Bioinformatyka z biofizyką stosowaną

Bioinformatyka z biofizyką stosowaną to kierunek na styku nauk fizycznych, informatycznych i biologicznych. Współczesna biologia wymaga interdyscyplinarnego podejścia zarówno od strony zaawansowanych metoda badania obiektów biologicznych, jak i analizy danych, symulacji komputerowych czy modelowania procesów biologicznych.

Studiowanie na tym kierunku umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu programowania, modelowania i analizy danych, jak również bezpośrednie zapoznanie się ze współczesnymi biofizycznymi metodami eksperymentalnymi. Prawie połowa proponowanych modułów kształcenia to zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń laboratoryjnych, komputerowych czy konwersatoriów. Aktywny udział w wykonywaniu doświadczeń, pomiarów, programowaniu czy analizie danych daje nie tylko praktyczne umiejętności, ale także przygotowuje studentów do wykonywania różnorodnych zadań w przyszłości i rozwija ich kompetencje społeczne.

Realizacja pracy magisterskiej na kierunku Bioinformatyka z biofizyką stosowaną odbywa się w ramach aktywności naukowej wybranej przez studenta grupy badawczej prowadzącej działalność na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Umiejscowienie kierunku na WBBIB gwarantuje teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z technikami i metodami stosowanymi we współczesnej biologii, szeroki dostęp do biologicznych układów badawczych na różnym stopniu organizacji oraz kontakt z wykładowcami na co dzień zaangażowanymi w badania układów biologicznych.

Studia obejmują zajęcia obowiązkowe dla wszystkich oraz grupę przedmiotów specjalistycznych, spośród których student może wybrać takie, które go szczególnie interesują.

Proponowane ścieżki kształcenia to:

  • Bioinformatyka, która koncentruje się wokół modelowania komputerowego, przetwarzania danych i programowania
  • Biofizyka, która obejmuje wiele metod eksperymentalnych i zajęć praktycznych, m.in. z obrazowania, spektroskopii, genomimi czy proteomiki.

Studenci będą mieć możliwość wyboru ścieżki bioinformatycznej, biofizycznej lub zindywidualizowanego toku nauczania po I semestrze. Program kierunku umożliwia studentowi zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej procesów molekularnych w układach żywych. Jednocześnie rozwijane są profesjonalne umiejętności z zakresu programowania, modelowania i analizy danych.

W trakcie studiów studenci mają możliwość realizacji rozwoju własnych zainteresowań naukowych poprzez indywidualny udział w projektach badawczych.

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Bioinformatyka z biofizyką będą mogli podjąć pracę w przedsiębiorstwach i firmach związanych z farmacją, biotechnologią, ochroną zdrowia, analizą danych, informatyką, a także w zespołach naukowych złożonych ze specjalistów różnych dziedzin nauk przyrodniczych, w wyspecjalizowanych laboratoriach badawczych o profilu bioinformatycznym, biotechnologicznym, medycznym czy farmaceutycznym.

Posiadane przez nich kompetencje są potencjalnie atrakcyjne zwłaszcza dla firm o działalności innowacyjnej w domenie Life Science. Cechą naszych absolwentów będzie plastyczność w dostosowaniu się do zapotrzebowania rynkowego, przejawiająca się łatwością w docieraniu do informacji (np. na temat nowych, koniecznych do opanowania technik badawczych), znajomością podstaw technik analitycznych, dzięki czemu opanowanie kolejnych nie stanowi przeszkody, a także swobodą w wykorzystaniu zdobyczy IT (korzystanie z baz danych, z wyrafinowanych pakietów software'owych dedykowanych zadaniom obliczeniowym wysokiego poziomu).

Jakie uczelnie oferują kierunek Bioinformatyka z biofizyką stosowaną
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Bioinformatyka z biofizyką stosowaną

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found