Media i cywilizacja

Celem kierunku Media i cywilizacja jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do poznawania i rozumienia zasad i form wymiany myśli i informacji, z uwzględnieniem specyfiki cywilizacyjnej, w wymiarze globalnym, lokalnym i indywidualnym.

Studia mają umożliwić poznanie różnych systemów medialnych, ich cech charakterystycznych wynikających z różnic kulturowych. Absolwent będzie potrafił oceniać i stosować różne formy komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej w zależności od stopnia rozwoju cywilizacyjnego i charakteru podmiotów biorących w niej udział. Dzięki studiom ich uczestnicy będą specjalistami w zakresie analizy różnego rodzaju form komunikacji, w tym dokumentów pisanych, przekazów symbolicznych, wytworów kultury masowej powstałych na różnych etapach rozwoju cywilizacji ludzkiej.

Dzięki studiom na kierunku media i cywilizacja absolwent pozna metody i formy prezentowania i odbierania informacji zarówno w aspekcie historycznym, jak i współcześnie. Zrozumie różnice i będzie potrafił charakteryzować specyficzne cechy systemów medialnych wynikające z odmienności kulturowych, politycznych czy ekonomicznych.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi kierunku media i cywilizacja podejmowanie obowiązków zawodowych w: placówkach zajmujących się mediami, komunikacją społeczną w zakresie indywidualnym i masowym, szczególnie w aspekcie międzykulturowym, placówkach zajmujących się analizą nośników komunikacji, w tym wszelkiego rodzaju dokumentów, wytworów kultury, reklamie i marketingu, działach promocji i marketingu firm prywatnych oraz instytucji administracji państwowej i samorządowej, komórkach zajmujących się komunikacją z mediami w organizacjach społecznych i politycznych, a także działach zajmujących się kształtowaniem wizerunku medialnego, archiwach państwowych (po wyborze specjalności archiwistycznej).

Jakie uczelnie oferują kierunek Media i cywilizacja
Total 2 items.
W których miastach można studiować Media i cywilizacja

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186

Toruń

Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 106
Komentarze (0)
No comments found