Przetwórstwo drewna

Studia na tym kierunku kształcą specjalistów posiadających wiedzę i znajomość z dziedziny przetwórstwa drewna.

Absolwent będzie potrafił podejmować działania na styku trzech dziedzin gospodarczych: przyrodniczych, leśnych i technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania surowca drzewnego i materiałów drewnopochodnych.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania wiedzy i wykorzystania nabytych kompetencji w sytuacjach zawodowych, a także społecznych. To inżynier, łączący wiedzę specjalistyczną ze znajomością problematyki przetwórstwa drewna, procedur prawnych i elementów zarządzania przedsiębiorczością drzewną.

Program studiów na kierunku przetwórstwo drewna obejmuje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, leśnych i technicznych dotyczącą przetwórstwa drewna, a w szczególności z:

  • zakresu matematyki, statystyki matematycznej, informatyki, fizyki, chemii organicznej i nieorganicznej, niezbędną do opisywania i analizowania zjawisk przyrodniczych oraz technicznych związanych z przerobem drewna; metrologii ogólnej i stosowanej, mającej zastosowanie w naukach technicznych, metod pomiarowych surowca drzewnego i materiałów drewnopochodnych, a także wykonywania i wykorzystywania rysunków technicznych; dendrologii oraz ekologii roślin drzewiastych – wzrostu i morfologii drzew; wiedzy o budowie drewna, jego właściwościach, ochronie i zmienności zależnie od warunków środowiska i sposobu gospodarowania w drzewostanach; biotycznych i abiotycznych czynnikach wpływających na deprecjację drewna, a także sposobach ochrony i konserwacji drewna; obróbki mechanicznej drewna oraz znajomości narzędzi tnących i obrabiarek do drewna; pozyskiwania i zrywki drewna w drzewostanach, oraz odpowiednich środków technicznych, metod i technologii stosowanych w użytkowaniu lasu; maszynoznawstwa ogólnego oraz statyki, kinematyki i dynamiki maszyn i mechanizmów stosowanych w maszynach do pozyskania i przetwórstwa drewna; powiązań pomiędzy metodami postępowania hodowlanego a jakością surowca drzewnego, w szczególności jego struktury sortymentowej i właściwości technicznych; uciążliwości pracy, zagrożeń i ryzyka wypadkowego przy pracy w przetwórstwie drewna i ich konsekwencji społecznych i gospodarczych, ergonomicznej optymalizacji pracy w przetwórstwie drewna; fizycznych i chemicznych parametrów paliw stałych, cech fizycznych drewna jako surowca do wytwarzania biopaliw i bioenergii; zarządzania przedsiębiorstwem, w szczególności organizowania, nadzorowania, realizacji i rozliczania przedsięwzięć w przemyśle przetwórstwa drewna; wykorzystania drewna, materiałów drewnopochodnych i innych produktów przetwórstwa drewna w praktyce wzornictwa przemysłowego; wiedzy o rodzajach tworzyw drzewnych oraz surowców potrzebnych do ich wytworzenia; prawnych aspektów zagospodarowania odpadami drzewnymi i związanych z nimi technologiami przetwarzania

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

No results found.

Komentarze (0)

No comments found