Mediacje i negocjacje

Absolwent kierunku mediacje i negocjacje posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną o istocie mediacji i negocjacji.

 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu mediacji i negocjacji, w tym mediacji rodzinnych, oświatowych, gospodarczych, karnych, z nieletnimi, a także trans-granicznych oraz przy sporach zbiorowych,
 • posiada szeroką wiedzę z zakresu licznych gałęzi prawa, co jest podstawą przy prowadzeniu mediacji i negocjacji, w tym aspekty prawne mediacji i negocjacji,
 • posiada szeroką wiedzę oraz umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, w tym rozwiązywania konfliktów,
 • posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych, szczególnie z zakresu psychologii i socjologii,
 • zna istotę, prawidłowości i problemy funkcjonowania instytucji i organizacji, w szczególności organów prawnych;
 • potrafi rozwiązywać problemy praktyczne z zakresu nauk społecznych oraz prawnych,
 • potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, socjologiczne, ekonomiczne oraz etyczne;
 • jest przygotowany do realizacji procesu mediacyjnego oraz negocjacyjnego w instytucjach publicznych oraz niepublicznych- posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów oraz umiejętność pracy w zespole;
 • posiada umiejętność formułowania opinii dotyczących problemów społecznych;
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu mediacji i negocjacji, a także z zakresu prawa, psychologii, socjologii oraz komunikacji interpersonalnej.

Absolwent kierunku mediacje i negocjacje jest przygotowany do wykonywania zawodu:

 • mediatora przy Sądach Okręgowych, Rejonowych, Prokuraturze, Policji, Stowarzyszeniach, Poradniach Psychologicznych oraz Pedagogicznych, Placówkach Oświatowych, Wychowawczych, Opiekuńczych i Resocjalizacyjnych oraz Instytucjach Administracji Publicznej,
 • mediatora oraz negocjatora przy Kancelariach Prawnych,
 • negocjatora w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach;
 • jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty ds. społecznych;
 • jest przygotowany do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Mediacje i negocjacje

No results found.

W których miastach można studiować Mediacje i negocjacje

No results found.

Komentarze (0)

No comments found