Aktywność w procesie starzenia

Aktywność w procesie starzenia to kierunek adresowany do absolwentów studiów I stopnia posiadających dyplom licencjata w zakresie: nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, nauk przyrodniczych, a także pedagogiki, psychologii, socjologii, nauki o zarządzaniu.

Studia na tym kierunku to odpowiedź na współczesne trendy demograficzne oraz potrzeby rynku pracy. Istnieje pilna konieczność wykształcenia specjalistów zajmujących się promocją zdrowia osób starszych oraz poprawą jakości ich życia. Dbałość o zdrowie, odpowiednia dieta, poprawa sprawności fizycznej i umysłowej to warunek niezbędny do rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa.

Idealny kandydat to osoba, która lubi pomagać ludziom starszym, wykazuje empatię, zrozumienie, cierpliwość, jest tolerancyjny i życzliwy, twórczy i kreatywny, potrafi podejmować decyzje.

W ramach tego kierunku można wybrać jedną z dwóch specjalności:

  • Postępowanie w dysfunkcjach narządu ruchu osób starszych
  • Postępowanie w chorobach wewnętrznych osób starszych

Absolwent kierunku Aktywność w procesie starzenia będzie posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do wykrycia, określenia i rozwiązywania problemu osoby starszej. Wiedza w zakresie medycyny, psychologii, pozwoli na wychwycenie i określenie problemu zdrowotnego. W zakresie socjologii, komunikacji interpersonalnej na wychwycenie problemu w sferze rodzinnej i społecznej. Wiedza specjalistyczna i umiejętności praktyczne pozwolą stosować działania promujące zdrowe starzenie, podejmować działania prewencyjne w celu poprawy i utrzymania jakości życia na jak najwyższym poziomie.

Gdzie praca po kierunku Aktywność w procesie starzenia?

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w centrach rekreacji, uzdrowiskach, ośrodkach SPA i hotelach, w klubach i stowarzyszeniach sportu, rekreacji i kultury fizycznej, w zakładach opieki społecznej, domach "spokojnej starości", hospicjach, ośrodkach, organizacjach i stowarzyszeniach zajmujących się edukacją i promocją zdrowia, prowadzić własną działalność gospodarczą.

Jakie uczelnie oferują kierunek Aktywność w procesie starzenia

W których miastach można studiować Aktywność w procesie starzenia

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Komentarze (0)

No comments found