Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia polska z językiem angielskim

Absolwent filologii polskiej z językiem angielskim posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej - nauki o języku i o literaturze. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności.

Dzięki dodatkowej specjalności nabywa wiedzę z zakresu języka i kultury angielskiej. Specjalizacja nauczycielska daje mu umiejętność kompetentnego przekazywania zdobytej wiedzy oraz samodzielnego jej pogłębiania i aktualizowania, a także integrowania jej z innymi dziedzinami.

Po ukończeniu studiów słuchacz posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

Jaka praca po filologii polskiej z językiem angielskim?

Absolwent jest przygotowany do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum oraz języka angielskiego w szkole podstawowej. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu oraz w turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury krajów anglojęzycznych; przygotowany jest również do pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego.

Dla kogo studia na kierunku filologia polska z językiem angielskim

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku filologia polska z językiem angielskim

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia polska z językiem angielskim

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku filologia polska z językiem angielskim

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku filologia polska z językiem angielskim

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku filologia polska z językiem angielskim

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia polska z językiem angielskim

W których miastach można studiować kierunek filologia polska z językiem angielskim

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska