Gerontologia społeczna asystent osób starszych

Kierunek studiów gerontologia społeczna – asystent osób starszych powstał w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na profesjonalną asystę i opiekę nad osobami starszymi, chorymi, z ograniczoną sprawnością i niesamodzielnymi zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, oraz na działania aktywizujące, wspomagające osoby starsze w pełniejszym udziale w życiu społecznym oraz w kulturze.

Obecnie coraz wyraźniej rysuje się potrzeba tworzenia organizacji, klubów, świetlic, uniwersytetów i tym podobnych ośrodków, w których osoby w wieku senioralnym mogłyby znaleźć miejsce dla realizacji swoich pasji, zainteresowań oraz dla zaspokojenia potrzeby kontaktów społecznych i uczestnictwa w kulturze. Rodzi się konieczność tworzenia przestrzeni dla ludzi starzejących się i starych, koncentrujących działania aktywizujące, opiekuńcze, profilaktyczne, terapeutyczne i poradnicze służące poprawie jakości życia osób starszych.

Podstawą programu studiów na kierunku gerontologia społeczna – asystent osób starszych jest wiedza z zakresu nauk społecznych (również humanistycznych i medycznych) niezbędna w pracy asystenta, animatora działań na rzecz osób w wieku senioralnym. W toku edukacji studenci poznają specyfikę i dynamikę procesu starzenia się oraz jego biologiczne, psychiczne i społeczne skutki, zapoznają się z różnymi metodami pracy indywidualnej i zespołowej z osobami starszymi, poznają zasady projektowania i realizowania działań o charakterze aktywizującym oraz wspierającym.

Absolwenci kierunku gerontologia społeczna – asystent osób starszych zdobędą umiejętności opiekuńczo-terapeutyczne, pomocowe, wykorzystywane w pracy zarówno indywidualnej, jak i grupowej, z osobami starszymi, chorymi, z ograniczoną sprawnością i niesamodzielnymi, której istotą jest aktywizowanie, towarzyszenie, wspomaganie oraz opieka realizowana zarówno w środowisku lokalnym, w strukturach instytucji, jak i w warunkach domowych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

No results found.

Komentarze (0)

No comments found