Innowacyjna gospodarka

Absolwent kierunku Innowacyjna Gospodarka to ekonomista wyposażony w wiedzę,umiejętności i kompetencje niezbędne do podjęcia pracy we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy oraz aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Posiada gruntowne wykształcenie ekonomiczne uzupełnione wiedzą z dyscyplin pokrewnych: nauk o zarządzaniu, finansów i towaroznawstwa.

Absolwent kierunku Innowacyjna Gospodarka ma świadomość znaczenia innowacji dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarki światowej, krajów, regionów i społeczności lokalnych oraz jest otwarty na wdrażanie rozwiązań innowacyjnych. Posiada zdolność swobodnego poruszania się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej oraz umiejętność elastycznego dostosowania się do dynamicznych zmian otoczenia gospodarczego oraz współczesnych wyzwań globalnych.

Jego szanse na rynku pracy zwiększa umiejętność stosowania technologii informacyjnych oraz znajomość języka angielskiego na co najmniej średnim poziomie biegłości. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Jakie uczelnie oferują kierunek Innowacyjna gospodarka
W których miastach można studiować Innowacyjna gospodarka

Gdynia

Gdynia
Uczelnie: 6
Kierunki: 44
Komentarze (0)
No comments found