​Pedagogika na Śląsku

Studia pedagogiczne to oferta dla osób, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z pracą z dziećmi, młodzieżą, ale też osobami dorosłymi i starszymi. Jeśli więc lubisz pracę z ludźmi, jesteś osobą cierpliwą, wyrozumiałą, empatyczną, pomocną, zdobycie wykształcenia pedagogicznego może być dobrym pomysłem na przyszłe życie zawodowe.


Praca po pedagogice


Absolwenci pracują w placówkach oświatowo-wychowawczych: żłobkach, przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach poradnictwa rodzinnego, świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, domach dziecka, zakładach poprawczych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, placówkach resocjalizacyjnych, instytucjach pomocy społecznej dla osób starszych, klubach seniora.

Pedagodzy znajdują zatrudnienie tam, gdzie niezbędne są rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wiedza psychologiczno-pedagogiczna: firmach szkoleniowych, działach HR czy instytucjach zajmujących się doradztwem personalnym.


Gdzie na Śląsku można studiować pedagogikę?


Studia na pedagogice są dwustopniowe. Ukończenie licencjatu uprawnia do kontynuowania kształcenia na magisterskich studiach II stopnia. Wiele śląskich uczelni oferują takie studia na pedagogice.

Podane specjalności odnoszą się do studiów stacjonarnych:

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Pedagogiki i Psychologii, specjalności:

 • pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką
 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną,
 • promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuk,; język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, matematyka.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2050 zł.

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, specjalność:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie konkursu świadectw: średnia arytmetyczna wyników z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1990 zł.

Uczelnia oferuje również magisterskie studia II stopnia.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • resocjalizacja z profilaktyką społeczną
 • pedagogika opiekuńcza i opieka nad osobami starszymi z elementami gerontologii i geriatrii.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 2625 zł, niestacjonarnych - 3750 zł.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, specjalności:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika opiekuńczo wychowawcza
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • pedagogika sądowo-penitencjarna
 • pedagogika kryminologiczno-resocjalizacyjna
 • pedagogika prewencji i profilaktyki kryminalnej.

Uczelnia oferuje również magisterskie studia II stopnia.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Humanistyczno-Społeczny, specjalności:

 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • resocjalizacja.

Rekrutacja na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego i języka obcego.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2100 zł.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, specjalności:

 • pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
 • terapia pedagogiczna
 • doradztwo zawodowe i personalne.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: historia, biologia, wos, matematyka, geografia.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1840 zł.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, specjalności:

 • pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
 • praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna.

Semestr studiów kosztuje 3450 zł.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Filia w Gliwicach oraz Jastrzębiu Zdroju, specjalności:

 • animacja kultury z arteterapią
 • animacja rozwoju osobistego - coaching, monitoring, tutoring
 • logopedia
 • pedagogika małego dziecka
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia
 • pedagogika pracy z BHP
 • pedagogika rodziny - asystent rodziny i osoby starszej
 • pedagogika zdrowia z psychodietetyką
 • resocjalizacja i pedagogika penitencjarna
 • terapia zajęciowa.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 3950 zł, niestacjonarnych – 3450 zł.

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, specjalności:

 • praca z niedostosowanymi społecznie i profilaktyka uzależnień
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia zajęciowa.

Politechnika Śląska w Gliwicach, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, specjalności:

 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną
 • pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie surdopedagogiki
 • terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego oraz jednego przedmioty do wyboru spośród: język obcy, historia, wos, biologia, matematyka.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1890 zł.

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, specjalności:

 • resocjalizacja z profilaktyką
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej.

Semestr studiów stacjonarnych kosztuje 1680 zł, niestacjonarnych - 1050 zł.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Filia w Wodzisławiu Śląskim, specjalności:

 • doradztwo zawodowe i personalne
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • prewencja kryminalna
 • terapia środowiskowa
 • promocja i profilaktyka zdrowia
 • profilaktyka zdrowia i dietetyka.

Miesięczne czesne na studiach stacjonarnych wynosi 350 zł, na niestacjonarnych – 330 zł.

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, specjalność:

 • resocjalizacja.
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • edukacja elementarna z językiem angielskim
 • edukacja elementarna z terapią psychopedagogiczną
 • logopedia szkolna z terapią pedagogiczną
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza człowieka dorosłego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, specjalności:

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, specjalności:

 • pedagog szkolny z terapią pedagogiczną
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4100 zł.

Jak przewrotnie dobrym wyborem okazały się studia na pedagogice opowiada autorka bloga http://www.jaskolczarnia.pl/czy-warto-studiowac/. Choć kierunek ten wydawał się odległy od jej zainteresowań, to studia stały się czasem poznania siebie i pozwoliły jednak znaleźć swoją drogę zawodową