Doradztwo kariery i doradztwo personalne

Studia na kierunku Doradztwo kariery i doradztwo personalne przygotowują do pracy zawodowej w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym (instytucje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe), pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, pracy w zawodach:

 • Doradca zawodowy
 • Indywidualny opiekun osoby uczącej się, pracującej, bezrobotnej i będącej na emeryturze w publicznych służbach zatrudnienia,
 • Doradca personalny
 • Pracownik działu HR
Tytuł zawodowy licencjata w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na socjologię lub zarządzanie) oraz kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.
W trakcie studiów na kierunku Doradztwo kariery i doradztwo personalne przewidziano praktyki: obowiązkowe 90 godzin praktyki wakacyjnej po II roku studiów w organizacjach zajmujących się doradztwem kariery i doradztwem personalnym w systemie edukacji, w systemie służb publicznych lub w przedsiębiorstwach. Opcjonalnie - nadobowiązkowe praktyki studenckie w organizacjach zajmujących się doradztwem kariery i doradztwem personalnym w organizacjach działających w systemie edukacji, w systemie służb publicznych lub w przedsiębiorstwach prywatnych.

Absolwent kierunku Doradztwo kariery i doradztwo personalne zyskuje następujące kompetencje specjalistyczne:

 • umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne pozwalające podejmować decyzje i rozwiązywać problemy związane z wyborem ścieżek kariery
 • umiejętności udzielania porad w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego, uwzględniające różne kwestie współczesnego rynku pracy
 • kwalifikacje we wspieraniu zarządzania personelem gwarantującym jego rozwój w ramach danej organizacji (Moduł Doradztwo w wymiarze organizacyjnym)
 • umiejętność aktywnego włączania się w zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji na różnych poziomach zarządzania
 • poszerzenie wiedzy z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy
Absolwent kierunku Doradztwo kariery i doradztwo personalne:
 • potrafi rozwijać praktyczną działalność w sektorze edukacji, na rynku pracy i w sieciach regionalnych w oparciu o przekazaną wiedzę z dziedziny socjologii, psychologii oraz elementów prawa, statystyki, zarządzania i ekonomii
 • posiada interdyscyplinarną wiedze i kompetencje, pozwalające na wykorzystanie wiedzy z różnorodnych dziedzin nauki do udzielania wysokiej jakości wsparcia doradczego dla klientów indywidualnych, w biznesie, sferze publicznej i doradztwo kariery I stopień zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach o różnym charakterze
 • zna i potrafi wykorzystywać klasyczne narzędzia diagnostyczne stosowane w doradztwie zawodowym i planowaniu kariery
 • posiada kompetencje, które pozwalają mu tworzyć własne, oryginale narzędzia diagnostyczne wpasowujące się do aktualnych zmian na rynku pracy i zmieniających się potrzeb klientów

Absolwent wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny socjologii, psychologii oraz elementów prawa pracy, zarządzania i ekonomii może rozwijać praktyczną aktywność jako założyciel samodzielnych podmiotów i organizacji prowadzących usługi doradztwa kariery i doradztwa personalnego.

Jakie uczelnie oferują kierunek Doradztwo kariery i doradztwo personalne
W których miastach można studiować Doradztwo kariery i doradztwo personalne

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (0)
No comments found