Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Lubisz pracować z dziećmi? Od zawsze dobrze czułaś się w roli opiekuna, nauczyciela, doradcy? Widzisz swoją przyszłość zawodową w przedszkolu lub szkole podstawowej?

Jeżeli odpowiadasz twierdząco, to z pewnością zainteresują się stopnia o profilu praktycznym na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Realizując program nauczania przedszkolnego, zdobędziesz tytuł licencjata oraz wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną, filozoficzną, historyczną oraz umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne, będące podstawą do pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Absolwent kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kończy studia z wiedzą dotyczącą organizacji środowiska przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz procesu edukacji w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Wie, na czym polega specyfika pracy wychowawczo-opiekuńczej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, rozumie potrzebę respektowania praw rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, docenia znaczenie współpracy z rodzicami dziecka i środowiskiem lokalnym.

Posiada umiejętności diagnozowania sytuacji wychowawczych i dydaktycznych dotyczących gotowości szkolnej, dynamiki procesów zachodzących w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej oraz zachowań dysfunkcyjnych. Potrafi zaplanować pracę opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ma umiejętności doskonalenia kompetencji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania lub przetwarzania informacji. Posiada umiejętności twórczego i innowacyjnego podejścia do realizacji zadań edukacyjnych oraz dobierania właściwego sposobu postępowania edukacyjnego do indywidualnego tempa rozwoju dziecka, jego możliwości i potrzeb.

Absolwent kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna posiada kompetencje zawodowe, w ramach których jest gotów do: profesjonalnych zachowań wynikających z podejmowanej działalności pedagogicznej, odpowiedzialnego wykonywania powinności nauczyciela-wychowawcy i odpowiedzialności zawodowej, współpracy z rodzicami i aktywnego uczestnictwa w zespole nauczycieli oraz rozwoju osobistego i zawodowego.

W ramach praktyki zawodowej absolwent uzyskuje praktyczne przygotowanie do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań wynikających z roli nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

Gdzie praca po Edukacji przedszkolna i wczesnoszkolnej?

Ukończenie studiów na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwia podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach, w punktach przedszkolnych, w zespołach wychowania przedszkolnego, w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, w klasach I-III szkoły podstawowej, w placówkach wychowania pozaszkolnego prowadzących zajęcia dla dzieci wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w edukacji domowej, w żłobkach i domach dziecka.


Jakie uczelnie oferują kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
W których miastach można studiować Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
No results found.
Komentarze (0)
No comments found