Inżynieria architektoniczna

Inżynieria architektoniczna przygotowuje studentów do pracy zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego w wykonawstwie i nadzorze budowlanym oraz do projektowania urbanistycznego, budowlanego i architektonicznego w ograniczonym zakresie.

Kandydat na studia powinien wykazywać zdolności plastyczne i zdolności do samodzielnej pracy oraz umiejętność przyswajania wiedzy z różnych dziedzin i jej stosowania w celu rozwiązania problemów technicznych i organizacyjnych. Głównymi celami kształcenia w zakresie kierunku są: zaznajomienie studenta z wiedzą podstawową i kierunkową w obszarze budownictwa, architektury i urbanistyki oraz zapoznanie studenta z umiejętnościami posługiwania się technikami menedżerskimi, informatycznymi i językami obcymi.

Podczas trwania studiów istnieje szansa na zdobycie praktyki zawodowej firmach budowlanych lub biurach projektów.

Perspektywy pracy po inżynierii architektonicznej

Absolwent kierunku inżynieria architektoniczna uzyskuje podstawowe umiejętności tworzenia projektów architektonicznych, budowlanych i urbanistycznych, wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki oraz sztuk pięknych. Ponadto ma przyswojone wiadomości z zakresu podstawowych nauk ścisłych, podstawowych nauk technicznych, takich jak mechanika teoretyczna i wytrzymałość materiałów, przedmiotów konstrukcyjnych, takich jak mechanika konstrukcji, teoria projektowania, mechanika gruntów i fundamentowania, a także umiejętność projektowania podstawowych konstrukcji budowlanych.

Jest zaznajomiony z przepisami budowlanymi, prawem budowlanym, ekonomiką i metodami organizacji oraz przebiegu procesu inwestycyjnego i projektowego w kraju i pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Po ukończeniu kierunku absolwent może znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych, biurach projektowych, działach architektury, działach urbanistyki, administracji samorządowej w zakresie architektoniczno-budowlanym.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria architektoniczna
No results found.
W których miastach można studiować Inżynieria architektoniczna
No results found.
Komentarze (0)
No comments found