Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Studia na kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego są propozycją studiów międzykierunkowych prowadzonych przez Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa. W ich skład wchodzą kierunki: technologia żywności i żywienie człowieka oraz rybactwo.

Kierunek bioinżynieria żywności i środowiska wodnego ma na celu wykształcenie absolwentów, posiadających wiedzę z zakresu podstaw nauk technologicznych, przyrodniczych, technicznych, żywieniowych oraz o środowisku wodnym.

Absolwent kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego powinien znać biologiczne, technologiczne i środowiskowe procesy zwiększające wartość systemów biologicznych, posiadają umiejętności w zakresie projektowania, rozwoju i wytwarzania nowych produktów żywnościowych, a także posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych metod kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności.

Powinien być specjalistą z zakresu produkcji żywności z zastosowaniem metod biochemicznych i mikrobiologicznych, projektować i zastosować materiały pochodzenia biologicznego, znać metody hodowli, modelowania i przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzenia wodnego, znać zasoby, ocenę jakości oraz zasady ochrony wód z uwzględnieniem metod ich odnowy poprzez rekultywację i biomanipulację.

Dodatkowo absolwent kierunku bioinżynieria żywności i środowiska wodnego winien posiadać umiejętności o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym w zakresie technologii żywności i środowiska wodnego, umieć przeprowadzić ekonomiczną kalkulację produkcji, wykazywać znajomość zagadnień z zakresu organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu oraz przepisów z zakresu działalności gospodarczej i ochrony środowiska.

Jakie uczelnie oferują kierunek Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego
No results found.
W których miastach można studiować Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego
No results found.
Komentarze (0)
No comments found