Nanobioinżynieria

Program studiów na kierunku Nanobioinżynieria ma na celu przygotować wysokiej klasy specjalistów do sprawnego poruszania się na styku nowoczesnych rozwiązań technologicznych i metod biologii eksperymentalnej.

Absolwent nanobioinżynierii będzie przygotowany do wykonywania zadań o charakterze interdyscyplinarnym, wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Jego atutem będzie umiejętność praktycznego wykorzystywania wiedzy z zakresu matematyki i fizyki, materiałoznawstwa, informatyki, biologii, chemii, biochemii, mikrobiologii, wirusologii, bioinżynierii roślin do tworzenia nowych rozwiązań technologiczno-przemysłowych.

Student tego kierunku zrozumie biochemiczne, molekularne i komórkowe podstawy funkcjonowania organizmów żywych, procesy zachodzące na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Nabędzie umiejętność pracy doświadczalnej z wykorzystaniem materiału biologicznego. Dowie się, jak wykorzystywać nanocząstki oraz nanostruktury w produkcji roślinnej. Uzyska umiejętność wykorzystania urządzeń i aparatury badawczej do prowadzenia procesów biotechnologicznych i nanobiotechnologicznych. Zapozna się z nowoczesnymi metodami i narzędziami pomiarowymi w zakresie nanoskali, w tym z mikroskopią o wysokiej rozdzielczości.

Perspektywy zawodowe po nanobioinżynierii

Po ukończeniu kierunku nanobioinżynieria absolwent ma kwalifikacje pozwalające podjąć pracę o charakterze technologiczno-inżynieryjnym w różnych gałęziach przemysłu związanych ze stosowaniem i wytwarzaniem bionanomateriałów i nanomateriałów. Może zostać zatrudniony w jednostkach przemysłowych, laboratoriach badawczo-rozwojowych, analitycznych związanych z bioinżynierią roślin, w tym z kulturami in vitro, mikrobiologią, w przemyśle nanobiotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnych, diagnostyką molekularną materiału biologicznego, nowoczesną hodowlą i ochroną roślin, w przemyśle rolno-spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym. Miejscem pracy absolwenta nanobioinżynierii mogą być instytucje nadzorcze i kontrolne, administracja państwowa, firmy konsultingowe.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

No results found.

Komentarze (0)

No comments found