: produkcyjnych, usługowych, handlowych. Pracują w strukturach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach gospodarczych, zrzeszeniach oraz organizacjach pozarządowych. Mogą świadczyć usługi doradcze w zakresie biznesu, prowadzić własną działalność gospodarczą, kontynuować karierę naukową.


Jak wyglądają studia na ekonomii?


Ukończenie I stopnia edukacji na tym kierunku w Opolu pozwala uzyskać dyplom licencjata. Możliwe jest kontynuowanie kształcenia na magisterskich studiach II stopnia, zarówno w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Przykładowe przedmioty w programie studiów na ekonomii to podstawy bankowości, rachunkowość menedżerska, podstawy finansów, finanse osobiste, finanse przedsiębiorstw, marketing w teorii i praktyce, techniki negocjacji i mediacji, zarządzanie projektami, działalność gospodarcza w praktyce, prawo, analiza ekonomiczna, integracja gospodarcza w Europie, mikroekonomia, makroekonomia.


Gdzie studiować w Opolu ekonomię?


Dwie publiczne uczelnie oferują ten kierunek studiów. Zapoznajcie się z proponowanymi specjalnościami, zasadami rekrutacji oraz kosztami kształcenia na studiach niestacjonarnych.

Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studenci mają do wyboru następujące specjalności:

 • ekonomia i gospodarka finansowa
 • ekonomia i przedsiębiorczość.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z dwóch przedmiotów wybranych spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, język obcy.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1600 zł.

Oferta magisterskich studiów II stopnia obejmuje takie specjalności:

 • ekonomia i finanse w przedsiębiorstwie
 • ekonomia menedżerska
 • ekonomia społeczna
 • prawo w biznesie
 • zarządzanie i ekonomia regionu.

Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny

Na studiach licencjackich do wyboru są następujące moduły:

 • techniki informacyjne i ekonometryczne w ekonomii
 • ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • gospodarka finansowa i rachunkowość przedsiębiorstwa
 • gospodarka miejska i regionalna.

Podczas rekrutacji punktowane będą następujące przedmioty: matematyka, język obcy oraz do wyboru geografia lub wos, lub historia. Uwzględniony zostanie poziom podstawowy lub rozszerzony.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 3500 zł.

Na magisterskich studiach II stopnia do wyboru są moduły:

 • analityka gospodarcza
 • ekonomia menedżerska
 • zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza.