Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne to kierunek obejmujący zakresem tematycznym wiele dziedzin naukowych.

W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani są na następujące kierunki i specjalności studiów: archeologia, administracja, bałkanistyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, etnologia, filmoznawstwo i kultura mediów, filologia angielska, filologia, filologia klasyczna, filozofia, filologia wschodniosłowiańska, filologia germańska, filologia hiszpańska, filologia romańska, filologia rumuńska, filologia włoska, filologia polska, filozofia, historia, kulturoznawstwo, lingwistyka stosowana, muzykologia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, politologia, prawo, prawo europejskie, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia slawistyczne, studia śródziemnomorskie, teologia, wiedza o teatrze, wschodoznawstwo, zarządzanie i prawo w biznesie.

Oferta dydaktyczna MISHiS obejmuje studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie (na kierunku prawo i teologia), prowadzone tylko w trybie stacjonarnym. Studentowi MISHiS przysługuje indywidualna organizacja studiów i możliwość uczęszczania na zajęcia prowadzone na kierunkach i specjalnościach oferowanych na wydziałach uczestniczących w Programie.

Absolwenci mogą uzyskać więcej niż jeden tytuł licencjata oraz magistra.

Formuła MISHiS daje prawo do uczęszczania i uzyskiwania zaliczeń na wszystkich zajęciach prowadzonych na kierunkach i specjalnościach funkcjonujących w ramach Programu MISHiS.

Studenci mogą się ubiegać o zgodę na udział w zajęciach prowadzonych na innych wydziałach uczelni, a także na innych uczelniach. Udział w zajęciach spoza Programu MISHiS wymaga zgody dziekana lub dyrektora wybranej jednostki, zgodę tutora oraz akceptację Dyrektora MISHiS-u.


Dla kogo studia na kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne to idealne rozwiązanie dla osób, których zainteresowania wychodzą poza ramy jednego kierunku czy specjalności. Sprawdzą się w przypadku kandydatów pragnących zdobyć wiedzę z różnych dyscyplin naukowych. Taka forma kształcenia dedykowana jest osobom samodzielnym, aktywnym i gotowym wziąć na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm własnego toku studiowania.

Program kształcenia studentów na kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

Program MISHiS obejmuje grupę przedmiotów obowiązkowych.

Pozostałe wybierane są przez studenta zgodnie z jego preferencjami i zainteresowaniam, z zachowaniem formalnych wymogów dla tego kierunku studiów.

W ramach zajęć studenci biorą udział w międzynarodowych projektach naukowych.


Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są wyniki maturalne z:

  • języka polskiego
  • języka obcego
  • jednego przedmiotu wybranego spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, wos.

Dodatkowo przeprowadzana jest rozmowa kompetencyjna na jeden z dwóch zgłoszonych przez kandydata tematów z zakresu wiedzy humanistycznej.

Perspektywy pracy po kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

Absolwenci MISHiS zależnie od wiodących przedmiotów w programie studiów uzyskują bardzo różnorodne kompetencje.

Obszar nauk humanistycznych i społecznych, na których skupia się kształcenie, determinuje ścieżki zawodowe absolwentów kierunku.


Kierunki pokrewne do kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Jakie uczelnie oferują kierunek Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found