Język niemiecki w obrocie gospodarczym

Kierunek studiów Język niemiecki w obrocie gospodarczym realizowany jest w formie studiów dualnych z płatnymi stażami.

Kształcenie na tym kierunku zakłada, iż absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie dwóch języków obcych: języka niemieckiego Wirtschaftsdeutsch na poziomie B2 oraz drugiego języka obcego (języka angielskiego z elementami języka biznesu).

Student kierunku Język niemiecki w obrocie gospodarczym będzie specjalistą w zakresie wybranych aspektów gospodarczych krajów niemieckojęzycznych, anglojęzycznych. W trakcie studiów zdobędzie wiedzę z podstaw ekonomii i rachunkowości. Zyska wiedzę przydatną w rozwoju kompetencji interkulturowej i zdobędzie podstawowe kompetencje służące rozwojowi kompetencji interpersonalnej.

Podczas trzymiesięcznych staży odbytych co roku w zakładzie pracy studenci nabędą wiedzę o specyfice funkcjonowania przedsiębiorstwa, obszaru działającego w ramach usług wspólnych (usługi finansowe).

Po ukończeniu studiów kierunku Język niemiecki w obrocie gospodarczym absolwent:

  • Wykazuje się podstawową znajomością słownictwa specjalistycznego z zakresu języka biznesu, korespondencji handlowej i urzędowej, języka finansów i rachunkowości.
  • Zna narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji, zna narzędzia kalkulacyjne.
  • Zna zasady pracy w grupie międzynarodowej, posiada podstawową wiedzę na temat kultury innych grup narodowościowych i orientuje się w technikach diagnozowania ich potrzeb w sferze biznesowej

Jaka praca po kierunku Język niemiecki w obrocie gospodarczym?

Zdobyte kompetencje po ukończeniu studiów dualnych o profilu praktycznym przygotowują do podjęcia pracy zawodowej w międzynarodowych przedsiębiorstwach z branży usług wspólnych, w centrach outsourcingu procesów biznesowych, w szczególności rozliczeń księgowych. Pozwalają na pracę specjalisty/asystenta ds. kontaktów z zagranicą w firmach, jednostkach administracyjnych i innych instytucjach ukierunkowanych na współpracę międzynarodową.

Jakie uczelnie oferują kierunek Język niemiecki w obrocie gospodarczym
W których miastach można studiować Język niemiecki w obrocie gospodarczym

Częstochowa

Częstochowa
Uczelnie: 6
Kierunki: 90
Komentarze (0)
No comments found