Technologia teatru lalek

Technologia teatru lalek to studia I stopnia realizowane w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kandydatów obowiązuje egzamin (trzy etapy).

Etap pierwszy to prezentacja tzw. "teczki", czyli zestawu prac, która powinna zawierać:
a) prezentację prac wykonanych w technikach rysunkowych i malarskich – 20 prac w formacie max 100×70 cm;
b) prezentację prac z zakresu zainteresowań kandydata – technika dowolna, ilość dowolna.

Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny. Uzyskanie oceny pozytywnej (dst.) kwalifikuje kandydata do drugiego, konkursowego etapu egzaminu.

Egzamin konkursowy (etap II) - przeprowadzany w formie testów praktycznych i dyskusji, mających na celu stwierdzenie, iż kandydat wykazuje podstawowe predyspozycje do wykonywania zawodu technologa teatru lalek. Na powyższe predyspozycje składają się:

a) rozwinięta wyobraźnia – gotowość do tworzenia i rozbudowywania obrazów i narracji,
b) wyobraźnia przestrzenna – umiejętność wyobrażania sobie obiektów w przestrzeni trójwymiarowej i w czasie,
c) wrażliwość na słowo, na muzykę – na narzędzia teatralne,
d) wrażliwość na kształty i kolory oraz podstawowe umiejętności rysunkowe,
e) umiejętność nawiązywania kontaktu, prowadzenia dialogu i sposób reagowania na uwagi,
f) gotowość stawiania sobie i rozwiązywania problemów intelektualnych i artystycznych,
g) kandydat powinien wykazać się cechami świadczącymi w ocenie komisji egzaminacyjnej o posiadaniu osobowości artystycznej.

Łącznie w II etapie kandydat może uzyskać max. 80 pkt.

Egzamin teoretyczny (etap III) - dotyczy wiedzy o sztuce, teatrze oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym. Punktowane są cztery zagadnienia:

  • teatr wśród sztuk: 0-5 pkt.
  • dramat polski i powszechny: 0-5 pkt.
  • wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego: 0-5 pkt.
  • forma i logika wypowiedzi: 0-5 pkt.

Łącznie w III etapie kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek Technologia teatru lalek decyduje ogólna liczba uzyskanych punktów.

Jakie uczelnie oferują kierunek Technologia teatru lalek

W których miastach można studiować Technologia teatru lalek

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 602

Komentarze (0)

No comments found