Gospodarka obiegu zamkniętego

Gospodarka Obiegu Zamkniętego to inżynierski kierunek studiów pierwszego stopnia, odpowiadający potrzebom zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Studia na tym kierunku dedykowane są kandydatom, którzy pragną w przyszłości stać się specjalistami w zakresie gospodarki cyrkulacyjnej. Taka filozofia ma na celu pozostawianie surowców, materiałów i produktów jak najdłużej w użyciu, a powstałe odpady mają stanowić surowce wtórne.

Studenci kierunku Gospodarka Obiegu Zamkniętego zdobędą wiedzę z zakresu procesów chemicznych, biologicznych i fizycznych, służących przetwarzaniu materii odpadowej i umiejętność ich doboru w celu odzyskiwania energii oraz cennych substancji z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Nabędą umiejętności oceny cykli życia produktów przemysłowych i poznają podstawy gospodarki strumieniami odpadów powstających w różnych gałęziach gospodarki. Przyswoją wiedzę na temat zasobów naturalnych ziemi, wykorzystania surowców w procesach produkcyjnych i zagrożeń wynikających z ich zużycia. Poznają zasady tworzenia nowych produktów w oparciu o reguły GOZ, będą umieli ocenić bezpieczeństwo ekologiczne nowo wprowadzanego produktu.

Po ukończeniu studiów na kierunku Gospodarka Obiegu Zamkniętego absolwenci będą posiadać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu planowania, projektowania i eksploatacji w zakresie technologii procesów, urządzeń oraz instalacji do gospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, przemysłowych, niebezpiecznych, a także w zakresie monitoringu środowiska.

Pracę znajdą w takich branżach jak: energetyka, budownictwo, transport, instytucje branży medycznej i farmaceutycznej, gospodarka komunalna, górnictwo, przemysł ciężki, przetwórstwo przemysłowe, rolnictwo.

Gdzie praca po kierunku Gospodarka Obiegu Zamkniętego?

Możliwości zatrudnienia dla absolwentów studiów są szerokie. Mogą oni podjąć pracę w:

  • zakładach gospodarki komunalnej (zakłady zagospodarowania odpadów komunalnych, oczyszczalnie ścieków)
  • administracji państwowej i samorządowej (ministerstwa, starostwa powiatowe, urzędy miejskie, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie)
  • instytutach badawczych i uczelniach zajmujących się problematyką wykorzystania i zagospodarowania odpadów
  • biogazowniach, zakładach produkujących energię elektryczną oraz ciepło z roślin energetycznych, odpadów rolno-spożywczych, strumieni odpadowych z hodowli zwierząt
  • firmach badawczo-rozwojowych i konsultingowych, przygotowujących technologie i urządzenia dla GOZ
  • instytucjach odpowiedzialnych za rozwój i transfer technologii, inkubatorach przedsiębiorczości
  • biurach projektowych i konstrukcyjnych
  • przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych
  • zakładach zagospodarowania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy