Filologia polska z językiem angielskim

Absolwent filologii polskiej z językiem angielskim posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej - nauki o języku i o literaturze. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności.

Dzięki dodatkowej specjalności nabywa wiedzę z zakresu języka i kultury angielskiej. Specjalizacja nauczycielska daje mu umiejętność kompetentnego przekazywania zdobytej wiedzy oraz samodzielnego jej pogłębiania i aktualizowania, a także integrowania jej z innymi dziedzinami.

Po ukończeniu studiów słuchacz posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

Jaka praca po filologii polskiej z językiem angielskim?

Absolwent jest przygotowany do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum oraz języka angielskiego w szkole podstawowej. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu oraz w turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury krajów anglojęzycznych; przygotowany jest również do pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego.

Jakie uczelnie oferują kierunek Filologia polska z językiem angielskim
No results found.
W których miastach można studiować Filologia polska z językiem angielskim
No results found.
Komentarze (0)
No comments found