Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria gazu łupkowego

Ta propozycja edukacyjna to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na fachowe kadry inżynieryjno-techniczne w przemyśle gazowym, naftowym, energetycznym.

Program kształcenia na kierunku inżynieria gazu łupkowego został opracowany we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, przy wykorzystaniu wytycznych Zespołu Ekspertów Bolońskich, a także programów innych europejskich szkół wyższych kształcących na tym samym lub podobnym kierunku.

Student na początku pozna przedmioty humanistyczne, w tym psychologiczne aspekty sukcesu zawodowego oraz do wyboru: historia architektury i urbanistyki, historia sztuki, współczesne stosunki międzynarodowe, człowiek a środowisko lub podstawy ekonomii. Zdobędzie podstawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, a także ergonomię, prawo w budownictwie i ochronie środowiska oraz prawo górnicze, geologiczne i energetyczne. Program przewiduje 4 semestry języka obcego i 2 semestry wychowania fizycznego.

Potem dochodzą przedmioty podstawowe dla kierunku inżynieria gazu łupkowego, a więc matematyka, fizyka, chemia, podstawy ekologii, hydrogeologia zasobów wodnych, pertografia skał osadowych, ochrona środowiska, informatyczne podstawy projektowania, geometria wykreślna i grafika inżynierska, mechanika i wytrzymałość materiałów, termodynamika i hydrodynamika, hydrologia i kształtowanie środowiska oraz mechanika płynów, a na koniec kierunkowe z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej, geologii złóż niekonwencjonalnych, geomatyki, monitoringu i ochrony środowiska w eksploatacji złóż niekonwencjonalnych, technologii oczyszczania ścieków powydobywczych, sieci gazowych, urządzeń i napędów w przemyśle wydobywczym, wentylacji i pożarnictwa, ochrony przed hałasem i wibracjami, techniki rekultywacji i renaturyzacji, podstaw budownictwa przemysłowego, budowy i eksploatacji naziemnej infrastruktury technicznej, mechaniki skał, podstaw szczelinowania i właściwości płynów złożowych, techniki eksploatacji gazu łupkowego, technologii wiertniczych i dowiercania złóż, organizacji i projektowanie prac geologicznych, podstaw ekonomiki inwestycji, procedur oceny oddziaływania na środowisko.

Osiągnięcie założonych na kierunku efektów kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zwiększających mobilność studentów i absolwentów oraz ułatwi uznawanie zdobytych na naszym Wydziale kwalifikacji w innych krajach europejskich.

Po ukończeniu studiów inżynierskich student może kontynuować naukę na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych 3 semestralnych studiach magisterskich na kierunku inżynieria środowiska.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku inżynieria gazu łupkowego

Absolwent może pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem oraz eksploatacją urządzeń i sieci infrastruktury technicznej wykorzystywanej w pracach poszukiwawczych, wydobywaniu gazu łupkowego oraz rekultywacji mającej na celu przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia wierceń.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria gazu łupkowego

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku inżynieria gazu łupkowego

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria gazu łupkowego

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria gazu łupkowego

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku inżynieria gazu łupkowego

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria gazu łupkowego

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria gazu łupkowego

W których miastach można studiować kierunek inżynieria gazu łupkowego

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu