E-edytorstwo i techniki redakcyjne

Absolwent kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu edytorstwa, technik redakcyjnych oraz z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze. Ma podstawową wiedzę informatyczną, ekonomiczną i prawną potrzebną do pracy w instytucjach edytorskich.

Posiada umiejętności gwarantujące możliwość dalszego kształcenia się (samokształcenia). Może starać się o zatrudnienie w wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism, firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej, instytucjach prowadzących działalność wydawniczą. Jest również przygotowany do pracy w różnych instytucjach funkcjonujących w sferze kultury (np.: bibliotekach, domach kultury, księgarniach).

Specjalności oferowane w ramach kierunku:

„E-edytorstwo w nowych mediach”: absolwent specjalności ma dodatkowo wiedzę i umiejętności ogólne w zakresie: kulturowych kontekstów funkcjonowania nowych mediów; procesów konwergencji w mediach cyfrowych;tworzenia e-podręczników i e-booków; redagowania i projektowania witryn internetowych oraz komunikatów audiowizualnych;przygotowania tekstów użytkowych przeznaczonych do rozpowszechnienia w cyberprzestrzeni;tworzenia edukacyjnych materiałów multimedialnych; zasad e-learningu.

„Wydawnictwo”: absolwent specjalności ma dodatkowo wiedzę i umiejętności ogólne w zakresie: funkcjonowania wydawnictwa i firm pokrewnych; zarządzania dokumentami oraz informacją; projektowania i przygotowywania do druku publikacji zwartych i ciągłych; copywritingu; komunikacji interpersonalnej; PR i marketingu wydawniczego. Wymienione umiejętności pozwalają mu na samodzielne redagowanie: książek, czasopism, pism użytkowych. W szczególności służą one: redagowaniu tekstów naukowych (w tym: sporządzania bibliografii i przypisów) i popularnonaukowych; przygotowaniu do rozpowszechnienia (i do różnych innych form rozpowszechniania) tekstów użytkowych; zgodnemu z zasadami edytorstwu tekstów literackich (od staropolskich do współczesnych).

Jakie uczelnie oferują kierunek E-edytorstwo i techniki redakcyjne
Total 1 item.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,
W których miastach można studiować E-edytorstwo i techniki redakcyjne

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (0)
No comments found