Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Studia na kierunku Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną mają na celu zapewnić wysokiej klasy specjalistów dla przyszłych kadr działów oświatowych i około oświatowych instytucji kultury.
Kierunek ten ma wyposażać w wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające animowanie do aktywności społecznej i uczestnictwa w kulturze różnych grup wiekowych (w tym aktywizowanie i edukowanie seniorów, prowadzenie systematycznej pracy z dziećmi i młodzieżą), różnych środowisk, społeczności lokalnych i ponad lokalnych, środowisk o specjalnych potrzebach a także środowisk zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym.
Program studiów Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną przewiduje poznanie przez studentów podstaw filozofii, socjologii (w tym socjologii kultury), pedagogiki, wiedzy o kulturze, kultury współczesnej w najważniejszych jej zjawiskach i procesach, zapoznanie ze specyfiką poszczególnych dyscyplin artystycznych (literatura, teatr, film, plastyka, muzyka, taniec), ich recepcją i upowszechnianiem (także w zakresie form instytucjonalnych), wprowadzenie w problematykę mediów, dziedzictwa kulturowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej.
W programie studiów uwzględnia się przedmioty wyposażające przyszłych animatorów i edukatorów kultury w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie współdziałania z różnymi podmiotami (publicznymi, rynkowymi, organizacjami pozarządowymi), przygotowujące do uczestnictwa w projektach społecznych i kulturalnych, związanych z rozwojem lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim.
Istotnym elementem procesu kształcenia jest możliwość wyboru przez studentów kierunku zajęć warsztatowych z różnych dziedzin twórczości a także zajęć terenowych realizowanych w formie praktyk zawodowych oraz obozów twórczych i badawczych.
Gdzie do pracy po kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną?
Absolwent studiów o specjalności ma przygotowanie do:
  • pracy w instytucjach kultury (ośrodkach kultury, instytucjach upowszechniania kultury – działach oświatowych, edukacyjnych, pracy z publicznością oraz w instytucjach rozwijających aktywność twórczą dzieci, młodzieży i dorosłych)
  • pracy w wydziałach kultury samorządów lokalnych
  • pracy w organizacjach pozarządowych związanych z kulturą
  • prowadzenia związanych z kulturą zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży
  • organizowania czasu wolnego osobom w różnych grupach wiekowych i w różnych środowiskach, w tym poprzez programy turystyczne
  • opracowywania i realizowania różnego rodzaju projektów związanych z działalnością kulturalną, w tym oświatową w perspektywie lokalnej, regionalnej, krajowej, euroregionalnej.
  • opracowywania i realizowania projektów opartych na kontaktach i współpracy międzypokoleniowej (w tym – do włączania seniorów w różne formy aktywności)
  • opracowywanie i realizowania działań w zakresie animacji społeczno-kulturalnej środowisk zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym.
Jakie uczelnie oferują kierunek Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
Total 1 item.
W których miastach można studiować Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 165
Komentarze (0)
No comments found