Rybactwo

Rybactwo, inaczej gospodarka rybacka, to zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody.

Składają się na nie: rybołówstwo, zabiegi mające na celu utrzymanie zasobów organizmów wodnych, chów i hodowla ryb oraz pozostałych produktów i organizmów wodnych.

Studenci otrzymują gruntowną wiedzę pozwalającą na zrozumienie procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym. Przygotowują się z zakresu znajomości środowiska wodnego jako bazy produkcyjnej, ichtiofauny, warunków i sposobów eksploatacji ryb w wodach śródlądowych, chowu i hodowli ryb oraz ochrony środowiska wodnego.

Rybactwo umożliwia zaznajomienie się z tematem ochrony i rekultywacji środowiska lądowego i środowisk wodnych. Inne umiejętności zdobywane w trakcie studiów: sprawność w biegłym posługiwaniu się środkami informatycznymi (w szczególności dotyczy to kontroli i sterowania procesami technologicznymi w produkcji rybackiej), posługiwanie się rachunkiem ekonomicznym, znajomość praw rynku i nowoczesnego marketingu w gospodarce rybnej.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • akwakultura i akwarystyka
  • akwakultura i ekoturystyka
  • biotechnologia rybacka, ichtiologia
  • oceanografia rybacka
  • ochrona hydrosfery
  • ochrona środowiska wodnego
  • ochrona wód
  • rybactwo śródlądowe

Absolwenci kierunku gospodarka rybacka mogą szukać zatrudnienia w organach samorządowych i rządowych związanych z rolnictwem i rybołówstwem, oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, sektorze prywatnej gospodarki stawowej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy