Muzyka w przestrzeni publicznej

Studia na kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej oferują kształcenie na dwóch specjalnościach:

  • animacja artystyczna
  • muzyka estradowa - specjalizacja – wokalistyka estradowa

W przypadku specjalności Animacja artystyczna absolwent przygotowany jest do podjęcia zadań szeroko pojętej animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. W toku studiów obok przygotowania ogólnomuzycznego (gra na instrumentach, dyrygowanie, śpiew, kształcenie słuchu, historia muzyki), słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: organizacji i zarządzania placówkami kultury; inicjowania i organizowania wydarzeń kulturalnych; prowadzenia impresariatu muzycznego; realizacji projektów artystycznych; finansowania kultury; promocji i marketingu dóbr kultury.

Po ukończeniu Animacji artystycznej student jest przygotowany do podjęcia pracy, jako menager - animator działalności muzycznej w instytucjach kultury, takich jak filharmonie, sale koncertowe, ośrodki kultury, zespoły muzyczne oraz w mediach. Posiada kompetencje do realizacji zadań typu: organizowanie festiwali, konkursów, imprez muzycznych, kursów szkoleniowych, warsztatów. Studia uprawniają go również do podjęcia specjalistycznych studiów magisterskich (II stopnia).

Z kolei absolwent kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej specjalność Muzyka estradowa - specjalizacja wokalistyka estradowa posiada umiejętności w zakresie realizacji różnorodnego repertuaru wokalnego zgodnie z właściwym dziełu stylem wykonawczym. Posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności wykwalifikowanego muzyka. W toku studiów obok przygotowania ogólnomuzycznego (gra na instrumentach, śpiew, kształcenie słuchu, historia muzyki), zdobywa wiedzę i umiejętności w obszaru podstaw dyrygowania, harmonii jazzowej, improwizacji i aranżacji jazzowej. Posiada również umiejętności w zakresie ruchu scenicznego i tańca z elementami choreograficznymi. Jest przygotowany do podjęcia indywidualnej pracy twórczej. Studia uprawniają go do ubiegania się o przyjęcie na studia specjalistyczne magisterskie (II stopnia).

Jakie uczelnie oferują kierunek Muzyka w przestrzeni publicznej
W których miastach można studiować Muzyka w przestrzeni publicznej

Częstochowa

Częstochowa
Uczelnie: 6
Kierunki: 90
Komentarze (0)
No comments found