Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce

Studia pedagogiczne obejmują szerokie spektrum zagadnień z różnych obszarów pedagogiki ogólnej, socjologii, psychologii, antropologii, resocjalizacji, penitencjarystyki.

Kierunki pedagogiczne wybierają osoby zainteresowane w przyszłości pracą z dziećmi, osobami w potrzebie, z problemami edukacyjnymi, trudnościami z dostosowaniem się do oczekiwań społecznych. W przyszłej pracy przydatne będą umiejętności miękki, kompetencje komunikacyjne, empatia, cierpliwość, wyrozumiałość.

Większość studiów pedagogicznych realizowanych jest w systemie dwustopniowym. Jedynie kierunek pedagogika specjalna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to jednolite studia magisterskie.


Jakie kierunki pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce?


Pedagogika, wybrane specjalności:

 • animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
 • edukacja medialna i technologie informacyjne
 • edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
 • edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim
 • opieka osób starszych
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
 • pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych
 • poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • profilaktyka i interwencja kryzysowa
 • projektowanie edukacyjne
 • resocjalizacja
 • resocjalizacja nieletnich
 • resocjalizacja z elementami kryminologii
 • socjoterapia i promocja zdrowia
 • terapia autyzmu
 • terapia pedagogiczna
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • zarządzanie oświatą
 • zarządzanie w oświacie

Pedagogika specjalna, przykładowe specjalności:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • edukacja wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • logopedia – profilaktyka i terapia
 • logopedia kliniczna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Animacja osób 50+, specjalności:

 • animator aktywności fizycznej seniorów
 • animator aktywności społeczno-kulturalnej seniorów


Studia pedagogiczne - które uczelnie?


Kandydaci na pedagogikę mają do wyboru wiele uczelni. To przede wszystkim UAM, z bogatą ofertą specjalności, ale też uczelnie zawodowe rozmieszczone w woj. wielkopolskim i liczne niepubliczne szkoły wyższe.

Szczegóły dotyczące możliwości studiowania kierunków pedagogicznych, zasad rekrutacji oraz kosztów kształcenia znajdują się w serwisach poniższych uczelni:

Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla St. Leszczyńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Wielkopolskie Collegium Kompetencji Zintegrowanych w Poznaniu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji Im. Mieszka I w Poznaniu

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Filia w Trzciance

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Politechnika Poznańska


Które przedmioty najlepiej zdawać na maturze?


Kandydaci na kierunki pedagogiczne rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z konkretnych przedmiotów wskazanych przez uczelnię.

Najczęściej wymagany jest język polski, język obcy oraz przedmiot wybrany spośród: biologia, historia, informatyka, matematyka, wos, chemia, fizyka, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu.

Kandydaci na specjalności logopedyczne mogą być poddani sprawdzianowi predyspozycji językowych, który ma wykluczyć ewentualne zaburzenia mowy.

Rekrutacja do uczelni niepublicznych najczęściej odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe zasady kwalifikacji należy zawsze sprawdzać w serwisach internetowych szkół wyższych.


Perspektywy zawodowe po studiach pedagogicznych


Absolwenci pedagogiki, zależnie od ukończonej specjalności, przygotowani są do pracy w:

 • poradniach pedagogiczno-psychologicznych
 • ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych
 • instytucjach pomocy i opieki społecznej
 • ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
 • domach dziecka
 • schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie
 • internatach
 • świetlicach środowiskowych i terapeutycznych
 • organizacjach charytatywnych
 • zakładach karnych, poprawczych
 • świetlicach środowiskowych
 • domach kultury
 • domach seniora
 • instytucjach doradztwa zawodowego
 • działach personalnych
 • firmach HR
 • firmach szkoleniowych.