Koordynowana opieka senioralna

Koordynowana Opieka Senioralna to innowacyjny, międzyobszarowy kierunek studiów I stopnia, z ogromnymi perspektywami rozwoju kariery dla jego absolwentów.

Najbardziej aktualna wiedza teoretyczna z zakresu medycyny, socjologii, gerontologii, ale także prawa, psychologii czy też pedagogiki, zostanie przekazana w szerokim kontekście działań praktycznych, z przykładami jej zastosowania w Polsce oraz na świecie.

Aby skutecznie, profesjonalnie i nowocześnie, na miarę wyzwań przyszłości, realizować politykę senioralną, opartą na idei „aktywnego i zdrowego starzenia się”, w duchu „age friendly”, korzystając z najlepszych, sprawdzonych doświadczeń i wypracowanych rozwiązań, potrzebujemy wszechstronnie i rzetelnie wykształconych specjalistów.

Za dziesięć lat co czwarty mieszkaniec naszego kraju będzie miał ukończone 65 lat. Według opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny Prognozy ludności rezydującej dla Polski na lata 2015 – 2050, do 2050 roku udział osób w wieku senioralnym w naszym społeczeństwie zwiększy się do jednej trzeciej. Te osoby będą potrzebowały zróżnicowanego, kompleksowego i kompetentnego wsparcia w zakresie ich funkcjonowania w wymiarze zdrowotnym i społecznym.

Studia na kierunku Koordynowana Opieka Senioralna mają charakter praktyczny i międzyobszarowy. Łączą wiedzę medyczną z kompetencjami z zakresu nauk społecznych. Nasi absolwenci będą specjalistami wszechstronnie przygotowanymi do pracy z osobami w wieku senioralnym (oraz na poziomie management: do zarządzania starością). Kierunek został przygotowany i będzie prowadzony przy czynnym współudziale pracodawców z regionu, zatem absolwenci mają realne szanse na zdobycie wykształcenia odpowiadającego potrzebom potencjalnych pracodawców, a także na znalezienie pracy zaraz po ukończeniu studiów.

Kierunek Koordynowana Opieka Senioralna jest skierowany do osób, które ukończyły szkołę średnią i pragną poszerzać swą wiedzę w ramach międzyobszarowych studiów z zakresu opieki koordynowanej nad osobami starszymi, i które chciałyby uzyskać specjalistyczną wiedzę z obszaru nauk medycznych i społecznych. Oferta jest także skierowana do osób, które posiadają już wyższe wykształcenie lub pracują w obszarze usług senioralnych (lekarze, pielęgniarki, edukatorzy zdrowia publicznego, pracownicy socjalni, urzędnicy administracji publicznej, pedagodzy, socjolodzy i psycholodzy), lecz pragną usystematyzować i rozszerzyć swoje kompetencje.

Profil absolwenta kierunku Koordynowana Opieka Senioralna

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz wykształcenie specjalistycznych wieloaspektowych umiejętności potrzebnych do pracy w sektorze koordynowanej opieki zorientowanej na pacjenta w wieku podeszłym. Studenci w ciągu całego toku studiów przygotowywani są do podjęcia pracy na rzecz seniorów w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców, którzy uczestniczą w tworzeniu programu studiów, aktywnie partycypują w jego realizacji oraz weryfikują osobiście uzyskane przez studentów kwalifikacje. Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zarówno w sektorze usług medycznych, jak i jednostkach samorządu terytorialnego, na różnych szczeblach administracji publicznej, w instytucjach i przy projektach wykorzystujących model opieki koordynowanej, a także do tworzenia usług biznesowych w obszarze siwiejącej populacji. Jest przygotowany do wykorzystania programów gerontologicznych organizacji międzynarodowych i struktur europejskich.

A co po studiach, jaka praca?

Absolwenci kierunku Koordynowana Opieka Senioralna mogą pracować jako koordynatorzy opieki medyczno-środowiskowej:

  • w placówkach ochrony zdrowia
  • w centrach aktywnego seniora
  • w centrach opieki koordynowanej
  • w jednostkach administracji publicznej i samorządu terytorialnego
  • w organizacjach pozarządowych
  • w instytutach badawczych
  • tworząc i prowadząc biznes w obszarze opieki senioralnej.Absolwent może kontynuować dalszą naukę na studiach magisterskich II stopnia na kierunku zdrowie publiczne.
Jakie uczelnie oferują kierunek Koordynowana opieka senioralna
W których miastach można studiować Koordynowana opieka senioralna

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found