Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Studia na kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe realizowane są na poziomie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.

Kształcenie ma na celu wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu zarządzania informacją i publikowania cyfrowego oraz przygotowanie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i publikowaniem dokumentów cyfrowych i tradycyjnych.

Dzięki zdobytej wiedzy absolwent potrafi organizować pracę w zespole, kontrolować i promować działalność informacyjną instytucji non profit i firm komercyjnych. Wie jak dobrać, selekcjonować, kreować, aktualizować i publikować informacje adekwatnie do potrzeb użytkowników.

Orientuje się w różnych typach źródeł i zbiorów informacji; posiada umiejętności sprawnego wyszukiwania oraz oceny informacji. Umie merytorycznie opracować i technicznie przygotować wszelkie typy dokumentów o charakterze informacyjnym. Potrafi wykorzystywać współczesne technologie w procesach organizacji i przepływu informacji, a także zarządzać treścią poprzez jej: tworzenie, edytowanie i udostępnianie.

Zna i potrafi dostosować do zmiennych potrzeb różnych grup użytkowników najlepsze praktyki w zakresie publikowania dokumentów cyfrowych. Respektuje przepisy dotyczące ochrony danych i ochrony własności intelektualnej. Posiada wiedzę ogólną umożliwiającą właściwy dobór i ocenę wartości informacji. Ma kompetencje pozwalające na odpowiedzialne zarządzanie i funkcjonowanie w sektorze usług informacyjnych.

Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Wykazuje się wiedzą o roli informacji w organizacji pracy, otwartością na zmiany oraz innowacyjnym podejściem do aktywności zawodowej. Jest przygotowany do podjęcia pracy oraz dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.


Dla kogo studia na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

To propozycja edukacyjna dla tych osób, które widzą swoją przyszłość zawodową w szeroko rozumianej branży informacyjnej, związanej z dokumentami cyfrowymi w różnej postaci.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Harmonogram zajęć przewidzianych dla tego kierunku znajdziesz na stronie internetowej Uczelni lub w Dziale Nauczania.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Wytyczne dotyczące naboru na studia sprawdzaj zawsze na stronach www Uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Po ukończeniu studiów absolwent posiada przygotowanie do pracy w instytucjach gromadzących, opracowujących, zarządzających i udostępniających informacje.

Jest przygotowany do pracy w charakterze:

 • specjalisty ds. informacji,
 • menedżera systemów informacyjnych,
 • osoby zarządzającej zawartością systemów informacyjnych
 • specjalisty nadzorującego serwisy informacyjne: firm, instytucji i organizacji udostępniających dane w sieciach lokalnych i internecie, repozytoriach, bibliotekach cyfrowych, bazach danych, współczesnych wydawnictwach

Absolwent może również pracować w firmach infobrokerskich w charakterze researchera lub zarządzać projektami (firmowymi, unijnymi, grantami) za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

Opinie o kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni