Etnoregionalistyka świata

Celem kształcenia na kierunku Etnoregionalistyka świata jest przekazanie studentowi podstawowej wiedzy na temat różnic istniejących pomiędzy państwami, narodami, grupami etnicznymi i regionalnymi. Zapewnienie mu umiejętności niezbędnych do zrozumienia funkcjonowania grup ludzkich i kultur w warunkach współczesnego mieszania się i zachodzących procesów globalizacyjnych.

Dzięki studiom studenci poznają różnorodność regionalną, ucząc się jej wykorzystania do pogłębienia tożsamości regionalnej, a jednocześnie ułatwiania kontaktów międzykulturowych. Absolwent posiada wiedzę na temat ogólnych problemów związanych z regionalizacją kulturową oraz szczegółową wiedzę na temat jednego z wybranych trzech regionów (Północno-Wschodnia Europa, Azja Północno-Wshodnia i Indie, Afryka Północna, Bliski i Środkowy Wschód).

Zna dzieje i współczesny kształt wybranego regionu kulturowego (państwa), jego specyfikę oraz walory. Rozumie różnice istniejące pomiędzy makro-, mezo- i mikroregionami kulturowymi. Potrafi wyjaśnić istotę owych różnic i zna przyczynę ich funkcjonowania.

Absolwent kierunku Etnoregionalistyka świata zna co najmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się dodatkowo co najmniej jednym językiem obcym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Nabyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podejmowanie zatrudnienia w instytucjach zajmujących się współpracą i kontaktami polskich instytucji państwowych i samorządowych, przedsiębiorstw oraz obywateli z instytucjami i osobami pochodzącymi z tych regionów, w szczególności w dziedzinie kultury, nauki i oświaty oraz turystyki i rekreacji zagranicznej.

W przypadku ukończenia specjalności nauczycielskiej absolwent będzie mógł podjąć pracę w szkolnictwie. Po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji absolwent będzie mógł pracować jako dziennikarz opisujący problematykę etniczną, społeczno-polityczną oraz kulturową wybranych regionów świata.

Jakie uczelnie oferują kierunek Etnoregionalistyka świata

No results found.

W których miastach można studiować Etnoregionalistyka świata

No results found.

Komentarze (0)

No comments found