Jakiego kierunku studiów szukasz?

Informacja w instytucjach e-społeczeństwa

Studia na kierunku Informacja w instytucjach e-społeczeństwa maja na celu przekazanie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych ukierunkowanych na komputerowe techniki gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji w instytucjach nauki, kultury, administracji i gospodarki.

Program studiów obejmuje kilka grup modułowych:
 • Wprowadzenie do informatologii (czyli nauki o informacji) – moduły obejmujące wiedzę z zakresu: podstaw nauki o informacji; rozwoju idei informacji; źródeł informacji, stosowanych zasad oceny wartości informacji oraz selekcji pod kątem przydatności; umiejętności badań zbiorów informacji z uwzględnieniem naukowych kryteriów.
 • Społeczne aspekty komunikowania - moduły obejmujące wiedzę na temat zachowań oraz potrzeb różnych osób i grup społecznych obsługiwanych w instytucjach; zagadnień komunikacji interpersonalnej; alfabetyzacji informacyjnej (ang. information literacy); dostosowania usług informacyjnych do możliwości odbiorców o różnym stanie psychofizycznym w instytucjach kultury, administracji oraz gospodarki.
 • Instytucje kultury, administracji i gospodarki – grupa modułów pozwalająca kształcić: postawę świadomego udziału w rozwoju e-społeczeństwa; umiejętność stosowania zasad zarządzania organizacjami oraz zespołem w różnych instytucjach (administracji, gospodarki oraz kultury); umiejętność sprawnego archiwizowania dokumentacji, promowania instytucji i jej usług.
 • Prawne i administracyjne konteksty komunikacji – moduły pozwalające kształcić: umiejętność stosowania wiedzy o zasadach ochrony własności intelektualnej i przemysłowej (prawo własności dzieł naukowych, artystycznych, patentów), ochrony danych osobowych; umiejętność posługiwania się systemowymi zabezpieczeniami informacji w instytucjach udzielających informacji publicznej oraz prawnej.
 • Zarządzanie informacją - moduły obejmujące wiedzę i pozwalające kształcić umiejętności z zakresu: organizacji systemów informacyjnych tworzonych dla różnych środowisk (architektura informacji, zarządzanie wiedzą), zwłaszcza systemów informacji biznesowej (w sferze gospodarki) oraz informacji archiwalnej.
 • Wykorzystanie technologii informacyjnych – grupa modułów pozwalająca nabywanie umiejętności praktycznych z zakresu: projektowania i tworzenia baz danych oraz serwisów internetowych; digitalizacji zasobów informacji; tworzenia warsztatu infobrokera; użytkowania mediów społecznościowych w działalności informacyjnej.
Program studiów uzupełniają przedmioty opcjonalne, z których student dokonuje wyboru, dopełniając punktację ECTS do liczby 30 w semestrze. Bloki modułów tego typu mają na celu pogłębienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie:
 • Elementów metodologii nauki
 • Systemów informacji dla edukacji, kultury i nauki
 • Dystrybucji informacji
 • Komunikacji literackiej
 • Technologii komputerowych e edytorstwie
Jakie są perspektywy zawodowe po kierunku Informacja w instytucjach e-społeczeństwa?
Absolwent posiada wiedzę o drukowanych i elektronicznych źródłach informacji, zna zasady oraz umie tworzyć bazy danych o dokumentach, potrafi stosować techniki efektywnego wyszukiwania i przetwarzania zasobów informacji gromadzonych w archiwach, bibliotekach, urzędach, przedsiębiorstwach, ośrodkach informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, instytucjach kultury i organizacjach użytkujących komputerowe technologie informacyjne.
Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą na podjęcie pracy w następujących zawodach:
 • specjalista zarządzania informacją,
 • specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej,
 • broker informacji (researcher),
 • archiwista,
 • analityk informacji i raportów medialnych,
 • menedżer zawartości serwisów internetowych.

Dla kogo studia na kierunku informacja w instytucjach e-społeczeństwa

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku informacja w instytucjach e-społeczeństwa

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku informacja w instytucjach e-społeczeństwa

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku informacja w instytucjach e-społeczeństwa

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku informacja w instytucjach e-społeczeństwa

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku informacja w instytucjach e-społeczeństwa

Jakie uczelnie oferują kierunek informacja w instytucjach e-społeczeństwa

W których miastach można studiować kierunek informacja w instytucjach e-społeczeństwa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański