Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Kulturoznawca latynoamerykanista to wysoko kwalifikowany specjalista zdolny poznawać, analizować, zrozumieć, interpretować, wyjaśniać i opisywać procesy zachodzące w społeczeństwach latynoamerykańskich. Stosujący zdobytą wiedzę i umiejętności w ramach wykonywanego zawodu Absolwent ma postawę krytyczną wobec stereotypowych wyobrażeń o Ameryce Łacińskiej i aktywnie popularyzuje kulturę tego regionu w swoim środowisku.

Wiedza, umiejętności i postawa zdobyte przez Absolwenta umożliwiają mu swobodne poruszanie się w problematyce latynoamerykańskiej w ramach wykonywanego zawodu.

Absolwent umiejętnie i kreatywnie dostosowuje się do potrzeb rynku pracy przez podejmowanie zatrudnienia lub, tam gdzie jest to możliwe, prowadzenia własnej działalności w którejkolwiek z dziedzin związanych bezpośrednio lub pośrednio z Ameryką Łacińską, a w tym:

 • w służbie zagranicznej i współpracy międzynarodowej;
 • administracji;
 • promocji kultury;
 • gospodarce międzynarodowej, targach i handlu;
 • turystyce;
 • dziennikarstwie;
 • szkolnictwie specjalistycznym;

Zajęcia z modułu podstawowego zapewniają bardzo dobrą orientację w dorobku najważniejszych dyscyplin niezbędnych w opisie i interpretacji zjawisk kulturowych, pogłębionej wiedzy z zakresu kulturoznawstwa.

Moduł kierunkowy zapewnia umiejętność zastosowania tej wiedzy do rzeczywistości latynoamerykańskiej. Moduł specjalizacyjny natomiast pomaga rozwijać zainteresowania i umożliwia koncentrację na wybranym zakresie tematycznym.

W sferze wiedzy Absolwent:

 • dysponuje wiedzą umożliwiającą podstawowe „rozumienie Ameryki Łacińskiej” – które jest efektem obserwacji i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w latynoamerykańskich społeczeństwach;
 • potrafi wykorzystać teoretyczny oraz terminologiczny dorobek wielu dyscyplin naukowych w refleksji nad Ameryką Łacińską i kulturą latynoamerykańską, jej historią i współczesnością;
 • posiada zdolność analizowania i interpretowania relacji Ameryki Łacińskiej z innymi obszarami kulturowymi i politycznymi świata, w szczególności z Europą.

Absolwent posiada umiejętność opisu w zrozumiały i pogłębiony sposób zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni latynoamerykańskiej; posiada umiejętności przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i hiszpańskim, dotyczących wybranych zagadnień związanych z Ameryką Łacińską; wykorzystuje wiedzę o Ameryce Łacińskiej we współczesnym rynku przetwarzania i transmisji kultury i sztuki.

W sferze kompetencji społecznych absolwent posiada:

 • umiejętność współdziałania w grupie przy realizowaniu projektów z uwzględnieniem aspektów międzykulturowych;
 • zdolność korzystania ze zdobytej wiedzy przy samodzielnym rozwiązywaniu konkretnych problemów w ramach wykonywanego zawodu;
 • zdolność do uczestnictwa w przygotowywaniu projektów społecznych związanych z latynoamerykańską kulturą;
 • umiejętność propagowania wolnych od stereotypów poglądów o Ameryce Łacińskiej.
Jakie uczelnie oferują kierunek Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów
Total 1 item.
W których miastach można studiować Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found